Rapportar og utgreiingar

Her finn du ulike rapportar og utgreiingar innanfor Patentstyrets fagområde.

Dame-lager-logosymbol-med-hendene

Patentlandskapsanalyser

Ein patentlandskapsanalyse kartlegg handlingsrommet rundt ein bestemt teknologi, nasjonalt, regionalt eller globalt. Ein slik landskapsanalyse gir nyttig informasjon om patenteringsaktivitetane til konkurrentane og samarbeidspartnarane og kva moglegheiter som finst for vidareutvikling og innovasjon. Den kan også hjelpe med å finne mogelege samarbeidspartnarar og til å redusere feilinvesteringar.

Rapporten er utarbeidd i samarbeid med Gassnova, ei statsverksemd under Olje- og energidepartementet som skal fremme teknologiutvikling, kompetanseoppbygging og kostnadseffektive løysingar for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS).

Rapporten er delt inn i åtte teknologiområder som anses som dei viktigaste forskingsområda innan karbonfangst.

Dataa er analyserte på eit globalt, overordna nivå, men vi ser også nærmare på korleis norske aktørar hevdar seg innan karbonfangstteknologi.

Patentlandskapsanalyse: Rapporten innan helseindustri ser nærmare på i kva grad dei fire industrisegmenta legemiddel, bioteknologi, medisinsk utstyr og digital helse tek i bruk patentering som rettsvern.

Denne patentlandskapsanalysen av norsk helseindustri er ei bestilling frå Patentstyrets eigar, Nærings- og fiskeridepartementet. Den er utarbeidd av Patentstyret med innspel frå Menon Economics, Direktoratet for e-helse og Stig Urheim, overlege og forskar ved Haukeland universitetssjukehus.

Norsk helseindustri har dei siste åra hatt ein særleg sterk vekst målt i omsetning, verdiskaping og talet på arbeidsplassar, og blir sett på som eit av dei norske næringsområda som skal hjelpe til med å auke Noreg sin eksportdel frå fastlands-Noreg fram mot og etter 2030. Det som har vore mindre kjent, er verdien av helseindustrien sine industrielle rettar som grunnlag for denne veksten.

Patentlandskapsanalyse: Denne rapporten tek for seg patenteringstrender innan eit utval grøne teknologiområder.

Områda blei valde ut blant anna på bakgrunn av politiske føringar og prioriteringar rundt grøn teknologi dei siste 10-20 årene.

Underlaget for analysen er basert på patentsøknader knytt til temaa CO–fangst og avgrensande tiltak, fornybar energi og transport.

I rapporten går vi gjennom og analyserer dataa på eit globalt overordna nivå, samt korleis norsk og nordisk innovasjon passar inn i denne samanhengen.

A patent landscape analysis: The aim of this report is to provide an analysis of the existing patent data within marine aquaculture and fish farming.

This report is based on a collaboration between the Norwegian Industrial Property Office and the Research Council of Norway as a measure to bring knowledge of IPR into public funded research projects.

A patent dataset with four subsets adapted for key research areas within offshore fish farming, is gathered and used for further analysis.

A patent landscape analysis: The aim of this report is to provide an analysis of the existing patent data within the subsea production and processing technology.

This report is based on a collaboration between the Norwegian Industrial Property Office (NIPO) and The Research Council of Norway to bring knowledge of IPR into public funded research projects, in this case SUBPRO. The report aims to uncover opportunities and challenges in IPR by mapping the patent landscape in the technical area.

A patent data set consisting of nine subareas adapted for the key research areas within subsea production and processing technology was gathered and used for further analysis.

A patent landscape analysis: The aim of this report is to provide an overview of the patent data within the technology of joining. The report also comprises an analysis of the patent activity within this technological field, and a more detailed analysis of the five different metal joining methods.

This report is based on a collaboration between the Norwegian Industrial Property Office and the Research Council of Norway as a measure to bring knowledge of IPR (Industrial Property Rights) into public funded research projects. The report aims to uncover opportunities and challenges in IPR by mapping the patent landscape in the technical area.

Two patent data sets were gathered and used for further analysis, one larger set for an overview of the technical area, and one dataset consisting of five subareas chosen in collaboration with SFI Manufacturing as key research areas within welding technology.

Analyse av «merkevara» Patentstyret

I forbindelse med arbeidet med strategi for perioden 2018-2022, har Patentstyret gjennomført ein analyse av «merkevara» Patentstyret, for betre å forstå i kva grad merkevara vil kunne bidra til å nå måla i strategien. Analysen beskriv korleis dagens merkevare blir oppfatta og ny ønskt posisjon for merkevara Patentstyret.

Green technologies and renewable energies - innovating and patenting

- Proceedings of the conference, 20 November 2018, Oslo, Norway 

Prioriteringsanalyse

Prioriteringsanalyse for Patentstyret sitt mål «Betre bruk av immaterielle verdiar» (2016). Analyse om korleis vi skal prioritere ressursane våre framover for å stimulere norsk næringsliv til betre utnytting av deira immaterielle ressursar og betre bruk av immaterielle rettar.

Lys langs veien

Rapport om bruk av immaterielle rettar blant små og mellomstore bedrifter

IR-intensive næringar og økonomiske bidrag i Noreg (2011-2013)

Studien har sett på bidrag til BNP, sysselsetting, handel og andre økonomiske indikatorar for næringar som har intensiv bruk av immaterielle rettar (IR), basert på ei rangering av næringar i EU. Studien omfattar åra 2011-2013 og er på engelsk.

Les mer om Om Patentstyret

Om Patentstyret

Patentstyret fremjar innovasjon og verdiskaping i næringslivet og samfunnet. Les meir om oss og samfunnsoppdraget vårt.

Les mer om Årsrapportar

Årsrapportar

Årsrapportane gir deg oppdaterte tal innanfor patent, varemerke og design. Her finn du òg informasjon om viktige hendingar, utviklingstrekk, utgreiingar og kommentarar.

Les mer om Strategi

Strategi

Ein engasjert medspelar for auka innovasjon og verdiskaping. Les meir om strategien vår.

Les mer om Velkommen til nye digitale Tidende
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter

Velkommen til nye digitale Tidende

Mandag 4. mars lanserer Patentstyret Norske tidende i digitalt format. Kunngjøringer av opplysninger om patenter, varemerker og design skjer ukentlig i Norske tidende fra og med uke 10/2024.

Publisert 23. februar 2024

Les mer om Nye priser fra 1. mars
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter
  • Varemerke
  • Patent
  • Design

Nye priser fra 1. mars

Fra 1. mars 2024 justeres satsene våre, blant annet for å søke om patent, design- eller varemerkeregistrering, og fornyelse av disse rettighetene.

Publisert 08. februar 2024

Les mer om Få en kort oppdatering på viktige IP-trender!
Kommunikasjonsdirektør Elisabet Mæland Fosse
  • Nyheter

Få en kort oppdatering på viktige IP-trender!

Hvor mange av patentene registrert i Norge er norske? Hvem ville bedriftsledere spurt dersom de har spørsmål om IP? Dette er noen av det vi vil ta opp i en videoblogg 15. februar, og noen av svarene vil kanskje overraske deg.

Publisert 06. februar 2024