Dokumentasjon på varemerke

Du må dokumentere at bruken av merket har ført til at kjennetegnet ble oppfattet som et varemerke før søknadsdagen.

Hvis merket er brukt i en relativt kort tidsperiode, bør bruken ha vært mer intens enn om man kan vise til langvarig bruk.

Hvordan er merket brukt?

Eksempel på dette er et ordmerke, kombinert merke, tredimensjonalt merke eller sekundært forretningskjennetegn.

Søkeren eller innsigeren må vise hva som er brukt eller innarbeidet. I utgangspunktet må dokumentasjonen vise merket slik det er søkt, men nyere praksis åpner for at et merke kan oppnå særpreg også der bruken er skjedd i sammenheng med andre elementer, jf. EU-domstolens C-353/03, Have a Break (Have a Kit Kat), premiss 32. Dette medfører at et tredimensjonalt merke i visse tilfeller kan oppnå særpreg gjennom bruk, selv der bruken er skjedd i sammenheng med et ordmerke eller et figurelement. Dette er typisk tilfelle der merket består av varens eller emballasjens form, og det systematisk er påført et ordmerke som det er markedsført under, jf. EU-domstolens C-24/05 Storck I, premiss 59.

For hvilke varer er merket brukt eller innarbeidet?

Vern gjennom innarbeidelse eller bruk får man kun for de varer og/eller tjenester som merket er brukt eller innarbeidet for. Dette må fremgå av dokumentasjonen, jf. EU-domstolens T-262/04 Bic, premiss 71.

Omfanget av bruken

Med dette menes intensitet og varighet på bruken.

Brukens geografiske utstrekning

For at bruk skal få betydning for særpregvurderingen må merket være brukt i store deler av landet. En lokal innarbeidelse kan bare begrunne en tilsvarende lokal enerett, og gir derfor ikke grunnlag for å registrere varemerket med virkning i hele Norge, jf. Annen avdelings avgjørelse nr. 7475, Louis Vuitton.

Lokalt innarbeidede varemerker kan derimot utgjøre en registreringshindring for en etterfølgende søknad.

Som hovedregel bør det meste av bruken/innarbeidelsen ha skjedd i Norge, men dokumentasjon på bruk eller innarbeidelse i utlandet kan få betydning for sakens utfall. Det avgjørende er at bruken har medført at merket blir oppfattet som et varemerke i Norge. Dokumentasjon som kun viser bruk eller innarbeidelse i utlandet vil normalt ikke være tilstrekkelig.

Tidspunktet for når bruken eller innarbeidelsen må være gjennomført

For at et merke skal kunne registreres må det være særpreget både på søknadstidspunktet og på registreringstidspunktet, jf. Rt. 2005 s.1601, Gule Sider, premiss 41. Dette innebærer at bruken må ha skjedd før søknaden ble innlevert og dette må fremgå av dokumentasjonen. Bruk etter dette tidspunktet vil ikke bli tillagt vekt. Unntak kan tenkes for markedsundersøkelser og forskjellige erklæringer som er foretatt kort tid etter søknadstidspunktet, fordi de vil kunne vise kjennskap til merket før søknadens innlevering.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: