Innarbeidelse og bruk av et varemerke

Veiledning om hva Patentstyret vektlegger når en eventuell innarbeidelse av et varemerke skal vurderes

Innarbeidelse og bruk av et varemerke kan få betydning i to sammenhenger:

  1. Et varemerke som i utgangspunktet er beskrivende eller mangler særpreg kan likevel bli registrert hvis du har brukt merket, slik at merket har blitt godt kjent som noens særlige kjennetegn
  2. Et innarbeidet varemerke har vern mot forvekselbare merker og kan hindre registrering av slike merker hvis innehaver krever det. For å hindre at andre registrerer ditt innarbeidede merke, kan det være nok at merket er innarbeidet lokalt. Lokalt innarbeidede rettigheter kan imidlertid ikke brukes i en sak der noen krever at et merke skal kjennes ugyldig. 

Dokumentasjon

Du må alltid dokumentere innarbeidelsen eller bruken av varemerket. Det er ikke tilstrekkelig å si at merket er brukt eller innarbeidet.Selv om det er liten tvil om at et varemerke er godt kjent, må du som et minstekrav henvise til én verifiserbar kilde, for eksempel en artikkel i en seriøs avis eller tidsskrift, en reklamebrosjyre eller lignende. Hvis du henviser til en nettside, må du legge ved en datert utskrift fra siden.

I utgangspunktet vil all dokumentasjon for bruk av et varemerke være relevant for vurderingen. Jo mindre særpreget et merke er, desto større grad av innarbeidelse må til. Høyesterett har sagt at det skal mye til for at et beskrivende merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke. Se Rt. 2005. s.1601, Gule Sider, premiss 48. I denne dommen kan du også finne en nyttig oversikt over hvilke momenter som er relevante.

Les mer om bruksplikt - femårsfristen

Lenke til EU-domstolens avgjørelser:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=enKontakter

Lenke til EUIPO (EU kontor for varemerker og design):

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/

Regelverk

Se varemerkeloven §§ 3, 14, 16, 35.

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: