Omdanning til en nasjonal varemerkeregistrering

Omdanning gjelder i tilfeller hvor basismyndigheten har gitt WIPO (World Intellectual Property Organization) beskjed om endringer i basissøknaden eller basisregistreringen som medfører at vernet til den internasjonale varemerkeregistreringen bortfaller helt eller delvis i de utpekte landene.

Gjennom omdanning kan man i slike tilfeller beholde prioriteten som den internasjonale varemerkeregistreringen hadde i Norge.

Omdanning er ment å være en sikkerhetsventil for innehavere av internasjonale registreringer.

Omdanning (tidligere kalt transformasjon) er en regel om prioritet som følger av varemerkeloven § 75, jf. Madrid Protokollen art. 9 quinquies.

Du må sende inn en nasjonal varemerkesøknad og betale vanlig søknadsavgift. Det er et eget felt for å søke omdanning i søknadsskjemaet vårt i Altinn.

Vilkår for omdanning

  • Den internasjonale registreringen må være helt eller delvis opphørt hos WIPO. Du må søke om omdanning innen 3 måneder etter at den internasjonale registreringen opphørte i WIPO. Den sentrale datoen er «date of recordal» som fremkommer i korrespondansen om bortfall fra WIPO. Innehaver må dokumentere at tidsfristen er overholdt. Send gjerne en kopi av notifikasjonen fra WIPO til innehaver om bakgrunnen (og dato) for at den internasjonale registreringen er helt eller delvis opphørt.
  • Innehaver av den internasjonale registreringen og søker i den nasjonale søknaden må være den samme.
  • Merkene må være identiske.
  • Du må oversette varefortegnelsen fra den internasjonale registreringen til norsk. Varene som angis i kravet om omdanning til nasjonal registrering må omfattes av varefortegnelsen i den norske utpekningen. Hvis den internasjonale registreringen er delvis opphørt, er det kun de opphørte varene og tjenestene som kan omdannes.
  • Du må oppgi hvilken internasjonal registrering det gjelder og hvilken prioritet som kreves. Dette kan være konvensjonsprioritet eller prioritet fra inndagen til den internasjonale registeringen (internasjonal registreringsdato/etterfølgende utpekningsdato).

Følgene av omdanning til nasjonal registrering

Søknaden om omdanning til en nasjonal registrering får samme inndato som den internasjonale registreringen. Dette innebærer at det omdannede merket enten får inndag etter den internasjonale registreringsdatoen eller den etterfølgende utpekningsdatoen.

Foruten reglene om prioritet, har kravet om omdanning til en nasjonal registrering status som en nasjonal varemerkesøknad.

Varemerket i kravet om omdanning til nasjonal registrering behandles på samme stadium som den norske utpekningen av den internasjonale registreringen var på da den opphørte.

  • Om den internasjonale registreringen var gitt virkning i Norge før den opphørte, blir merket i den nasjonale varemerkesøknaden også direkte registrert i Norge uten realitetsbehandling dersom vilkårene er oppfylt. Hvis innsigelsesfristen for den internasjonale registreringen har utløpt, løper det heller ingen innsigelsesfrist.
  • Om den internasjonale registreringen var på søknadsstadiet i Norge før den opphørte, fortsetter saksbehandlingen som en nasjonal søknad på samme stadium. Dvs. at det kan foreligge registreringshindringer.

Regelverk

Varemerkeloven § 75
Madrid Protocol art. 9 quinquies.

Spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret vårt hvis du har spørsmål om omdanning.
Telefon: +47 22 38 73 00

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: