Fargerik blomst
Foto: iStockPhoto

Plasseringsmerker og fargemerker

En oversikt over hva som kjennetegner plasseringsmerker og fargemerker, og hvordan du søker om registrering av disse merketypene.

Plasseringsmerker

Et plasseringsmerke er et varemerke som består av måten merket er plassert på varen.

Det kan være flere fordeler med å velge et plasseringsmerke.

Hvis du ønsker vern for et logoelement plassert på en vare, kan et plasseringsmerke gi større vern enn et figurmerke som viser plasseringen. Dette ved at plasseringsmerket kan benyttes på ulike varianter av varen, mens figurmerkets vern begrenses av elementer i merket. Videre kan en logo være uregistrerbar som figurmerke, men særpreget og registrerbar når den plasseres et bestemt sted på en vare.

Hvordan gjengir man plasseringsmerker i en varemerkesøknad?

Det følger av varemerkeloven at varemerker som skal registreres må gjengis på en slik måte at det blir klart og tydelig for både allmennheten og myndighetene hva som skal beskyttes. For plasseringsmerker presiserer varemerkeforskriften at:

  • merket skal angis med merkekategorien «plasseringsmerke»,
  • gjengivelsen av et plasseringsmerke på egnet måte skal vise merkets plassering og dets størrelse og proporsjoner i forhold til varene,
  • elementer som ikke omfattes av registreringen skal skilles ut ved bruk av stiplede linjer eller lignende,
  • det kan sendes inn en beskrivelse med nærmere opplysninger om hvordan tegnet er anbrakt eller festet på varene.

Ved gjengivelse av fargemerker gjelder det nærmere krav til filformat og -størrelse (PDF-fil).

Et eksempel på en gjengivelse av et plasseringsmerke finner man i EU sitt varemerkeregister, nemlig EUTM nr. 013755244, som er registrert for «footwear» i klasse 25:

Tegning av en sko med plasseringsmerke

 

Merket er registrert med følgende beskrivelse med nærmere opplysninger om hvordan merket er plassert på skoene:

«The trademark is a position mark. It consists of a figurative element placed on the outer surface of the upper part of a shoe, extending lengthwise from the centre of the cuff of the shoe down to the sole. The dotted line shows the position of the trademark on the shoe, and does not form part of the trademark».

Kravene til gjengivelse av merket, må være oppfylt før Patentstyret kan vurdere om merket oppfyller lovens vilkår for registrering – for eksempel om merket oppfyller lovens krav til særpreg.

Fargemerker

Et kombinert merke eller figurmerke som er søkt registrert i en spesiell farge er ikke et fargemerke. Med fargemerker sikter man til merker hvor én eller flere farger i seg selv søkes registrert som varemerker.

Det er et behov i markedet for å holde fargene fritt tilgjengelige for alle, og man skal derfor være forsiktig med å gi enkeltaktører enerett til en farge som et varemerke. Det finnes jo svært mange kombinasjoner av figurer og ord, men fargene kommer i et begrenset antall (Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, side 116).

I tillegg er det et poeng at forbrukerne ikke er vant med å se farger i seg selv som en angivelse av kommersiell opprinnelse – farger oppfattes først og fremst som dekorative eller som beskrivende for en egenskap ved varen eller tjenesten den brukes for, og ikke som varemerker.   

Man kan likevel søke om varemerkeregistrering av én farge alene eller en kombinasjon av farger. Siden forbrukerne ikke er vant til å se farger i seg selv som varemerker, vil en registrering av et fargemerke ofte avhenge av at søker sannsynliggjør at merket er innarbeidet/godt kjent som et varemerke for de søkte varene og/eller tjenestene. Mer informasjon om innarbeidelse.

Hvordan gjengir man fargemerker i en varemerkesøknad?

Det følger av varemerkeloven at varemerker som skal registreres må gjengis på en slik måte at det blir klart og tydelig for både allmennheten og myndighetene hva som skal beskyttes.

Innenfor denne rammen, kommer varemerkeforskriften med nærmere informasjon om hvilken informasjon som skal eller kan sendes inn i en fargemerkesøknad – enten søknaden gjelder et fargemerke bestående av én enkelt farge eller bestående av to eller flere farger.

Fargemerke bestående av én enkelt farge uten konturer

I en søknad om et fargemerke bestående av én enkelt farge uten konturer, skal man:

  • angi merket som et fargemerke,
  • sende inn en gjengivelse av fargen (et bilde av fargen det ønskes vern for), og
  • sende inn en angivelse av fargenummer i et internasjonalt fargekodesystem (for eksempel Pantone-systemet).

Det skal være samsvar mellom angivelsen av merketype, gjengivelsen av merket og beskrivelsen av merket med fargekoder.

Eksempler på slike fargemerker:

VM 200905782
(endelig henlagt)

(Pantone 2144 C)

VM 202113426
(under behandling pr. februar 2023)

(RAL 2008)

Fargemerke bestående av en kombinasjon av to eller flere farger uten konturer

I en søknad om et fargemerke bestående av en kombinasjon av to eller flere farger uten konturer, skal man

  • angi merket som et fargemerke,
  • sende inn en gjengivelse av fargene som viser fargenes systematiske plassering på en ensartet og forutbestemt måte,
  • sende inn en angivelse av fargenummer i et internasjonalt fargekodesystem (for eksempel Pantone-systemet).

I tillegg bør man levere inn en beskrivelse av hvordan fargene er plassert systematisk på en ensartet og forutbestemt måte. I praksis antar vi at dette som regel vil være nødvendig for å oppfylle kravet om at det må være «klart og tydelig» hva som skal beskyttes.

Ved gjengivelse av fargemerker gjelder det nærmere krav til filformat og -størrelse (PDF-fil).

Spørsmål om plasserings- og fargemerker kan rettes til:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: