Søknadsprosess varemerke

Etter at du har sendt inn søknaden din til Patentstyret, kan du følge med på den i søketjenesten vår, der alle offentlige dokumenter i søknaden blir lagt inn.

Følg saken din

Du kan følge saken din og finne offentlige søknadsdokumenter i søketjenesten vår. Søk ved å bruke søknads- eller registreringsnummeret.
Søketjenesten vår 

Har du levert en søknad?

Hvis ikke, kan du søke om varemerkeregistrering her: Søk varemerke i Norge.

Betaling for søknaden

Hvis du betaler samtidig som du leverer søknaden (enten via søknadsveiviseren vår eller Altinn), er saksbehandlingstiden vesentlig kortere enn hvis du velger å vente på faktura.

Hvis du leverer søknaden din uten å betale samtidig, får du tilsendt en faktura for søknadsgebyret innen 10 virkedager etter at du har levert søknaden. Du får 4 ukers frist til å betale. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil søknaden bli henlagt.

Utenlandske kunder uten norsk personnummer må bruke egne skjemaer. Les mer om dette (informasjon på engelsk)

Ikke alle søknader fører frem til en varemerkeregistrering. Vær klar over at du betaler for behandlingen av søknaden, og ikke for at du får varemerket registrert.

Skal du sende oss et brev i en søknad eller registrering?

Vi anbefaler at du bruker skjemaet for korrespondanse i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.
Altinn: Korrespondanse til Patentstyret  

Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no.

Litt om saksbehandlingen

  • Hvis du sender inn søknaden din via søknadsveiviseren vår eller Altinn, betaler ved innlevering og velger varer og tjenester fra produktvelgeren, får du en avgjørelse innen tre uker. Har du ikke hørt fra oss innen 3 uker, kan du sjekke status på søknaden din i Patentstyrets søketjeneste.
  • For søknader som ikke er betalt ved innlevering, og der varefortegnelsen ikke er forhåndsgodkjent, tar det 5-6 måneder før du mottar første uttalelse i saken eller et registreringsbrev fra oss. Dette gjelder også for fellesmerker og utradisjonelle varemerker, som for eksempel lyd-bevegelses- og 3D-merker.
  • Sjekk status for behandlingstid for varemerkesøknader (oppdateres månedlig)
  • Vi undersøker om varemerket ditt oppfyller kravene i varemerkeloven. Hvis det gjør det, kan varemerket registreres.
  • Hvis vi finner at varemerket ditt ikke oppfyller alle kravene i varemerkeloven, får du melding i Altinn eller brev i posten om dette (det vi kaller en realitetsuttalelse). Denne uttalelsen er en første vurdering fra vår side og ikke en endelig avgjørelse. Hvis du er uenig i vurderingen vår, må du sende oss et svar med en begrunnelse innen fristen vi har gitt. Deretter vil vi vurdere søknaden på nytt.
  • Hvis vi fortsatt mener at alle kravene i varemerkeloven ikke er oppfylt, vil vi skrive en avgjørelse der vi avslår registrering av varemerket.
  • Under søknadsbehandlingen vil vi hovedsakelig kommunisere med deg gjennom Altinn. Du kan også be om muntlige forhandlinger.
  • Det hender at vi setter behandlingen av en varemerkesøknad på vent eller stille den i bero. Les om hvorfor.
  • Hvis vi avslår varemerkesøknaden, kan du klage denne avgjørelsen inn til Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Raskere saksbehandling

Hvis du trenger en rask behandling av søknaden din kan du bruke søknadsveiviseren eller du kan be om muntlige forhandlinger.

Kan andre se søknaden din?

Vær oppmerksom på at søknaden og alle dokumenter i saken er offentlig allerede fra søknadsdagen. Det kan ikke holdes hemmelig at det er søkt om registrering av et varemerke. Du kan heller ikke kreve at gjengivelsen av varemerket eller opplysninger om søker eller hvilke varer eller tjenester det er søkt registrert for, skal holdes hemmelig.
Les mer om hemmelighold

Har du tenkt å søke om designbeskyttelse, bør du derfor gjøre dette før du søker om varemerkeregistrering, fordi en søknad om varemerke vil være å offentliggjøre designet.

Sensitiv informasjon

Hvis du vil at Patentstyret skal hemmeligholde bestemte dokumenter i saken, må du gi oss beskjed om dette samtidig som du sender inn dokumentene. Vi vil normalt ikke akseptere at informasjon som har betydning for sakens utfall blir unntatt offentligheten. Hvis kun en del av dokumentet inneholder sensitive opplysninger, kan du selv sladde informasjonen før dokumentene sendes inn. Vær oppmerksom på at forespørsler om å unnta dokumenter fra offentligheten vil forsinke saksbehandlingstiden.

Gjengivelse av varemerket, varefortegnelsen og opplysninger om innehaver vil være tilgjengelig i registeret selv etter at varemerkesøknad er trukket, eller varemerkeregistreringen er utløpt eller slettet.

Deling av søknader og registreringer

Du kan kreve at varemerkesøknaden eller -registreringen deles i to eller flere søknader eller registreringer. Det kan være aktuelt hvis vi ikke kan registrere søknaden for deler av varefortegnelsen, eller hvis for eksempel deler av varefortegnelsen skal overføres til andre.
Les mer om deling av søknader og registreringer

Registrering og kunngjøring av varemerket

Registrering: Hvis vilkårene for å gi deg registrering er oppfylt, registrerer vi varemerket ditt. Vi sender deg bekreftelsen på eneretten din innen 15 virkedager etter registreringen.

Kunngjøring: Vi kunngjør registreringen i Norsk varemerketidende. Norsk varemerketidende publiseres på våre nettsider hver uke.

Innvendinger mot varemerkesøknaden

Alle har mulighet til å levere en protest mot varemerkesøknaden din når som helst under søknadsbehandlingen. Det betyr at noen kan gjøre Patentstyret oppmerksom på at de mener det er grunner til at varemerket ikke kan registreres. Hvis dette skjer vil du få beskjed og mulighet til å respondere på protesten.
Les mer om protest.

Innvendinger mot en varemerkeregistrering

Innsigelse: Alle har mulighet til å levere en innsigelse mot registreringen av varemerket ditt i 3 måneder fra kunngjøringsdagen i Norsk varemerketidende. Det betyr at noen kan gjøre Patentstyret oppmerksom på at de mener det er grunner til at varemerket ditt ikke kan registreres. Hvis dette skjer, får du beskjed og mulighet til å respondere på innsigelsen. Innsigelsen kan føre til at registreringen helt eller delvis blir opphevet.
Mer informasjon om innsigelse.

Adminstrativ overprøving: Etter at fristen for innsigelse har gått ut, kan andre fortsatt prøve gyldigheten av registreringen din ved administrativ overprøving, for eksempel på grunn av manglende bruk eller degenerasjon av varemerket.
Les mer om administrativ overprøving.

Klagemuligheter

Hvis du er uenig i Patentstyrets avgjørelse eller hvis registreringen din skulle bli opphevet, kan du klage denne avgjørelsen inn til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Klagefristen er to måneder fra den dagen avgjørelsen blir sendt ut. Du må da betale en klageavgift. Avgjørelsen i Klagenemnda for industrielle rettigheter kan ankes inn for domstolene.
Mer informasjon om Klagenemnda for industrielle rettigheter på www.kfir.no.

Oppheving av registreringen som følge av senere innkommet søknad med bedre prioritet

En periode etter registreringen vil Patentstyret kunne få inn nye søknader som på bakgrunn av internasjonale forpliktelser, kan ha bedre prioritet enn merket ditt. Dette er merker som har søknadsdato fra et annet land, som søkeren innen en periode på 6 måneder kan ta med seg videre når han søker i nye land. Hvis Patentstyret får inn en søknad som er identisk eller forvekselbar med ditt merke, og denne har søknadsdato fra et annet land som er før i tid enn dagen du søkte i Norge, kan resultatet bli at registreringen din må oppheves. Dette skjer svært sjelden.

Vil du søke om varemerkeregistrering i utlandet?

Hvis du vil beskytte varemerket ditt i andre land, må du søke direkte i hvert enkelt land eller bruke et internasjonalt søknadssystem. Det er viktig at du søker i utlandet før det er gått seks måneder fra du leverte inn søknaden i Norge. Da får du såkalt "prioritet", som betyr at vernet får samme virkningstidspunkt som i Norge.
Les mer om varemerkeregistrering i utlandet

Endringer i registreringen

Hvis du for eksempel får ny adresse eller det skjer andre endringer, må du melde fra til oss om dette. Vi oppfordrer deg til å bruke skjemaet vårt for registerendringer. Endringer i varemerkeregisteret (databasen vår) utføres innen 15 virkedager etter at vi har mottatt meldingen.

Fornyelse av din varemerkeregistrering

For å opprettholde registreringen må du betale en avgift hvert 10. år. Avgiften må betales innen angitt frist eller tidligst ett år før. Du velger selv hvor lenge du ønsker å opprettholde varemerkeregistreringen din.
Les mer om fornyelse

Kopi av din eller andres varemerkeregistrering

Du kan bestille en bekreftet kopi av din egen eller andres varemerkesøknad eller -registrering. Bekreftelsen sendes innen 10 virkedager etter at vi har mottatt avgiften. Du kan bruke dokumentet som prioritetsdokument eller for å dokumentere dine rettigheter, for eksempel overfor noen som misbruker ditt varemerke.
Mer om bestilling av kopier og priser

Relevante lover og forskrifter

Lenkene går til Lovdata

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Patentstyrets kundesenter, tlf 22 38 73 00.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: