Eksempler på dokumentasjon om innarbeidelse og bruk av et varemerke

For å få et innarbeidet varemerke registrert, må det dokumenteres at varemerket er «godt kjent som noens særlige kjennetegn» i Norge.

Salgstall, markedsandel og markedsføringskostnader, reklamebudsjett osv

Dette er de såkalte "harde fakta" som er godt egnet til å vise omfanget av innarbeidelsen eller bruken og dens geografiske utstrekning. Salgstall osv. har liten verdi hvis det ikke foreligger forholdstall som viser markedsandel, jf. EU-domstolens C-25/05 Storck II, premiss 79. Tallene som dokumenteres må ses i sammenheng med totalmarkedet for de aktuelle varene eller tjenestene.

Medieomtale, reklamemateriale, brosjyrer, annonser, publikasjoner

Denne typen dokumentasjon er godt egnet til å vise hvordan merket er brukt og for hvilke varer eller tjenester. Det er viktig å datere slik informasjon og vise hvilke aviser eller TV-kanaler omtalen eller reklamen er hentet fra og hvor ofte reklamen er trykket eller vist.

Markedsundersøkelser

Slike undersøkelser kan være svært gode bevis, men det er viktig at spørsmålene som stilles er åpne (ikke ledende).

Eksempler på åpen og god spørsmålsstilling: Hva forbinder du med SWIX? Hva tenker du på når du hører ordet BIOLA?

Eksempler på ledende spørsmålsstilling: Kjenner du til varemerket GREEN TRAVEL? Vet du hvem som står bak varemerket 100 % NATURLIG?

Her forutsettes det at det er snakk om varemerker og ikke beskrivende betegnelser. Patentstyret vil legge en viss vekt på spørreundersøkelsen selv om spørsmålene skulle være noe ledende, men spørreundersøkelser med åpen spørsmålsstilling vil bli tillagt mer vekt. Videre må undersøkelsen utføres i forhold til riktig omsetningskrets, jf. avgjørelse i R-1/2005-4, Hilti. Slike undersøkelser bør være gjennomført før eller rett etter søknadstidspunktet.
Les mer om markedsundersøkelser som bevismiddel i varemerkesaker

Bruk av merket på internett

Eksempler: på søkers nettsider, artikler og annonser på ulike nettsteder, medieomtale i nettaviser o.a.

Denne type dokumentasjon er egnet til å vise relevant varemerkebruk hvis det sendes inn daterte utskrifter av det aktuelle nettstedet. Bakgrunnen for kravet om daterte utskrifter er at slike nettsteder kan være under kontinuerlig forandring og en henvisning til en webadresse vil derfor kun vise bruken på besøkstidspunktet. Videre kan slike webadresser forsvinne eller endres, og dermed miste sin dokumentasjonsverdi. En nyttig nettside for utskrifter av nettsider er www.archive.org. Ved å søke på ”wayback machine” på dette nettstedet får man opp hjemmesiden slik den var på forskjellige datoer.

Hvis det sammen med slike utskrifter fremskaffes dokumentasjon på antall reelle besøk (unike brukere) av den norske omsetningskretsen i det aktuelle tidsrommet, vil det styrke saken ytterligere. Tall på antall besøk er viktig fordi vi ellers ikke kan vite hvor mange som har vært inne på det aktuelle nettstedet og sett varemerkebruken.

Forhandlererklæringer og vitneforklaringer

Slike erklæringer mottar Patentstyret sjelden og de tillegges normalt liten vekt, jf. EU-domstolens T-262/04 Bic, premiss 78 flg. og Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 221 (223).

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: