Fristforlengelse varemerke

Hvis du ikke har mulighet til å svare på brevet vårt innen fristen vi har gitt deg, kan du be om fristforlengelse.

Viktig informasjon om fristforlengelse

  • Alle fristforespørsler besvares med et brev med ny svarfrist.
  • 1. og 2. frist: Ikke krav om begrunnelse. Hver frist er på seks måneder.
  • Fra og med 3. frist: fristforespørsel må begrunnes.
  • Hver fristforlengelse fra og med 3. frist er på tre måneder.
  • Totalt antall fristforlengelser som Patentstyret innvilger, vurderes konkret ut fra den enkelte saken.
  • Ny praksis gjelder både nasjonale og internasjonale varemerkesøknader.

Frist for å sende inn fullmakt

Hvis det mangler fullmakt i en nasjonal designsøknad som er klar til registrering eller en internasjonal registrering som er klar til å gis virkning i Norge, gir vi 2 måneders frist for å sende inn kopi av fullmakten.

Hvis vi ikke mottar fullmakt innen fristen, blir designet registrert/gitt virkning i Norge uten fullmektig. I saker der avgjørelse skal sendes og vi ikke har mottatt fullmakt innen fristen, sender vi avgjørelsen direkte til innehaveren/WIPO-fullmektigen/WIPO-korrespondanseadressen.

Vi gir ikke fristforlengelse for innsending av fullmakt.

Fristforlengelse i innsigelsessaker

I innsigelsessaker krever vi en begrunnelse fra første forespørsel om fristforlengelse. Hver fristforlengelse er på 1 måned. I disse sakene vil vi alltid orientere motparten hvis vi innvilger en fristforlengelse.

Eksempler på begrunnelser vi kan godta

  • Du er i samtykkeforhandlinger og trenger tid til å innhente samtykker.
  • Du trenger tid til å innhente innarbeidelsesdokumentasjon.

Eksempler på begrunnelser vi ikke godtar

  • Ferieavvikling
  • Fullmektigen venter på instrukser fra klienten

Hvis begrunnelsen mangler eller er utilstrekkelig

Du vil få et brev med én måneds frist til enten å sende inn en ny begrunnelse eller svare på uttalelsen vår. Hvis vi mottar tilstrekkelig begrunnelse for fristforespørselen innen denne fristen, vil vi innvilge en ny fristforlengelse regnet fra utløpet av den forrige svarfristen i saken. Fristen på én måned innebærer altså ikke en ytterligere tilleggsfrist. Hvis vi derimot ikke mottar svar eller tilstrekkelig begrunnelse for fristforespørselen innen utløpet av fristen, blir saken henlagt.
Det er ikke adgang til å klage på eventuelle avslag på en forespørsel om fristforlengelse. Se varemerkeloven § 49.

Når setter vi behandlingen av en varemerkesøknad på vent?

Den vanligste grunnen til å sette behandlingen av en søknad på vent eller stille den i bero, er at vi har eldre søknader med lignende eller forvekselbare merker som fortsatt er under behandling. Merkene i de eldre søknadene kan være til hinder for registrering av merker i søknader mottatt senere. Da setter vi normalt behandlingen av den nyeste søknaden på vent inntil vi har avgjort søknaden eller registreringen som har bedre prioritet.

Vi kan også sette behandlingen på vent når tilsvarende eller parallelle saker behandles av klageorganen KFIR eller av domstolene. Dette gjelder hvis utfallet av klagebehandlingen i KFIR eller domstolsbehandlingen helt eller delvis kan påvirke utfallet i den saken vi har under behandling. 

Begrunnelsen for å sette behandlingen av en sak på vent er både «først i tid — best i rett-prinsippet» og ønsket om å få en mest mulig effektiv saksbehandlingsprosess. 

Beslutningen om å sette saksbehandlingen på vent (berostille) gjelder for eksempel ikke hvis fullmektigen bare venter på et samtykke i en sak der Patentstyret har oppgitt mothold, eller hvis fullmektigen venter på nærmere instrukser fra søkeren. Da må fullmektigen be om fristforlengelse.

Hvordan be om fristforlengelse?

Send brev eller e-post til Patentstyret, eller via Altinn (korrespondanse til Patentstyret) der du merker forespørselen «fristforlengelse»
Oversikt over frister i varemerkesaker

Fortsatt behandling

Hvis du ikke har overholdt den fastsatte fristen kan du i noen tilfeller be om at søknaden din tas opp til behandling igjen.
Les mer om muligheten for fortsatt behandling.

Regelverk

Se Forskrift om betalinger m.v. (lenken går til Lovdata).

Vi innvilger ikke fristforlengelser for å rette formelle mangler, som for eksempel manglende betaling av avgift og for å sende inn fullmakt. Vi innvilger ikke fristforlengelse for lovbestemte frister (for eksempel frist for gjenopptakelse, se varemerkeloven § 23).

Har du spørsmål?

Kontakt kundesenteret vårt på telefon +47 22 38 73 00.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: