Svarfrister varemerker og fellesmerker

Oversikt over frister for å besvare brev fra Patentstyret i varemerke- og fellesmerkesaker.

Frister for varemerker og fellesmerker

Type svar

Frist

Svare på brev om nektelse. (Når vi ikke kan registrere varemerket ditt eller gi den internasjonale registeringen virkning Norge, for hele eller deler av varefortegnelsen) 3 mnd fra brevet ble sendt av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet.
Svare på brev om endring av varefortegnelsen. 3 mnd fra brevet ble sendt av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet.
Svare på protest. 1 mnd fra brevet ble sendt av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet.
Svare på oversendt brev i innsigelsessak. 1 mnd fra brevet ble sendt av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet.
Sende inn manglende fullmakt før varemerket registreres eller internasjonal registrering gis virkning i Norge. 1 mnd fra brevet ble sendt av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet.
Mottatt brev hvor Patentstyret opplyser om at språkkravet etter varemerkeforskriften § 6 ikke er oppfylt.  Innkommet brev er ikke ansett som fristavbrytende. Frist i forrige mottatte brev fra Patentstyret gjelder.
Svare på brev i erstatningssak 3 mnd fra brevet ble sendt av saksbehandler hos Patentstyret.  Frist følger av brevet.
Svare på brev i omdanningssak 3 mnd fra brevet ble sendt av saksbehandler hos Patentstyret.  Frist følger av brevet.
Betale for en eller flere tilleggsklasser. 1 mnd fra faktura ble sendt av saksbehandler hos Patentstyret.
Klage på avgjørelser/vedtak. 2 mnd fra avgjørelsen/vedtaket ble sendt av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet.
Klagefrist for administrativ overprøving. Når innsigelsesfristen er utløpt, eller eventuelle innsigelsessaker er avgjort.
Alle frister under saksbehandling av administrativ overprøving. Første frist til innehaver 1 måned.
Senere svarfrister for begge parter er 14 dager.

 

Egne frister for fellesmerker

Type svar

Frist

Svare på brev om nektelse av fellesmerke. (Når vi ikke kan registrere fellesmerket ditt eller gi den internasjonale registeringen virkning Norge, for hele eller deler av varefortegnelsen) 3 mnd fra brevet ble sendt av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet.
Sende inn manglende fellesmerkebestemmelser i nasjonale søknader. 1 mnd fra brevet ble sendt av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet.
Sende inn manglende fellesmerkebestemmelser i internasjonale søknader. 3 mnd fra brevet (Notification of Provisional Refusal based on an Ex OfficioExamination (to WIPO)) ble sendt av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet.

Fristen faller på en helg eller helligdag

Hvis fristen faller på en helg eller en helligdag, forlenges fristen til den første påfølgende virkedag. Mer informasjon om frister i Betalingsforskriften (lenke til Lovdata)

Fristforlengelse og fortsatt behandling

Fristforlengelse: du har mulighet til å få fristforlengelse. Les mer om fristforlengelser

Fortsatt behandling: hvis du ikke har overholdt den fastsatte fristen kan du i noen tilfeller be om at søknaden din tas opp til behandling igjen. Les mer om muligheten for fortsatt behandling.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: