Endringer i regler om fornyelse av varemerker

Nytt varemerkedirektiv ble fra 1. mars 2023 innført i norsk rett, og i den forbindelse er det endringer i reglene om fornyelser av varemerkeregistreringer. Endringene gjelder for varemerkeloven §§ 32 og 33, og varemerkeforskriften § 56. Det er i tillegg endringer i betalingsforskriften §§ 9 og 14.

Fornyelse seks måneder før registreringsperiodens utløp

Før 1. mars 2023 kunne man kreve fornyelse tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp. Dette er endret til at fornyelse kan kreves tidligst seks måneder før registreringsperiodens utløp.

Før 1. mars har vi sendt ut varsel om fornyelse to måneder før registreringsperiodens utløp. Dette endres til at varsel om fornyelse sendes ut seks måneder før registreringsperiodens utløp.

Overgangsregler

De nye reglene i varemerkeloven § 33 første ledd om fornyelse gjelder bare for varemerkeregistreringer som utløper mer enn ett år etter at loven trådte i kraft. Dette betyr at innehaver kan fornye registreringer som utløper senest 1. mars 2024 i perioden fra 1. mars 2023 frem til 1. mars 2024. Registreringer som utløper 2. mars 2024 kan derimot først fornyes fra og med 2. september 2023 osv.

Fornyelse for bare deler av varefortegnelsen

I de nye reglene tydeliggjøres det at fornyelse kan skje for deler av de varene og tjenestene som registreringen gjelder for. Det vil si at innehaveren kan velge å beholde varemerket for noen varer eller tjenester, men ikke for resten.

Fra tre til én vare- og tjenesteklasse

Fornyelsesavgiften omfattet tidligere tre vare- og tjenesteklasser, og deretter en tilleggsavgift per ekstra klasse utover tre. Dette er endret til at fornyelsesavgiften bare omfatter én vare-/tjenesteklasse, og for hver klasse utover én gjelder det tilleggsavgift per klasse.

Formålet med disse reglene er å unngå at noen opprettholder beskyttelse for varemerket for flere varer og tjenester enn det blir brukt for («clogging» av systemet).

Les mer om endringer i betalingsforskriften

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: