Deling og sammenslåing av varemerkesøknad

Du kan kreve at varemerkesøknaden eller -registreringen din deles i to eller flere selvstendige søknader eller registreringer. Du kan også kreve sammenslåing av de avdelte søknadene og registreringene dine. Fra 1. mars 2023 er det også mulig å kreve deling og sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer.

Hvorfor deles en søknad?

Hvis Patentstyret nekter å registrere en søknad for deler av varefortegnelsen, kan du som søker be om at søknaden skal deles. Dette innebærer at varemerket registreres for de varene og tjenestene som merket er registrerbart for. Saksbehandlingen vil fortsette som normalt for den resterende varefortegnelsen.

Når kan du kreve dette?

Dette kan du kreve når som helst under søknadsbehandlingen i Patentstyret, og mens søknaden er under behandling i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Deling av registrerte varemerker

Du som innehaver kan kreve en deling av det registrerte varemerket ditt når for eksempel deler av varefortegnelsen skal overføres til ny innehaver.

Du kan kreve at varemerket ditt (så lenge det fremdeles er gyldig) blir delt i to eller flere registreringer. Du kan også kreve at en tidligere avdelt registrering blir senere helt eller delvis slått sammen igjen.

Hvordan går du frem?

Send inn kravet om deling eller sammenslåing skriftlig til Patentstyret. Du kan også sende inn kravet via Altinn.no. Da må du bruke skjemaet for korrespondanse til Patentstyret (PS-002).

Krav til deling av en varemerkesøknad

 • Et krav om deling av en varemerkesøknad skal inneholde det opprinnelige søknadsnummeret og opplysninger om hvilke varer og/eller tjenester den opprinnelige, og den (eller de) nye søknaden(e) skal omfatte.
 • Du må betale et gebyr til Patentstyret for hver ny søknad. En slik ny søknad betegnes som en avdelt søknad.
 • En avdelt søknad kan ikke omfatte varer og tjenester som ikke var omfattet av den opprinnelige søknaden. De avdelte og den opprinnelige søknaden kan heller ikke omfatte samme varer og tjenester.

Krav til deling av en varemerkeregistrering

 • Et krav om deling av en varemerkeregistrering skal inneholde det opprinnelige registreringsnummeret og opplysninger om hvilke varer og/eller tjenester den opprinnelige og den (eller de) nye registreringen(e) skal omfatte.
 • Du må betale et gebyr til Patentstyret for hver ny registrering. En slik ny registrering betegnes som en avdelt registrering.
 • En avdelt registrering kan ikke omfatte varer og tjenester som ikke var omfattet av den opprinnelige registreringen. Den avdelte og den opprinnelige registreringen kan heller ikke omfatte samme varer og tjenester.

Kravene til sammenslåing av avdelte søknader og registreringer

 • Kravet skal inneholde søknads- eller registreringsnummer, nummeret på den søknaden eller registreringen den ønskes sammenslått med, og hvilke varer og/eller tjenester den sammenslåtte søknaden eller registreringen skal omfatte.
 • Hvis du som søker krever delvis sammenslåing, må kravet inneholde hvilke varer og/eller tjenester som skal inngå i den søknaden eller den registreringen som varer og tjenester overføres til.
 • Du må betale et gebyr til Patentstyret.

Deling og sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer

Fra 1. mars 2023 er det adgang til deling og sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer hvor Norge er utpekt, jf. varemerkeforskriften §§ 51 a og 51 b.

Krav om deling eller sammenslåing av internasjonale registreringer skal leveres til Patentstyret, og ikke direkte til WIPO (World Intellectual Property Organization).

Du kan først kreve deling fra tidspunktet Patentstyret har fått notifikasjon fra WIPO om at Norge er utpekt i den internasjonale registreringen.

 • Krav om deling som leveres mens den internasjonale registreringen er under behandling skal oppfylle de samme vilkårene som gjelder for deling av nasjonale varemerkesøknader, jf. forskriftens §§ 18 og 19.
 • Krav om deling som leveres etter at den internasjonale registreringen er gitt virkning i Norge skal oppfylle de samme vilkårene som gjelder for deling av nasjonale varemerkeregistreringer, jf. forskriftens §§ 20 og 21.
 • For krav om sammenslåing av tidligere avdelt internasjonal registrering gjelder vilkårene i forskriftens § 22 tilsvarende.

Hvis vilkårene for deling eller sammenslåing er oppfylt skal Patentstyret sende melding til WIPO om anmerkning av delingen eller sammenslåingen i det internasjonale registeret.

Du må betale gebyr til Patentstyret. For anmerkning av deling skal det også betales avgift til WIPO.

Hva hvis vilkårene ikke er oppfylt?

Hvis vilkårene for deling eller sammenslåing ikke er oppfylt, får du som innehaver frist for å uttale deg. Du får også en frist for å rette manglene hvis det er mulig. Hvis du ikke retter opp manglene innen fristen, vil vi henlegge kravet, men med mulighet for gjenopptakelse.

Hvis du ikke betaler gebyret innen fristens utløp, er det imidlertid ingen mulighet til å rette mangelen. Søknaden blir da henlagt.

Hva koster det?

Du finner avgiften for deling og sammenslåing av et varemerkesøknad i avsnittet "Andre avgifter" på siden om priser.

Relevante bestemmelser

Lenkene går til Lovdata

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: