Rapportar og utgreiingar

Her finn du patentlandskapsanalysar og andre rapportar og utgreiingar innanfor Patentstyret sitt fagområde.

Dame-lager-logosymbol-med-hendene

Patentlandskapsanalysar

Ein patentlandskapsanalyse kartlegg handlingsrommet rundt ein bestemt teknologi, nasjonalt, regionalt eller globalt. Ein slik landskapsanalyse gir nyttig informasjon om patenteringsaktivitetane til konkurrentane og samarbeidspartnarane og kva moglegheiter som finst for vidareutvikling og innovasjon. Den kan også hjelpe med å finne mogelege samarbeidspartnarar og til å redusere feilinvesteringar.

Her finn du dei ulike rapportane: 

Havbruksanalyse

I denne rapporten har vi analysert patentdokument relatert til havbruksnæringa. Havbruk er eit vidt omgrep som kan omfatte mange fagområde, og for å avgrense omfanget har vi her sett søkjelyset på oppdrett av fisk, primært dei artane som kommersielt sett er mest interessante for norske aktørar. Vi har sett på ulike tema knytt til fiskevelferd, alt frå oppdrettsanlegg og miljøet fisken lever i, til fôr og behandling av sjukdom hos fisk. I tillegg har vi søkt etter patent der kunstig intelligens og fornybare energikjelder er knytt opp mot havbruksnæringa.

Carbon Capture technology

Rapporten er utarbeidd i samarbeid med Gassnova, ei statsverksemd under Olje- og energidepartementet som skal fremme teknologiutvikling, kompetanseoppbygging og kostnadseffektive løysingar for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS).

Rapporten er delt inn i åtte teknologiområder som anses som dei viktigaste forskingsområda innan karbonfangst.

Dataa er analyserte på eit globalt, overordna nivå, men vi ser også nærmare på korleis norske aktørar hevdar seg innan karbonfangstteknologi.

Helseindustrien – trendar og perspektiv

Patentlandskapsanalyse: Rapporten innan helseindustri ser nærmare på i kva grad dei fire industrisegmenta legemiddel, bioteknologi, medisinsk utstyr og digital helse tek i bruk patentering som rettsvern.

Denne patentlandskapsanalysen av norsk helseindustri er ei bestilling frå Patentstyrets eigar, Nærings- og fiskeridepartementet. Den er utarbeidd av Patentstyret med innspel frå Menon Economics, Direktoratet for e-helse og Stig Urheim, overlege og forskar ved Haukeland universitetssjukehus.

Norsk helseindustri har dei siste åra hatt ein særleg sterk vekst målt i omsetning, verdiskaping og talet på arbeidsplassar, og blir sett på som eit av dei norske næringsområda som skal hjelpe til med å auke Noreg sin eksportdel frå fastlands-Noreg fram mot og etter 2030. Det som har vore mindre kjent, er verdien av helseindustrien sine industrielle rettar som grunnlag for denne veksten.

Grøn teknologi – globale trendar og moglegheiter

Patentlandskapsanalyse: Denne rapporten tek for seg patenteringstrender innan eit utval grøne teknologiområder.

Områda blei valde ut blant anna på bakgrunn av politiske føringar og prioriteringar rundt grøn teknologi dei siste 10-20 årene.

Underlaget for analysen er basert på patentsøknader knytt til temaa CO–fangst og avgrensande tiltak, fornybar energi og transport.

I rapporten går vi gjennom og analyserer dataa på eit globalt overordna nivå, samt korleis norsk og nordisk innovasjon passar inn i denne samanhengen.

Exposed aquaculture operations

A patent landscape analysis: The aim of this report is to provide an analysis of the existing patent data within marine aquaculture and fish farming.

This report is based on a collaboration between the Norwegian Industrial Property Office and the Research Council of Norway as a measure to bring knowledge of IPR into public funded research projects.

A patent dataset with four subsets adapted for key research areas within offshore fish farming, is gathered and used for further analysis.

Subsea production and processing technology

A patent landscape analysis: The aim of this report is to provide an analysis of the existing patent data within the subsea production and processing technology.

This report is based on a collaboration between the Norwegian Industrial Property Office (NIPO) and The Research Council of Norway to bring knowledge of IPR into public funded research projects, in this case SUBPRO. The report aims to uncover opportunities and challenges in IPR by mapping the patent landscape in the technical area.

A patent data set consisting of nine subareas adapted for the key research areas within subsea production and processing technology was gathered and used for further analysis.

Joining of materials

A patent landscape analysis: The aim of this report is to provide an overview of the patent data within the technology of joining. The report also comprises an analysis of the patent activity within this technological field, and a more detailed analysis of the five different metal joining methods.

This report is based on a collaboration between the Norwegian Industrial Property Office and the Research Council of Norway as a measure to bring knowledge of IPR (Industrial Property Rights) into public funded research projects. The report aims to uncover opportunities and challenges in IPR by mapping the patent landscape in the technical area.

Two patent data sets were gathered and used for further analysis, one larger set for an overview of the technical area, and one dataset consisting of five subareas chosen in collaboration with SFI Manufacturing as key research areas within welding technology.

Andre analysar

Her finn du andre aktuelle rapportar.

Green technologies and renewable energies - innovating and patenting

Proceedings of the conference, 20 November 2018, Oslo, Norway 

Analyse av «merkevara» Patentstyret

I forbindelse med arbeidet med strategi for perioden 2018-2022, har Patentstyret gjennomført ein analyse av «merkevara» Patentstyret, for betre å forstå i kva grad merkevara vil kunne bidra til å nå måla i strategien. Analysen beskriv korleis dagens merkevare blir oppfatta og ny ønskt posisjon for merkevara Patentstyret.

Lys langs veien

Rapport om bruk av immaterielle rettar blant små og mellomstore bedrifter

IR-intensive næringar og økonomiske bidrag i Noreg (2011-2013)

Studien har sett på bidrag til BNP, sysselsetting, handel og andre økonomiske indikatorar for næringar som har intensiv bruk av immaterielle rettar (IR), basert på ei rangering av næringar i EU. Studien omfattar åra 2011-2013 og er på engelsk.

Les mer om Om Patentstyret

Om Patentstyret

Patentstyret fremjar innovasjon og verdiskaping i næringslivet og samfunnet. Les meir om oss og samfunnsoppdraget vårt.

Les mer om Årsrapportar

Årsrapportar

Årsrapportane gir deg oppdaterte tal innanfor patent, varemerke og design. Her finn du òg informasjon om viktige hendingar, utviklingstrekk, utgreiingar og kommentarar.

Les mer om Strategi

Strategi

Ein engasjert medspelar for auka innovasjon og verdiskaping. Les meir om strategien vår.

Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter
  • Patent
  • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024

Les mer om Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter

Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)

FTO-grunnlag er oppdrag Patentstyret utfører for internasjonale kunder gjennom Nordisk patentinstitutt (NPI), tilsvarende forundersøkelser vi utfører for norske kunder.  Vi har de siste årene hatt en økt etterspørsel etter disse tjenestene.

Publisert 21. mai 2024