Om oss

Patentstyret gir rettar til patent, varemerke og design i Noreg, for norsk og utanlandsk næringsliv. Mandatet vårt er å rettleia – gjennom kurs, rapportar, internasjonalt samarbeid og forundersøkingar.

Mann-smiler-mot-kamera
Les mer om Kontakt oss

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du har spørsmål om rettar til varemerke, design og patent. Vårt premierte kundesenter hjelper deg så fort dei kan.

Les mer om Jobb hos oss

Jobb hos oss

Patentstyret er arbeidsplassen for deg som ønskjer utfordrande arbeidsoppgåver, eit godt fagleg og sosialt arbeidsmiljø og fleksibilitet i kvardagen. Bli med når vi saman gjer idear til verdiar.

Les mer om Presserom

Presserom

Er du på jakt etter informasjon om immaterielle rettar, statistikk eller utsegner? Pressekontaktane våre tek i mot alle førespurnader frå media.

Dette er Patentstyret

Patentstyret har sidan 1911 hjelpt næringslivet med å ta vare på verdiar gjennom å tildela patent, varemerke- og designrettar.​

Vi gjer idear til verdiar og vernar innovasjonar som blir tradisjonar.​​

Vi er ein medspelar og legg til rette for god forvaltning av immaterielle verdiar, som vil bidra til å sikra investeringar, forbetra lønnsomheiten, tryggja arbeidsplassar og auka verdiskapinga for verksemder i Noreg.​

Vi skal vere ein aktiv medspelar for forsking, innovasjonsmiljø og næringsliv – i tillegg til rolla vår som myndigheitsorgan.

Gjer idear til verdiar

Krystall-Grønn-MørkBlå

Visjonen vår

Immaterielle verdiar kan utgjere inntil 90 % av verdiane i ein organisasjon. Når dei immaterielle verdiane i ein organisasjon eller bedrift blir forvalta godt, aukar sjansane for å lykkast med verdiskaping.

Samfunnsoppdraget vårt handlar derfor om å vere ein medspelar og legg til rette for god forvaltning av dei immaterielle verdiane, slik at lønnsemd og verdiskaping aukar hos bedrifter og generelt i det norske samfunnet.

Verdiane våre

Patentstyret har fire grunnleggjande verdiar som skal kjenneteikne det daglege arbeidet vårt og dei vala vi tek. Verdiane hjelper oss med å gjere visjonen levande, oppfylle samfunnsoppdraget vårt og nå måla våre.Vi skal arbeide aktivt med verdiane, og jamleg spørje oss sjølv og kundane våre om vi opptrer i samsvar med desse. Vi skal vere:

  • truverdige
  • kunderetta
  • engasjerte
  • løysingsorienterte

Oppgåvene våre

Patentstyret behandlar søknader og gir rettar til patent, varemerke og design i Noreg, til både norsk og utanlandsk næringsliv. Vi arrangerer kurs og held foredrag om immaterielle rettar og korleis dei kan sikrast og utnyttast til å skape verdi. I tillegg tilbyr vi ulike typar forundersøkingar. Her skaffar vi oversikt over teknologiområde og gir førehandsvurderingar av nye oppfinningar, varemerke og design.

Patentstyret er partnar i Nordisk Patentinstitutt og dermed internasjonal granskingsmyndigheit for patentsøknader gjennom det internasjonale søkjesystemet PCT. Nordisk Patentinstitutt utfører også ulike patentsøk og analysar for utanlandsk næringsliv.

Historia vår

Patentstyret vart oppretta i 1911. Følg historia gjennom 100 år.

I samband med 100-årsjubileet vårt i 2011 laga vi ein kavalkade om norske idear og nordmenn si oppfinnsamheit. Filmen er laga i samarbeid med NRK Aktivum.

Thumbnail-video-100aar-med-gode-ideer

100 år med gode ideer [varighet 8:29]

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 971 526 157
Postadresse: Patentstyret,
Postboks 4863 Nydalen,
N-0422 Oslo
Besøksadresse: Innspurten 11C, 0663 Oslo
E-post: post@patentstyret.no
Kundesenter: +47 22 38 73 00

Telefonførespurnader: Måndag–fredag 9.00–15.00.

Vi held ope alle kvardagar.

 

Om du sendar ei e-post til vår e-postadresse, vil du motta ei automatisk stadfesting om at e-posten din er registrert motteke. Mottek du ikkje ei slik stadfesting må du kontakte oss på nytt. For å vera sikker på at me får førespurnaden din, kan du nytta det digitale skjemaet vårt eller nytta Altinn.

Send oss ei melding
Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter
  • Patent
  • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024

Les mer om Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter

Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)

FTO-grunnlag er oppdrag Patentstyret utfører for internasjonale kunder gjennom Nordisk patentinstitutt (NPI), tilsvarende forundersøkelser vi utfører for norske kunder.  Vi har de siste årene hatt en økt etterspørsel etter disse tjenestene.

Publisert 21. mai 2024