Samarbeidspartnarar

Vi samarbeider med andre offentlege aktørar og akademia for å nå ut til ein større del av næringslivet og samfunnet generelt.

Design og arkitektur Noreg (DOGA)

Patentstyret og Design og arkitektur Noreg (DOGA) samarbeid om å gi eit heilskapleg tilbod til kundar i næringslivet.

European Patent Office (EPO)

Samarbeidsavtalen mellom EPO og Patentstyret inneheld ei rekkje prosjekt som skal bidra til kompetanseheving internt og eksternt, harmonisering av praksis, og IT-relatert samarbeid.

Innovasjon Noreg

Patentstyret og Innovasjon Noreg samarbeider om å gi eit heilskapleg tilbod til kundane våre.

Insj UiO

Intensjonssavtalen om samarbeid mellom Insj UiO og Patentstyret har som formål å styrkje opplærings- og kompetansetilbod om IPR for rettleiarar og studentar hos Insj.

Noregs forskingsråd

Noregs forskingsråd og Patentstyret samarbeider om å gi eit heilskapleg tilbod til kundane våre.

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU)

Formålet med samarbeidet er å auke kompetansen om immaterielle rettar (IPR) innan relevante studie- og fagretningar ved NMBU.

Nordisk Patentinstitutt (NPI)

Nordisk Patentinstitutt (Nordic Patent Instituteer eit samarbeid mellom patentmyndigheitene i Danmark, Noreg og Island og har status som PCT-myndigheit. 

NTNUs Entreprenørskole

NTNUs Entreprenørskole og Patentstyret ønskjer i fellesskap å styrkje opplæringa blant studentar innan område som varemerke og merkevarebygging, designvern, patent og andre innovasjonsretta område.

Siva

Samarbeidsavtalen mellom Siva – selskapet for industrivekst SF og Patentstyret.

SMB Norge

Samarbeidsavtalen mellom SMB Norge og Patentstyret har til hensikt å formalisere og styrkje samarbeidet mellom SMB Norge og Patentstyret.

Styresenteret AS

Patentstyret og Styresenteret AS har inngått samarbeidsavtale for å formidle kunnskap om immaterielle verdiar og korleis styret og dagleg leiar kan arbeide for å vareta desse verdiane i selskap.

Tolletaten

Samarbeidet mellom Tolletaten og Patentstyret skal bidra til gjensidig kunnskap om ansvarsområda til partane.

Eit resultat av samarbeidet er mellom anna nettstaden velgekte.no. Nettstaden er oppretta av Patentstyret, Kulturdepartementet og Tolletaten etter oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet.

Ungt entreprenørskap

Målet for samarbeidet er å auke studentars kjennskap til Patentstyret, og dessutan gi dei kunnskap om korleis ein idé kan vernast og kvifor dette er viktig. Dette for å gi dei unge kompetanse til sjølv å drive med innovasjon.

Universitetet i Agder

Formålet med samarbeidet er å auke kompetansen om IPR innan relevante studie- og fagretningar ved UiA og samtidig bidra med rettleiing for Phd-kandidatar og UiA-tilsette. I tillegg vil Patentstyret bidra med rettleiing i prosjekt.