Anmodning om å trekke en søknad

Fra 1. mai 2012 endret Patentstyret saksbehandlingsrutinene i saker hvor søker ønsker å trekke søknaden. Endringen gjelder alle fagområder.

Anmodning om trekking med formelle mangler vil bli avvist

En anmodning om å trekke en søknad vil bli avvist hvis den inneholder formelle mangler som gjør at vi ikke kan utføre trekningen.

I avvisningsbrevet som sendes avsenderen vil det informeres om hva som må gjøres for at søknaden skal kunne trekkes.

Søknadsbehandlingen vil fortsette inntil vi eventuelt mottar en ny anmodning om å trekke søknaden.

Vær oppmerksom på dato for trekking av søknaden

Det er viktig å merke seg at datoen for trekning av søknaden blir lik inndatoen for den anmodningen om trekning som faktisk fører til at trekningen kan gjennomføres.

Dette kan ha særlig stor betydning for patentsøknader hvor en anmodning om å trekke søknaden kommer tett opp til datoen hvor søknaden vil bli gjort allment tilgjengelig.

Manglende fullmakt = formell mangel

Den vanligste grunnen til at vi må avvise en anmodning om å trekke en søknad, er at denne mangler fullmakt.

En person som sender inn en anmodning om å trekke en søknad på vegne av søker, må legge ved en fullmakt fra søker. Hvis fullmakt mangler vil dette bli ansett som formell mangel, og anmodningen om trekning vil bli avvist. 

Andre formelle mangler ved trekking av en søknad kan være:

  • mangler ved fullmakten (ikke oppgitt navn på søker eller fullmektig, mangler/feil søknadsnummer)
  • trekkingsbegjæringen er ikke undertegnet av alle søkerne, hvis det er flere søkere
  • trekkingsbegjæringen sendes inn av en annen enn søker eller fullmektig
  • trekkingsbegjæringen er uleselig eller uforståelig
  • søknaden som blir begjært trukket er henlagt eller endelig henlagt

Spørsmål

Hvis du har spørsmål knyttet til dette ta kontakt med kundesenteret vårt:
tlf +47 22387300.

(Endringen først publisert 21. august 2012)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: