Patentstyret slutter seg til CP11 om lydmerker, bevegelsesmerker, multimediamerker og hologrammerker

I regi av EUs varemerke- og designmyndighet (EUIPO) samarbeider de nasjonale registreringsmyndighetene i EU/EØS og EUIPO gjennom harmoniseringsprosjekter – såkalte «Convergence Programmes». Målet er å skape en mer ensartet praksis mellom registreringsmyndighetene i EU og EØS, og de enkelte prosjektene tar gjerne for seg ett bestemt område hvor det er behov for økt harmonisering.

I april 2021 ble Convergence Programme 11 (CP11) avsluttet. Dette prosjektet gjelder enkelte utradisjonelle merketyper, nemlig lyd-, bevegelses-, multimedia- og hologrammerker.

Tematikken for prosjektet må sees i sammenheng med at det med varemerkedirektivet fra 2015 ble enklere å registrere denne typen utradisjonelle merker. Med direktivet fjernet man kravet om at varemerker måtte «gjengis grafisk» – altså gjennom tekst eller bilder – for å kunne registreres. Etter fjerningen av kravet er det for eksempel mulig å få vern for lyd-, bevegelses-, multimedia- og hologrammerker ved å levere inn en lydfil, videofil eller audiovisuell fil.

CP11 resulterte i et omforent dokument, en såkalt «Common Communcation». Dokumentet gir veiledning om kravene for å registrere lyd-, bevegelses-, multimedia- og hologrammerker, herunder formelle krav, særpregsvurderingen og vurderingen av forvekslingsfare. Endringen trådte i kraft i norsk rett først ved lovendring 1. mars 2023. Selv om Patentstyret deltok i CP11-prosjektet, er det altså først nå vi kan meddele at vi tilslutter oss dokumentet.

CP11-dokumentet har tittelen « New Types of Mark: Examination of formal requirements and grounds for refusal”, og kan leses her. Dersom du skal søke om registrering av et lyd-, bevegelses-, multimedia- og hologrammerke, vil CP11-dokumenet antakeligvis kunne gi deg svaret på de spørsmålene du måtte ha, uansett hvor i EU/EØS du skal søke.

Hvis du skulle ønske en mer generell introduksjon til lyd-bevegelses-, multimedia- og hologrammerker, har Patentstyret laget en informasjonsside her.

Spørsmål om utradisjonelle merker kan rettes til:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: