Viktig informasjon om praksisendringer

På disse sidene under «Endringer i varemerkerutiner» gir Patentstyret generell informasjon om praksisendringer for å informere om hvordan våre saksbehandlere forholder seg til regelverket.

Vi gjør likevel alltid en konkret vurdering i hver enkelt sak på bakgrunn av varemerkeloven og varemerkeforskriften. Den informasjonen som du finner på disse sidene kan ikke gi en fullstendig oversikt, men den vil i noen grad illustrere hvordan søknadsbehandlingen utføres og bidra til enhetlighet og forutsigbarhet.

Informasjonen utgjør ingen forskrift i forvaltningslovens forstand. Varemerkeregelverket gjenspeiler EØS-rettslige forpliktelser, og vi legger stor vekt på harmonisering. I den enkelte varemerkesøknad vil likevel utfallet kunne være forskjellig fra resultatet hos andre myndigheter på grunn av de faktiske forhold.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: