Validering av europeisk patent i Norge

Patentsøknader som er under behandling eller meddelt i European Patent Office (EPO) kan valideres og gjøres gjeldende i Norge.

Hvordan validere et europeisk patent i Norge?

For å validere et europeisk patent i Norge, må du sende søknad om validering, samt oversettelse til Patentstyret senest innen tre måneder etter at EPO har kunngjort meddelelse av patentet. Du må også betale et valideringsgebyr. Se prislisten.

Hvis du benytter en fullmektig, må du levere en fullmakt på fullmektigforholdet.

Du kan betale valideringsgebyret direkte i Altinn, eller vi kan sende deg en faktura med én måneds frist etter at vi har kontrollert søknaden og eventuelle dokumenter.

Hvis du ikke har overholdt den fastsatte fristen kan du i noen tilfeller be om at søknaden din tas opp til behandling igjen. Les mer om muligheten for fortsatt behandling.

1. Send søknad via Altinn

Send inn søknaden din via Altinn. Du får kvittering umiddelbart og all videre korrespondanse i søknadsbehandlingen mellom deg og oss vil foregå via Altinn.

Send søknad: Ny publisering av EP-søknad og validering av EP-patent 

Følgende opplysninger er obligatoriske:

 • Søknadsnummer eller publiseringsnummer i EPO.
 • Tittel
 • Navn eller foretaksnavn på eieren av patentet.
 • Adresse for korrespondanse.

Ikke norsk national ID-nummer?

Les hvordan du kan levere en søknad og kommunisere med Patentstyret elektronisk uten et norsk nasjonalt ID-nummer (informasjon kun på engelsk)

2. Oversettelse

Følgende dokumenter er obligatoriske:

Hvis patent er meddelt på engelsk hos EPO:

 • Norsk oversettelse av krav

Hvis patent er meddelt på fransk eller tysk hos EPO:

 • Norsk oversettelse av krav
 • Engelsk oversettelse av tittel og beskrivelse, inkludert tekst på tegninger
  ELLER norsk oversettelse av tittel og beskrivelse, inkludert tekst på tegninger
 • Ev. sekvensliste skal ikke oversettes.

Krav til format:

 • Beskrivelse, krav og tegninger skal innleveres i separate filer.
 • Sidenummerering øverst på siden i midten.
 • Fullmektigreferanser, PCT-nummer og EP-publiseringsnummer osv. skal ikke være med.
 • Tittel skal ikke oppføres i beskrivelse eller krav.

3. Fullmakt

Hvis du benytter en fullmektig, må du levere en fullmakt. Fullmakten skal inneholde saksnummeret, navn og adresse på innehaveren, og navn og adresse på fullmektigen. Hvis du ikke leverer fullmakten innen fristen, blir patentet publisert uten fullmektig. Det er tilstrekkelig at du leverer en kopi av fullmakten, eventuelt en kopi av en generalfullmakt. 

Du må betale årsavgifter

For å opprettholde ditt europeiske patent i Norge, må du betale årsavgift. Det er ditt eget ansvar å overholde betalingsfristene.

Provisorisk patentbeskyttelse i Norge

For å få provisorisk patentbeskyttelse i Norge på grunnlag av en europeiske søknad (EP-søknad) som er publisert ved EPO, må søknaden også publiseres i Norge. I EURO-PCT saker der EP-søknaden ennå ikke er publisert ved EPO, kan du søke om publisering i Norge hvis EP-søknaden er publisert ved WIPO.

For å få en EP-søknad publisert i Norge må du sende inn til Patentstyret:

 1. Søknad om publisering
 2. Norsk oversettelse av krav

Søknad om å få en EP-søknad publisert i Norge er kostnadsfritt.

Det provisoriske vernet gjelder bare så langt det er samsvar mellom den norske og den engelske teksten. Du kan sende inn en rettelse av oversettelsen for publisering.

Søknadsskjema i Altinn: Publisering av EP-søknad og validering av EP-patent.

Melding om endringer av innehaver og fullmektig i Norge og EPO

Endringer i Norge

Endringer av innehaver som ikke bli registrert i EPO kan meldes til Patentstyret. Se Endringer i en søknad eller rettighet.

Endringer via EPO

Når kunder sender endringer til EPO, blir oppdatering sendt til Norge. Kunder trenger ikke å sende bekreftelsesdokument fra EPO eller originale dokumenter om overdragelse eller navn- og adresseendringer til Patentstyret.

Validering av europeisk patent etter sentralisert innsigelse og patentbegrensning ved EPO

For å opprettholde patentet ditt i endret form etter avgjørelse av en innsigelse eller en administrativ begrensning ved EPO, må du senest innen tre måneder etter EPO har kunngjort meddelelse av patentet i endret form, sende inn en ny oversettelse. Hvis kunngjøringen av at patentet meddeles i endret form fant sted 1. januar 2015 eller senere, gjelder dokumentkravene nevnt under «Hvordan validere et europeisk patent i Norge», øverst på siden. 

Revalideringsgebyret vil bli fakturert. Se prislisten.

Rettelser

For å validere en korrigert utgave (B9) av et EP-patent eller publisere en rettet oversettelse av et NO/EP-patent, må du levere inn en ny oversettelse. Dokumentkrav er det samme som førstegangs validering. Se avsnittet øverst på siden «Hvordan validere et EP-patent i Norge». Rettelsesgebyret vil bli fakturert. Se prislisten.

Administrativ patentbegrensning hos Patentstyret

Det er mulig for deg som innehaver av et EP-validert patent å begrense patentet hos Patentstyret.

Nasjonal administrativ overprøving

Alle kan levere et krav om administrativ overprøving.

Supplerende beskyttelsessertifikat (SPC)

For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan du i visse tilfeller søke om inntil fem års forlengelse av beskyttelsestiden ved å søke om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC).

Les mer om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC)
SPC-søknadsskjema (PDF-fil)

Regelverk

Har du spørsmål?

Send en e-post til post@patentstyret.no merket "validering".

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: