Praksis rundt varemerker registrert i svart/hvitt

Varemerker registrert i svart/hvitt har et mer omfattende verneområde i Norge enn i EU.

Som en del av det pågående samarbeidet mellom EUIPO (Den europeiske varemerkemyndigheten) og de nasjonale myndighetene har Patentstyret deltatt i et harmoniseringsarbeid knyttet til merker registrert uten fargeangivelse (svart/hvitt-merker). Samarbeidet har vært begrenset til bestemmelsene om prioritet, relative grunner og bruksplikt.

Som det fremgår i Common Communication har de fleste landene blitt enige om en felles praksis som innebærer at registreringer i svart/hvitt kun har vern slik de er gjengitt, det vil si i svart/hvitt.

Common Communication: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/european-trade-mark-and-design-network

Patentstyret har ikke sluttet seg til dette på grunn av langvarig praksis i Norge om at svart/hvitt- registreringer har vern i alle farger, jf. Høyesteretts avgjørelser Rt. 1932 s. 353, English Crown, og Rt. 1992 s. 1030, Spendrup´s.

Høyesteretts praksis gjelder risiko for forveksling (relative grunner). Dette gjør at Patentstyret ikke kan endre praksis i overenstemmelse med den harmoniserte praksisen i EU. Dette medfører at registrerte merker i svart/hvitt har et mer omfattende verneområde i Norge enn i EU.

Norsk praksis rundt prioritet og bruksplikt anses å være i overenstemmelse med den felles praksisen som kommer til utrykk i dokumentet.

Sverige og Danmark har heller ikke tilsluttet seg den felles praksisen nevnt over. Italia, Frankrike og Finland har ikke deltatt i prosjektet.

(først publisert 28. april 2014)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: