Varemerker i strid med offentlig orden og moral – harmoniseringsprosjekt i EU

Patentstyret kan ikke registrere varemerker som strider mot «lov», «offentlig orden» eller «moral». Dette følger av varemerkeloven § 15 bokstav a.

I denne artikkelen vil vi ta en nærmere titt på de to sistnevnte registreringshindringene – nemlig de som knytter seg til «offentlig orden» og «moral». Disse gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1, bokstav f, som oppstiller forbud mot registrering av varemerker som er i strid med «public policy» eller «accepted principles of morality». I artikkelen vil vi også presentere et pågående harmoniseringsprosjekt som tar for seg disse bestemmelsene, med mål om å skape en mer omforent europeisk praksis.

En felles europeisk forståelse av «offentlig orden» og «moral»?

Registreringshindrene for merker som strider mot «moral» og «offentlig orden» anføres nokså sjeldent. Når man jobber med varemerkerettigheter i Norge og i andre jurisdiksjoner med tilsvarende regulering, er det likevel viktig å ha kjennskap til hva disse registreringshindringene innebærer og i hvilke tilfeller de kan gjøre seg gjeldende. Å opparbeide seg slik kjennskap kan noen ganger være lettere sagt enn gjort – det kan for eksempel fremstå som noe diffust hva som ligger i «offentlig orden», og hva som strider mot «moral» vil ofte kunne være nokså subjektivt.

Merker som strider mot «moral» er merker som vil oppfattes som støtende eller vekker forargelse, mens «offentlig orden»-alternativet retter seg mot merker som er i strid med samfunnets helt grunnleggende normer og verdier. Hva som vil oppfattes som støtende eller som er i strid med grunnleggende normer vil, naturlig nok, variere fra land til land. Vurderingen skal imidlertid ta utgangspunkt i de samme vurderingskriteriene, og på en rekke områder vil de fleste EU/EØS-land antakeligvis være nokså samstemte.

EU-rettspraksis har gitt en viss veiledning rundt disse to registreringshindringene, men det har i EU/EØS-landene og EUIPO vært noe uklarhet knyttet til hvilke tilfeller disse to nektelsesgrunnene skal ramme, og forholdet og forskjellene mellom de to. Dette har ført til en noe ulik praksis i de europeiske landene, som blant annet kan skape usikkerhet hos markedsaktører i EU/EØS. I lys av dette begynte EUIPO høsten 2021 arbeidet med harmoniseringsprosjektet «Convergence Programme 14» («CP14»). Målet med prosjektet er å komme til en felles forståelse og vurderingskriterier vedrørende merker som strider mot «offentlig orden» og «moral».

CP14-prosjektet ledes av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra registreringsmyndigheter i medlemsland, EUIPO, og brukerorganisasjoner. Nasjonale registreringsmyndigheter, inkludert Patentstyret, har svart på en rekke spørsmål fra arbeidsgruppen. Dette har bidratt til å danne grunnlaget for en felles europeisk forståelse knyttet til «offentlig orden» og «moral». Patentstyret har i denne forbindelsen blant annet tatt stilling til en rekke hypotetiske varemerker, og svart på hvordan vi forholder oss til ulike aspekter rundt «offentlig orden»- og «moral»-bestemmelsene.

Under følger et utvalg av hypotetiske varemerker og spørsmål Patentstyret har tatt stilling til i forbindelse med Convergence Programme 14:

 

Klasse 25: Klær

Klasse 10: Sexleketøy

 

Klasse 41: Undervisning

Klasse 43: Servering av mat og drikke

Nyttig læring og gjennomgang av praksisen

CP14-prosjektet har gitt Patentstyret en anledning til å foreta en grundig gjennomgang av praksisen vår på dette området. Vårt foreløpige inntrykk er at Patentstyret ligger i et mellomsjikt når det kommer til hva man nekter og hva man godtar, sammenlignet med andre registreringsmyndigheter i Europa.

Arbeidet har vært nyttig læring for oss i Patentstyret, og det har blant annet gjort oss mer oppmerksomme på forholdet mellom de to alternativene «offentlig orden» og «moral». Tidligere har «offentlig orden»-alternativet svært sjeldent blitt anført av Patentstyret, mens «moral»-alternativet har blitt noe hyppigere brukt. Gjennomgang av praksis i EU viser imidlertid at «offentlig orden»-alternativet trolig kan være mer treffende på enkelte former for merker som vi tidligere har nektet fordi de strider mot «moral». Dette gjelder for eksempel merker med referanser til cannabis. Cannabis til rekreasjonell bruk er ulovlig i Norge, men det er ikke gitt at den gjengse nordmann blir støtt av ordet «cannabis» eller referanser til dette. Siden cannabis er et ulovlig narkotisk stoff, vil imidlertid varemerker med referanser til cannabis kunne være i strid med grunnleggende prinsipper og normer i Norge. Dette vil dermed kunne tilsi at det er i strid med «offentlig orden» – eller «public policy» som det heter i direktivet. Se til dette EU-rettens avgjørelser i T-683/18, Cannabis Store Amsterdam, og T-178/20, Bavaria Weed, hvor det ble lagt avgjørende vekt på at merkene var i strid med grunnleggende interesser i de medlemsstatene der forbruket av narkotika ikke er liberalisert, og merkene ble ansett for å være i strid med «public policy».

Convergence-programmene er i kjernen av det europeiske samarbeidet innen design- og varemerkeområdet, og bidrar til harmonisering på områder hvor man ser at praksisen er for ulik, eller hvor det er behov for å omforenes om noen felles utgangspunkter. Patentstyret fortsetter å følge prosessen rundt CP14 videre, og ser frem til å se hvilken betydning prosjektet vil ha for den europeiske praksisen på området.

Det foregår også et tilsvarende Convergence Programme om varemerker registrert i «ond tro», som vi også har kommet med innspill til.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: