Patentstyret fører tilsyn med organisasjoner som kollektivt forvalter opphavsrett

Patentstyret er tilsynsmyndighet for forvaltningsorganisasjoner som forvalter opphavsrett og nærstående rettigheter på vegne av rettighetshavere.

Tilsynsoppgaven følger av «Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.» og gjelder fra 1. juli 2021.

Loven regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner skal forvalte opphavsrett og nærstående rettigheter, slik at dette kan gjøres på en effektiv, betryggende og åpen måte.

Tilsynets oppgaver

Gjennom tilsynsrollen skal Patentstyret kontrollere at lovens bestemmelser overholdes og sikre at de kollektive forvaltningsorganisasjonene følger lovens bestemmelser om intern styring og kontroll.

Tilsynet kan omfatte undersøkelser om handlinger mot rettighetshavere eller brukere av den rettigheten organisasjonen forvalter er i strid med loven, for eksempel praktisering av:

  • diskriminerende vilkår for medlemskap
  • ikke-objektive og diskriminerende lisens- og avtalevilkår.

Patentstyret kan gripe inn ved å ilegge sanksjoner eller treffe andre tiltak, men er ikke pliktig til å gripe inn ved et hvert tilfelle av overtredelse.

Patentstyrets tilsyn iverksettes på to måter:

  • Henvendelse fra rettighetshavere eller andre om overtredelser
  • Patentstyret utøver tilsyn på områder vi på forhånd har sett behov for å granske.

Tilsynet omfatter organisasjoner og andre enheter som er etablert i Norge, og deres virksomhet her og innen EØS-området.

Klager over enkeltvedtak
Hvis en organisasjon eller rettighetshaver ønsker å klage på en avgjørelse fattet av Patentstyret etter denne loven, er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda) klageinstans. Også forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring vil gjelde.

Registreringsplikt for organisasjonene som omfattes av tilsynet

Organisasjoner og enheter som utøver virksomhet som omfattes av lovens bestemmelse om tilsyn skal registrere seg hos Patentstyret.

Organisasjonens eller enhetens navn, organisasjonsnummer, kontaktinformasjon samt en kort og overordnet beskrivelse av hvilke rettigheter den forvalter og medlemmer den har skal sendes inn.

På bakgrunn av innsendte opplysninger foretar Patentstyret en vurdering av om organisasjonen faller inn under lovens definisjon av en kollektiv forvaltningsorganisasjon, samt om den er etablert i Norge. Tilsvarende gjelder for andre juridiske personer som omfattes av tilsynet, for eksempel medlemsorganisasjoner og uavhengige forvaltningsenheter.

Oversikt over kollektive forvaltningsorganisasjoner og medlemsorganisasjoner som er registrert hos Patentstyret. Denne siden vil bli løpende oppdatert.

Godkjenningsordning – avtaler med avtalelisensvirkning

Patentstyret skal behandle søknader om godkjenning av organisasjoner som kan inngå avtaler med avtalelisensvirkning. Med avtalelisensvirkning menes at hvis det inngås en avtale med en representativ kollektiv forvaltningsorganisasjon, blir avtalen utvidet til også å gjelde de rettighetshavere som ikke er medlem av organisasjonen.

Patentstyret overtar godkjenningsordningen fra Kulturdepartementet med virkning fra 1. juli 2021.

Vilkårene for godkjenning er ikke endret selv om myndighetsorgan med ansvar for ordningen endres.

Endringen i godkjenningsordningen vil bare få virkning for nye og fremtidige avtaleområder.
Dette innebærer at det ikke vil være nødvendig for allerede godkjente avtalelisensorganisasjoner å søke om ny godkjenning på eksisterende avtaleområder, forutsatt at vilkårene for godkjenning fortsatt foreligger.

Klager
Klager over enkeltvedtak i forbindelse med godkjenningssøknader påklages til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda).

Øvrige godkjenningsordninger etter åndsverkloven: Kulturdepartementet er godkjenningsorgan

For åndsverklovens øvrige godkjenningsordninger, som gjelder oppkreving og fordeling av tilleggsvederlag, vederlag for offentlig fremføring og overføring til allmennheten av lydopptak og følgerettsvederlag, er Kulturdepartementet godkjenningsorgan.

Ordningen etter lov om avgift til Det norske komponistfond er også underlagt Kulturdepartementet.

Overgangsregler

Loven trer i kraft 1. juli 2021.

Overgangsreglene er fastsatt ved kgl.res. 28. mai 2021 med hjemmel i lov 28. mai 2021 nr. 49 om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. § 55.

Bestemmelser i loven som krever beslutning på årsmøtet, får ikke anvendelse før avholdelse av første ordinære årsmøte etter 1. juli 2021. Plikten til å utarbeide åpenhetsrapport etter § 36 gjelder ikke for regnskapsår som er påbegynt før 1. juli 2021.

Registreringsplikten i § 52 får ikke anvendelse før 1. september 2021.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Patentstyrets kundesenter.

Lovtekster og regelverk

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.
Forskrift til lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.
Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven)
Prop. 53 L (2020-21) 
Patentstyrelova

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden («direktivet om kollektiv rettighetsforvaltning»).
Direktivet om kollektiv rettighetsforvaltning: 2014/26/EU

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: