Personvernerklæring

Patentstyrets personvernerklæring gir deg informasjon om personvern i Patentstyret. Her kan du blant annet få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles og hvordan disse brukes. Denne informasjonen vil oppdateres fortløpende.

Patentstyrets behandling av personopplysninger

Formål

Patentstyrets samfunnsoppdrag er å fremme innovasjon og verdiskaping, og hjelpe næringsliv og samfunn med å håndtere sine immaterielle verdier og rettigheter på en god måte. Personopplysninger inngår som en del av de data Patentstyret må behandle for å oppfylle samfunnsoppdraget og de forpliktelser vi er pålagt som offentlig myndighet på området industrielle rettigheter.

Behandlingsgrunnlag

Patentstyrelova og patent-, varemerke- og designlovene gir Patentstyret behandlingsgrunnlag og forpliktende føringer for hvordan vi bruker personopplysningene dine både i saksbehandlingen og ved forvaltningen av rettighetsregistrene. Regelverket forplikter Patentstyret å informere offentligheten om industrielle rettigheter. Vi registrerer, behandler, og publiserer opplysninger om industrielle rettigheter som del av disse forpliktelsene.

Hvis vi ønsker å bruke personopplysningene dine til andre formål enn de som følger av loven, vil vi be om samtykke til dette fra deg. Det gjelder for eksempel utsendelse av informasjonsbrev eller direkte markedsføring. Hvis du har samtykket til dette, kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Personopplysningene

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Det kan for eksempel være for- og etternavn, en privatadresse eller en e-postadresse. I forbindelse med behandling av søknader på patent-, varemerke- eller designområdet, bruker vi din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Det samme gjelder hvis vi mottar søknadene dine via andre, som for eksempel internasjonale organisasjoner som European Patent Office (EPO) og World Intellectual Property Organization (WIPO). Tilsvarende gjelder også for brukere av våre digitale tjenester, hvis egen brukerkonto er opprettet.

Behandlingen

Patentstyret er ansvarlig for at de opplysningene vi mottar om deg behandles i samsvar med gjeldende regelverk. Patentstyret har utarbeidet en informasjonssikkerhetspolitikk, og styringssystemet vårt for informasjonssikkerhet bygger på ISO 27001 standarden. IT-systemene våre er fysisk plassert i godt sikrede lokaler. Vi jobber kontinuerlig for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av opplysninger.

Patentstyrets medarbeidere har taushetsplikt, og vi har systemer og rutiner som skal sørge for en sikker behandling av personopplysninger. Ansatte i Patentstyret har bare tilgang til personopplysningene dine i den grad som er nødvendig for saksbehandlingen eller i forbindelse med andre tjenester vi utfører.

Personopplysninger utleveres til andre offentlige myndigheter når Patentstyret er forpliktet til dette. Eksempler er lovpålagt informasjonsutveksling til Klagenemda for industrielle rettigheter, Skatteetaten, og Politiet. Vi videreformidler også opplysninger til andre lands patentmyndigheter og internasjonale organisasjoner innenfor rammene av internasjonalt samarbeid og avtaler. Vi utveksler informasjon med databehandlere for å vedlikeholde IT-systemene våre. Vi videreformidler kun opplysninger som vi er forpliktet til å videreformidle. Utover dette formidles personopplysninger bare etter samtykke fra den opplysningen gjelder.

Dine rettigheter

Personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38) og Personvernforordningen (EU-2016/679), gir deg en rekke rettigheter. Spesielt relevant for deg som registrert er Personvernforordningens kapittel 3. Her står det blant annet at du har rett til å bli informert om at personopplysningene dine behandles. Du kan be om innsyn i hvilke opplysninger som behandles, og hvordan og hvorfor vi behandler opplysninger om deg.

Du har rett til å få slettet opplysninger om deg eller rettet gale opplysninger om deg så raskt som mulig, og å få supplert ufullstendige opplysninger. Vær oppmerksom på at forvaltningsretten og arkivloven setter grenser for hva som kan slettes. Du kan heller ikke få slettet opplysninger som er nødvendige for at Patentstyret skal kunne oppfylle sine formål med behandlingen, eller hvis sletting vil stride mot Patentstyrets forpliktelser etter gjeldende lovgivning eller internasjonale forpliktelser. Ønsker du mer informasjon eller hjelp kan du kontakte oss. Hvis du mener vi behandler personopplysningene dine i strid med personopplysningsloven kan du klage til Patentstyrets personvernombud eller Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 971 526 157
Postadresse: Patentstyret,
Postboks 4863 Nydalen,
N-0422 Oslo
Besøksadresse: Sandakerveien 64, 0484 Oslo
E-post: post@patentstyret.no
Kundesenter: +47 22 38 73 00

Telefonførespurnader: Måndag–fredag 9.00–15.00.

Vi held ope alle kvardagar.

 

Om du sendar ei e-post til vår e-postadresse, vil du motta ei automatisk stadfesting om at e-posten din er registrert motteke. Mottek du ikkje ei slik stadfesting må du kontakte oss på nytt. For å vera sikker på at me får førespurnaden din, kan du nytta det digitale skjemaet vårt eller nytta Altinn.

Send oss ei melding

Patentstyrets personvernombud er Vegar Johnsrud.

Nettstatistikk

På nettsiden patentstyret.no og search.patentstyret.no bruker vi analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies. Google Analytics mottar bare generell web statistikk, som for eksempel nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med vanlig praksis på internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet patentstyret.no. For å anonymisere IP-adressen har Patentstyret lagt inn et script som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.