Lydmerker, bevegelsesmerker og merker som er en farge eller en kombinasjon av farger

Reviderte retningslinjer ved innlevering av lydmerker, bevegelsesmerker og merker som er en farge eller en kombinasjon av farger, gjeldende fra 1. februar 2009.

Vi vil presisere at disse retningslinjene er en beskrivelse av gjeldende praksis og innebærer derfor ingen endringer.

Lydmerker

For merker som bare er ment å oppfattes med hørselen (lydmerker), og som kan gjengis ved hjelp av noter, må søker innlevere en gjengivelse av lydbildet i et notesystem og en klar og entydig beskrivelse av lydbildet i rene ord (grafisk gjengivelse).

En beskrivelse kan eksempelvis angi hvilke gjenstander eller instrumenter som benyttes for å få frem lyden eller de aktuelle lydene, hva et musikkstykke heter, gjengi teksten som leses eller synges - evt. sammen med en oversettelse, osv.

Vi ber i tillegg søkeren om å sende inn en lydinnspilling på et egnet medium og i et egnet format - eksempelvis i mp3-format eller annet tilsvarende åpent format.

For lydmerker som ikke kan gjengis ved hjelp av noter, kan innlevering av eksempelvis en ordbeskrivelse, lydprøve, sonogram, onomatopoietikon (lydmalende ord) eller en kombinasjon av disse oppfylle kravet til grafisk gjengivelse.

En lydinnspilling vil gjøre det lettere for Patentstyret og tredjemenn å danne seg en oppfatning av merket.

Bevegelsesmerker

Bevegelsesmerker er merker som består av en sekvens av bilder som endrer seg over et nærmere avgrenset tidsrom, eksempelvis en film som viser et hendelsesforløp.

Søkeren må levere så mange bilder at det klart og entydig fremgår hvilke endringer som skjer i merket i det avgrensede tidsrommet. Bildene skal være nummerert i tidsrekkefølge og være ledsaget av en klar og entydig beskrivelse av hva billedsekvensen viser og hva som endrer seg over tid (grafisk gjengivelse). Maks antall bilder er 16. Beskrivelsen skal alltid angi det totale antall bilder i sekvensen, visningshastigheten (antall bilder per sekund) og sekvensens totaltid.

I tillegg anbefaler vi at søkeren også leverer en film e.l. for å vise endringene / bevegelsen i merket. Denne må du levere på egnet medium og/eller i et egnet format, så som MPEG eller JPEG.

En film vil gjøre det lettere for Patentstyret og tredjemenn å danne seg en oppfatning av merket. 

Lydmerke og bevegelsesmerke i kombinasjon

Her gjelder retningslinjene nevnt over fullt ut for merkets respektive bestanddeler.

Merket er en farge eller en kombinasjon av farger

For søknad om registrering av en farge som varemerke, må søkeren levere en gjengivelse av fargen og en beskrivelse av fargen med ord (grafisk gjengivelse).

For søknad om registrering av en fargekombinasjon som varemerke, må søker levere en gjengivelse av fargene og en beskrivelse av fargene med ord (grafisk gjengivelse).

Fargen eller fargene skal være klart og entydig angitt, med allment aksepterte (leksikale) termer - eksempelvis "azurblå" og "burgunderrød". I tillegg må du legge ved en henvisning til kode(r) og/eller betegnelse(r) som er i samsvar med et allment benyttet og internasjonalt anerkjent system for koding eller navngiving av farger - eksempelvis fargekodesystemet Pantone®.

Patentstyret gjør oppmerksom på at visningen av fargen på dataskjerm og i registerutskrifter vil kunne avvike fra fargen(e) slik denne / disse fremstår i den opprinnelig innleverte søknaden. Avvik kan skyldes egenskaper ved den innleverte fargeprøven, kvalitet på skanner, valg av lagringsformat og oppløsning, skjermkvalitet, kvalitet på skriver og blekkvalitet, kvalitet på printerpapir, m.v.

Ved manglende samsvar mellom den opprinnelig innleverte gjengivelse av fargen og fargen slik det er gjengitt i Patentstyrets database, er det den opprinnelig innleverte fargegjengivelsen som gjelder.

Ved manglende samsvar mellom den opprinnelig innleverte fargegjengivelse og den medfølgende beskrivelsen, vil beskrivelsen som utgangspunkt ha forrang.

(Endringen først publisert 27. juni 2012)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: