Veiledning til utfylling av en internasjonal varemerkesøknad

Se også WIPOs veiledning MM2.INF

Om søknadsskjemaet:

Skjema MM2 kan lastes ned fra WIPOs nettside. Du må fylle ut søknadsskjemaet med maskinskrift. Språket må være engelsk. Send utfylt søknad til hjemlandsmyndigheten, som i Norge er Patentstyret.

Pkt. 1: Contracting party whose office is the office of origin

Skriv navnet på hjemlandsmyndighet, nemlig «NORWAY».

Pkt. 2: Applicant

Skriv inn navn og adresse. Det må være samme navn og adresse som er registrert i den norske basissøknaden/-registreringen. Oppgi telefonnummer. Vi anbefaler at du fyller inn en e-postadresse, da vil all korrespondanse fra WIPO bli sendt elektronisk.

Hvis dere er flere enn én søker, fyll inn kun den ene søkerens navn og adresse under pkt. 2. De ytterligere søkerne kan f.eks. skrives inn på «continuation sheet» som finnes bakerst i søknadsskjemaet.

Pkt. 2(e): Kryss av for at engelsk er ønsket korrespondansespråk.
Noen land krever opplysninger som etterspørres under 2 (f):

2(f) (i) Hvis søkeren er en person (evt. flere personer) skal statsborgerskapet til søkeren fylles ut.

2(f) (ii) Hvis søkeren er et firma skal selskapsformen fylles ut (AS, ANS etc.). På linjen nedenfor skal landet selskapet er organisert i fylles ut (eks. Norway).

Pkt. 3: Entitlement to file

Dette punktet gjelder søkerens berettigelse til å levere inn en internasjonal søknad; dvs. om du er statsborger i det landet du leverer søknaden i, om du er bosatt i landet der søknaden er innlevert eller om du har en reell og effektiv næringsvirksomhet i vedkommende land. Her behøver du kun å krysse av i én av boksene, men du kan krysse av i flere av boksene om dette er ønskelig. Dersom adressen oppgitt i pkt. 2 er utenfor Norge, må adresse i Norge oppgis under (b).

Hvis dere er flere som søker sammen, må hver av søkerne ha den nødvendige tilknytning til Norge. Det er ikke nødvendig at tilknytningen er den samme for alle søkerne. Opplysninger om de andre søkeres tilknytning til Norge kan gis på «continuation sheet».

Pkt. 4: Representative

Dersom du ønsker at en fullmektig skal representere deg overfor WIPO, skal fullmektigens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, fylles ut under pkt. 4. Opplysninger om fullmektigens navn og adresse er alt som skal til for å etablere fullmektigstatus overfor WIPO. Du trenger ikke å levere fullmakt.

Pkt. 5: Basic registration or basic application

Hvis den internasjonale søknaden baseres på en nasjonal søknad, skal du oppgi søknadsnummer og søknadsdato. Hvis den internasjonale søknaden baseres på en nasjonal registrering, skal du oppgi registreringsnummer og registreringsdato, ikke søknadsnummer.

Hvis den internasjonale søknaden baseres på flere nasjonale søknader eller flere nasjonale registreringer, skal du oppgi alle disse med de respektive datoer (benytt i så fall "continuation sheet"). Skriv søknadene/registreringene i kronologisk rekkefølge.

Pkt. 6: Priority claimed

Hvis du krever prioritet, skal du angi hvilket land søknaden først ble levert. Videre må prioritetsdato og søknadsnummer angis.

Hvis du for eksempel krever prioritet fra din norske basissøknad/-registrering, fyller du ut slik: Kryss av i boksen ved «The applicant claims the priority of the earlier filing mentioned below:» Office of earlier filing: NorwayNumber of earlier filing: SøknadsnummerDate of earlier filing: Dato norsk søknad ble innlevert (prioritetsdato).

Hvis prioriteten ikke gjelder alle varer/tjenester i den internasjonale søknaden, skal du angi de varene og tjenestene du krever prioritet for. Hvis du krever prioritet fra flere søknader/ registreringer, krysser du av for dette, og lister opp søknadene/registreringene du krever prioritet for i kronologisk rekkefølge på «continuation sheet».

Pkt. 7: The mark

En reproduksjon av varemerket må settes inn i boks 7(a). Boks 7(b) er ikke relevant for norske søkere, og skal ikke brukes. Reproduksjonen må være identisk med varemerket slik det fremstår i basissøknaden eller basisregistreringen.

Reproduksjonen av varemerket må ikke være større enn 8,0 cm x 8,0 cm. Hvis varemerket er et tredimensjonalt merke, må den grafiske reproduksjon av varemerket i den internasjonale søknaden være likt med varemerket slik det fremstår i basissøknaden eller basisregistreringen.

* Standard bokstaver: Hvis varemerket er et ordmerke uten figurativ utforming, skal du krysse av i boks(c).
* Hvis varemerket er et rent fargemerke, skal du krysse av i boks (d). (Et rent fargemerke er et varemerke som kun består av én eller flere farger, og som ikke inneholder tekst- eller figurelement).

Pkt. 8: Colours claimed
Kryss av hvis varemerket er i farger. Fargen eller kombinasjonen av farger må indikeres ved ord. Dette kommer i tillegg til reproduksjonen av merket i farger. Under (a) kan du for eksempel skrive: The colours black, blue, and purple are claimed as a feature of the mark. Under (b) kan du gi en nærmere beskrivelse av plasseringen av fargene i merket.

Pkt. 9: Miscellaneous indications

(a) Translitterasjon (omskriving bokstav for bokstav til et annet alfabet):
Hvis varemerket består av elementer med andre skrifttegn enn latinske bokstaver eller andre tall enn arabiske eller romerske tall, må elementene translittereres til latinske bokstaver eller arabiske eller romerske tall. Translitterasjonen må følge fonetikken av språket i den internasjonale søknaden, hvilket for søkere med norsk basis vil være engelsk.

(b) Oversettelse:
Hvis varemerket består av ord som kan oversettes, bør du oversette ordet eller ordene til engelsk. Oversettelse er valgfri, men er tidsbesparelse for de utpekte lands myndigheter i tilfelle de ønsker en slik oversettelse.

(c) Ordelementene i varemerket har ingen særskilt betydning:
Hvis varemerket består av ord som ikke har en bestemt mening (ordene er fantasiord), kan du krysse av i boks (c). Dette kan hindre at søknadsbehandlingen i det utpekte landet trekker ut i tid for å vente på bekreftelse om at ordelementene ikke har en særskilt betydning.

(d) Spesiell type merke:
Hvis varemerket er et tre-dimensjonalt merke (vareutstyr), et lydmerke eller et fellesmerke etc, må du indikere dette ved avkryssing i rett boks. Hvis varemerket tilhører andre merkekategorier som for eksempel bevegelsesmerke, hologram eller lukt må dette oppgis i søknadsfeltet i pkt. 9(e)(i). Se WIPOs veiledning MM2.INF angående fellesmerkebestemmelser.

(e) Beskrivelse av varemerket:
Hvis det i basissøknaden eller basisregistreringen er tatt med en beskrivelse av varemerket i tillegg til reproduksjonen av varemerket, må den samme beskrivelsen tas med i boks (e)(i). Uansett hvilket språk beskrivelsen er levert på i basissøknaden eller basisregistreringen, må beskrivelsen av merket i den internasjonale søknaden gis på engelsk. Det er kun tilleggsinformasjon om varemerket som eksplisitt fremkommer i basissøknaden/-registreringen som skal inntas i boks (e)(i).

(f) Ordelementer i varemerket: (Frivillig):
For å identifisere varemerket benytter WIPO seg av ordelementene i varemerket som er angitt under punkt 7. Denne angivelsen blir benyttet som identifikasjon i blant annet i databasen Romarin, samt i notifikasjoner og annen korrespondanse. Der ordelementene i varemerket er utformet med figurmessig preg eller består av flere ordelementer, kan du forsikre deg om at ordelementet i figurmerket er stavet riktig og/eller angi hvilke ordelement du ønsker skal være de sentrale ordene ved identifisering av merket. En slik angivelse er kun ment som informasjon, og vil ikke ha juridisk betydning. En angivelse i punkt (f) skal ikke tas med dersom merket er et ordmerke med standard bokstaver.

(g) Unntaksanmerkning:
Hvis det er inntatt unntaksanmerkning i den norske basissøknaden/-registreringen, vil dette ikke automatisk fremkomme av den internasjonale søknaden. Det er ikke obligatorisk å anføre i den internasjonale søknaden om det er inntatt unntaksanmerkning eller ikke i basissøknaden/-registreringen. Det er imidlertid stor forskjell i de ulike landene med hensyn til praktiseringen av unntaksanmerkning. Det er opp til de utpekte landenes nasjonale lovgivning om de krever inntatt unntaksanmerkning eller ikke, uavhengig av om en slik unntaksanmerkning er inntatt i basissøknaden/-registreringen. Men dersom unntaksanmerkning blir anført i den internasjonale søknaden vil denne gjelde den internasjonale registreringen som en helhet - unntaksanmerkingen kan ikke gjelde kun for enkelte av de utpekte land.

Pkt. 10: Goods and services for which international registration is sought

10 (a): Angi de varer og/eller tjenester varemerket søkes registrert for. Dette vil vanligvis være en oversettelse til engelsk av listen over varer og tjenester (varefortegnelse) i den norske basissøknaden/-registreringen. Varene/tjenestene må angis etter klassenummer og må angis i presise termer. Varefortegnelsen i den internasjonale søknaden kan være snevrere enn varefortegnelsen i basissøknaden/-registreringen, men den kan ikke være videre. Det vil si at varefortegnelsen ikke kan omfatte flere eller andre varer og tjenester enn den norske basisøknaden/-registreringen omfatter.
Benytt et eget ark til varefortegnelsen om nødvendig, i tillegg til pkt. 10. Kryss i tilfelle av i boksen under pkt. 10.

På WIPOs nettsider finner du:
den alfabetiske listen
• klassifikasjonshjelper - Goods and Services Manager

10 (b): Varefortegnelsen i den internasjonale søknaden kan begrenses overfor ett eller flere utpekte land. Denne begrensningen kan være forskjellig for de ulike utpekte land. Angi eventuelt disse begrensningene i punkt 10 (b).

Pkt. 11: Designated contracting parties

Du skal indikere hvilke land eller organisasjoner du ønsker varemerkebeskyttelse i ved å krysse av i de angitte boksene under pkt. 11. Du kan ikke utpeke ditt eget hjemland.
Stiplet linje for «others» bruker du kun hvis det er kommet til nye medlemsland som ikke er oppført på søknadsskjemaet.

*Hvis du peker ut EU må du krysse av for ett annet arbeidsspråk i tillegg til engelsk. Dette andre arbeidsspråket må være ett av de andre fire offisielle språkene i OHIM; fransk, tysk, italiensk eller spansk. Det andre arbeidsspråket vil være et alternativt språk for tredjeparter å benytte seg av ved eventuelle innsigelser eller slettelsessøksmål ovenfor OHIM.

*Seniority claim (hvis EU er utpekt):
Hvis du allerede har beskyttelse for et identisk varemerke i et medlemsland i EU, kan du kreve «seniority» fra denne tidligere registreringen. Da benytter du skjema MM17. For mer informasjon om «seniority claim», se B.II.101.01-101.04 i «Guide to the international registration of marks».

*Hvis USA pekes ut: Declaration of intention to use the mark:
USA krever en erklæring på eget skjema om at du har til hensikt å bruke merket i næring i USA. I tillegg til det vanlige søknadsskjemaet, må du sende inn MM18-skjema for at utpekning av USA skal være gyldig. Hvis skjemaet ikke ligger ved søknaden, kan det ettersendes til WIPO innen 2 måneder fra Patentstyret mottok MM2-skjemaet. MM18 skjemaet finner du på WIPOs nettside. Punkt 2 (f) i MM2-skjemaet må også fylles ut dersom USA er utpekt.

Pkt. 12: Signature by applicant or representative

Patentstyret krever at søker eller fullmektig undertegner den internasjonale søknaden.

Pkt. 13: Certification and signature by office of origin

Dette punktet er for utfylling av hjemlandsmyndigheten. Her skal Patentstyret bekrefte at informasjonen i den internasjonale søknaden er i overensstemmelse med det som fremgår av basissøknaden eller basisregistreringen, og på hvilken dato vi mottok den internasjonale søknaden.

Fee calculation sheet

(a) Fylles bare ut hvis du er registrert med en betalingskonto hos WIPO.

(b) Detaljert utregning av avgiftsbeløpet kan fylles ut, men er ikke nødvendig. Beregn avgiftsbeløpet ved hjelp av «Fee Calculator», og før opp totalbeløpet på stiplet linje for «Grand Total (swiss francs):».

(c) «Identy of the party effecting the payment»: Fyll inn navn og adresse på den som betaler avgiften.

Det er to alternative betalingsmåter oppført; en bankkonto og en postkonto. Hvis du har betalt avgiften før du sender inn søknaden krysser du av for hvilken konto du har betalt til, referansenummer for overføringen, og dato du har betalt. Hvis du ikke har betalt avgiftene ennå kan disse feltene stå åpne.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: