Organisasjon og leiargruppe

Kathrine Myhre er direktør og utgjer saman 6 avdelingsdirektørar leiargruppa i Patentstyret.

Patentstyrets leiargruppe

 • Kathrine-Myhre

  Kathrine Myhre

  Direktør

  Kathrine Myhre har lang og brei erfaring frå arbeid innan innovasjon, nærings- og eksportstrategi, og etablering og skalering av bedrifter. Innovasjon og utvikling av offentleg sektor har stått høgt på dagsordenen hennar i mange år, og ho brenn for å gjere ny kunnskap og teknologi til drivarar for eit meir berekraftig samfunn.

  Kathrine har ei mastergrad i statsvitskap frå University of Reading, Storbritannia og Universitetet i Oslo (UiO). I studietida var ho ein aktiv studentpolitikar med sterk interesse for innovasjon og gjorde seg merka som president i Studentparlamentet ved UiO i 1993.

  Ho starta yrkeskarrieren sin ved UiO med å handtere IPR, byggje innovasjonskultur og skape verksemder basert på ny forsking frå universitetet. Ho var ein av initiativtakarane til Birkeland Innovasjon i 2004 (går til dagens Inven2, teknologioverføringskontoret (TTO) ved UiO), og var innovasjonsdirektør der i fleire år. TTO-selskapet blei danna for å hjelpe forskarar ved universitetet å patentere og kommersialisere forskingsresultat. Seinare blei ho innovasjonsdirektør ved forskings- og næringsparken, IT Fornebu.

  Kathrine etablerte i 2009 helseklyngja Norway Health Tech som ein ideell medlemsorganisasjon, med fokus på innovasjon, næringsutvikling og internasjonal skalering av helseselskap. Norway Health Tech blei tildelt NCE-status (Norwegian Centre of Expertise) av Innovasjon Noregs klyngjeprogram i 2015. Det fekk Gold Label-status frå den europeiske klyngjeorganisasjonen i 2016, og blei resertifisert med gullmerket i 2018. Ho initierte og blei styreleiar i Noregs første helseinkubator, Aleap, frå 2016 til 2020, og blei tildelt HIMSS Future50 European Achievement Award i 2019. Då Kathrine forlét rolla som administrerande direktør i desember 2020, var Norway Health Tech den største helseklyngja i Noreg.

  Kathrine er i dag direktør i Patentstyret, ei stilling ho tiltredde 1. januar 2021. Ho er òg nestleiar i styret i Eksportstrategirådet.

  Kathrine har gjennom åra bygd organisasjonar og eit breitt nettverk, nasjonalt og internasjonalt, og er ein engasjert foredragshaldar innanfor sine fagfelt. Ho har initiert og leidd eit breitt spekter av strategiske og innovative prosessar og prosjekt, og har fleire strategiske styreverv.

  Telefon

  930 69 634

  E-post

  kmy@patentstyret.no
 • Portrettbilde av Bjorn Lillekjendlie mot lys grønn bakgrunn, direktør for patentavdelingen hos Patentstyret

  Bjørn Lillekjendlie

  Avdelingsdirektør patent

  Bjørn Lillekjendlie er utdanna M.Sc og har Ph.D studium ved Universitetet i Oslo innan IKT, statistikk og fysikk.

  Bjørn byrja i Patentstyret i 2013 etter å ha leidd det norske patentbyrået Onsagers AS i 3 1/2 år. Før det var han leiar for Forskningsparkens AS (no Oslotechs) tilbod innan forretningsutvikling, strategi, investering og innovasjonsleiing i ca åtte år. I nokre år omfatta dette aktiv kommersiell utvikling av ein stor patentportefølje for forskarar ved Universitetet i Oslo og andre offentlege FoU-institusjonar.

  Bjørn har mykje erfaring med IPR og forretningsutvikling i teknologiselskap, og har stor teknisk-faglig breidd og mykje erfaring frå strategi og innovasjon.

  Dei første femten åra av karrieren var innan anvend forsking, utvikling og innovasjon og omfatta teknisk utvikling, prosjektleiing og seinare forskingsleiing i mellom anna SINTEF.

  Bjørn har hatt ulike bistillingar og engasjement ved fleire universitet og høgskular, har sete i mange bedriftsstyre, og delteke i evaluering av teknologiprosjekt og selskap både for offentlege verkemiddelaktørar og investeringsmiljø.

  Telefon

  990 00 098

  E-post

  bli@patentstyret.no
 • Bernt-Boldvik

  Bernt Boldvik

  Avdelingsdirektør design og varemerke

  Bernt Boldvik er utdanna jurist frå Universitetet i Oslo, med spesialisering innan opphavsrett og informasjonsrett.

  Bernt blei tilsett i Patentstyret som behandlar på designområdet i 1994. I denne perioden jobba han òg som rådgivar i Grammofonartistenes Forening (Gramart) eit par års tid.

  Bernt blei seksjonssjef for Designseksjonen i 1999 og hadde då mellom anna ansvaret for leiing og utvikling av designområdet og dessutan utgreiinga av designlova. Han har jobba som avdelingsdirektør i Design- og varemerkeavdelinga sidan 2001, med unntak av 2019 då han fungerte som avdelingsdirektør for Kunnskap og kommunikasjon.

  Bernt har solid erfaring innan immaterielle rettar, internasjonalt arbeid på området, administrasjon og leiing i offentleg verksemd.

  Telefon

  905 35 334

  E-post

  bbo@patentstyret.no
 • Otto_Scharff

  Otto Scharff

  Avdelingsdirektør digitale tenester

  Otto Scharff leier Patentstyrets avdeling for digitale tenester. Han har Master of Arts i internasjonal politisk økonomi frå Universitetet i Warwick og ei MBA-grad frå Noregs Handelshøgskole.  Han har tidlegare arbeidd med internasjonale spørsmål i Nærings- og Handelsdepartementet og EU-kommisjonen. Han har òg vore tilsett som rådgivar i KMPG Bedriftsrådgivning.

  Sidan hausten 2005 har han leidd arbeidet med å utvikle Patentstyrets kurs og oppdragstenester, i tillegg til satsinga på digitale tenester. Otto har vore avdelingsdirektør for Kunnskap og kommunikasjon til og med 2018.

  Telefon

  992 98 019

  E-post

  osc@patentstyret.no
 • Jostein-Sandvik

  Jostein Sandvik

  Avdelingsdirektør juridisk og internasjonal stab

  Jostein Sandvik er cand. jur. frå Universitetet i Oslo i 1994, der han skreiv særavhandlingen "Om patent på mikrobiologiske framgangsmåtar og produkt av slike framgangsmåtar".

  Jostein blei tilsett i Patentstyret i juli 1994. Han har arbeidd med varemerke – som saksbehandlar og einingsleiar – og hjelpte professor B. S. Lassen i arbeidet med NOU 2001: 8 Lov om varekjenneteikn med motiv frå Varemerkeutredningen II.

  Jostein har eit omfattande samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Utanriksdepartementet, Kulturdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Han har i tillegg brei internasjonal erfaring og har mellom anna representert Noreg i WIPO og EPO, og dessutan delteke i EFTA frihandelsforhandlingar og EØS-arbeid.

  Jostein byrja i Juridisk og internasjonal stab i 2002 og blei tilsett som avdelingsdirektør i 2012.

  Telefon

  450 00 541

  E-post

  jsa@patentstyret.no
 • Elisabet-Maeland-Fosse

  Elisabet Mæland Fosse

  Avdelingsdirektør marked og kommunikasjon

  Elisabet Mæland Fosse er utdanna matteknolog og har ein Master of Management frå BI innan faga innovasjon, økonomi og leiing. 

  Elisabet byrja i Patentstyret i 2020 og har 25 års brei leiarerfaring som topp- og mellomleiar frå større verksemder og som entreprenør. Ho har over 20 års erfaring innan merkevarebygging, kjededrift, forretningsutvikling og risikostyring frå næringslivet, mellom anna i DNV-GL, Norgesgruppen og Ica Norge. Ho har sete i fleire bedriftsstyre i karrieren sin. 

  Elisabet har drive fleire utviklings- og omstillingsprosessar som leiar. Dei siste 3 åra før ho byrja i Patentstyret jobba ho med startup-miljøet i Noreg som dagleg leiar i ei teknologibedrift.  Elisabet brenner for innovasjon og næringsutvikling, og har fleire års erfaring som moderator på konferansar, og som foredrags- og kurshaldar. 

  Telefon

  908 81 173

  E-post

  emf@patentstyret.no
 • Ane-Merete-Nyrud-Stray-Pedersen

  Ane Merete Nyrud Stray-Pedersen

  Avdelingsdirektør verksemdsstyring

  Ane har jobba med utviklingsprosjekt og verksemdsstyring i offentleg og privat verksemd i meir enn 20 år, heilt sidan ho var ferdig utdanna i 1999 med ei grad innan offentleg administrasjon og med ein Msc i organisasjonspsykologi frå London School of Economics.

  Ho har dei siste åra vore ansvarleg for kundesegmentet offentleg forvaltning i KPMG, samtidig som ho har arbeidd som rådgivar innan digitalisering og virksomhetsstyring- og utvikling ute hos kundar. Ane tok sjefskursen til forsvaret i 2019 og har god forståing for ulike roller og prosessar i forvaltninga.

  Telefon

  995 17 333

  E-post

  asp@patentstyret.no