Varemerker ved konkurs og pantsetting av varemerkerettigheter

Dagens regelverk tilsier at innarbeidede og registrerte varemerker regnes som «driftstilbehør». Nye regler kommer i 2021.

Gjeldende regler 

I dag er reglene slik at innarbeidede og registrerte varemerker, i tillegg til «naturlige varekjennetegn» med vern etter varemerkeloven § 1 tredje ledd, regnes som «driftstilbehør». Disse kan pantsettes som driftstilbehørspant. Driftstilbehørspantet omfatter likevel ikke varemerker som utelukkende utnyttes eller er bestemt å utnyttes gjennom overdragelse eller lisensiering.

Varemerkeloven § 55 slår videre fast at en varemerkerett ikke kan være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra fordringshavere. Dette betyr at enkeltforfølgende kreditorer i dag ikke kan ta utlegg i varemerkerettigheter. Ved konkurs slår imidlertid dekningsloven § 2-2 fast at varemerker går inn i generalbeslaget på lik linje med alle andre omsettelige formuesgoder som tilhører innehaveren. 

Endringer fra 2021 - gjennomføring av nytt varemerkedirektiv

I endringsforslag til ny varemerkelov (Prop. 43 LS (2019–2020) legges det opp til at ordningen med driftstilbehørspant ikke videreføres. Det er nå foreslått at varemerker registrert i Norge, og lisenser til slike merker, samt søknader om varemerkeregistrering, skal kunne pantsettes særskilt gjennom anmerkning i varemerkeregisteret. 

Konkurs og utlegg i varemerkerettigheter

Forbudet mot utlegg og arrest i varemerkeloven § 55 er foreslått opphevet for registrerte varemerker og varemerkesøknader i den nye varemerkeloven. Forbudet foreslås imidlertid videreført for innarbeidede merker. Opphevingen av forbudet i varemerkeloven § 55 vil innebære at bestemmelsene om utlegg i panteloven § 5-9 vil gjelde for registrerte varemerker (merk at der det registrerte varemerket også er innarbeidet for andre varer og/eller tjenester enn det registreringen omfatter, vil utlegget også omfatte dette). Rettsvern for særskilt pant og utleggspant vil oppnås ved anmerkning/registrering i varemerkeregisteret.

Kollisjonsregler

Når det nå åpnes for enkeltstående pantsettelse av varemerker samt for utlegg og arrest, vil det nødvendiggjøre kollisjonsregler for ulike rettsstiftelser i varemerkeloven.

I Prop. 43 LS (2019–2020) foreslås at kollisjonsreglene utformes etter mønster av tilsvarende kollisjonstilfeller i patentloven § 44 a. Særskilt pant vil da få rettsvern både overfor frivillige erverv og kreditorbeslag (utlegg og konkurs) ved registrering av panteretten i varemerkeregisteret. Er det flere som registrerer rettserverv samme dag, vil disse være likestilt. Merk her likevel at utlegg og arrest går foran andre rettserverv i en slik situasjon.

Registrering av rettserverv er viktig, da kreditorer ikke trenge å respektere eldre pantsettelser som ikke er registrert når han får sitt utlegg registrert eller konkurs åpner.

I tillegg foreslås det i Prop. 43 LS at også andre frivillige rettserverv enn pantsettelser må registreres for at de skal ha kreditorvern.

Når det gjelder forholdet til driftstilbehørspant, foreslås regler om at en særskilt panterett som kreves anmerket i varemerkeregisteret, går foran et eldre driftstilbehørspant som ikke er eller først senere er krevd anmerket i Løsøreregisteret, forutsatt at innehaveren var i god tro da den særskilte panteretten ble krevd anmerket.

Merk imidlertid at ved konflikt mellom et eldre særskilt pant og et driftstilbehørspant som omfatter et varemerke som er særskilt pantsatt, vil det særskilte pantet alltid går foran driftstilbehørspantet uavhengig av om den særskilte panteretten er anmerket i varemerkeregisteret eller ikke. Dette er samme løsning som etter patentloven § 44 a.

Relevant regelverk

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: