Praksisendring for villedende varemerker

Patentstyret innfører ny praksis når vi vurderer om et varemerke er villedende med tanke på geografisk opprinnelse. Ny praksis gjelder fra 20. mai 2019.

Endringen tar utgangspunkt i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b:

§ 15.Varemerke som strider mot offentlige interesser

Et varemerke kan ikke registreres hvis det:
b) er egnet til å villede, for eksempel med hensyn til varens eller tjenestens art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse

Patentstyrets vurdering

Når Patentstyret vurderer om et varemerke er villedende for varene og/eller tjenestene med tanke på geografisk opprinnelse, er det ikke lenger avgjørende hvilken adresse søker eller innehaver har oppgitt i søknaden eller i den internasjonale registreringen.

Det avgjørende for vurderingen er om varemerket er villedende med tanke på geografisk opprinnelse for de konkrete varene eller tjenestene i varefortegnelsen. Det avgjørende er altså ikke om søkers adresse gjør merket villedende for varene eller tjenestene, men om varemerket er villende for den konkrete varefortegnelsen.

Eksempler

  1. Et varemerke som inneholder teksten FRANKRIKE er søkt for «ost». Søker er fra et annet land. Tidligere ville Patentstyret nektet merket registrert fordi merket er egnet til å villede gjennomsnittsforbrukeren til å tro at osten er fra Frankrike når den ikke er det. Etter ny praksis vil merket ikke bli nektet registrert for den aktuelle varefortegnelsen.
    Men, hvis varemerket som inneholder teksten FRANKRIKE er søkt for «ost fra Sveits», vil merket blir nektet registrert fordi det er villedende for varene i den aktuelle varefortegnelsen.
     
  2. Det samme gjelder for norske stedsangivelser. Hvis et varemerke inneholder teksten VOSS og merket er søkt for «sauekjøtt» skal vi ikke anføre villedelse selv om søker har adresse et annet sted i Norge (eller i et annet land).
    Hvis varemerket inneholder en beskyttet geografisk opprinnelsesbetegnelse, må det fremkomme i varefortegnelsen at varene (eller tjenestene) har tilstrekkelig tilknytning til det aktuelle stedet for at merket kan registreres for søkere med adresse på et annet geografisk sted.

Harmonisering

Med den nye praksisen er norsk praksis i harmoni med praksis fra blant annet EUIPO (europeisk varemerke- og designmyndighet) og Danmark.

Når trer endringen i kraft?

Praksisendringen trer i kraft fra 20. mai 2019.

Varemerker som er under behandling og som er foreløpig nektet på grunn av tidligere praksis vil bli vurdert etter ny praksis ved en eventuell fornyet vurdering i normal saksbehandling.  

Spørsmål?

Hvis dere har spørsmål om praksisendringen, ta kontakt med Mariane Folkestad-Giry eller Knut Andreas Bostad.
Ring kundesenteret vårt på +47 22 38 73 00.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: