Insj UiO

Intensjonssavtalen om samarbeid mellom Insj UiO og Patentstyret har som formål å styrke opplæring- og kompetansetilbud om IPR for veiledere og studenter hos Insj.
Logo Insj UiO

 

Besøk nettsidene til insjuio.no

Samarbeidspartene

Om Insj
Insj er en gratis veiledertjeneste for studenter. Insj gir studenter fra alle slags studieretninger et sted å teste ut ideer og skaper en kultur for innovasjon og entreprenørskap. Insj gir studenter et sted å få praktisk erfaring og styrket teoretisk bakgrunn og inspirerer studenter til å bevege seg ut av komfortsonen for å realisere nyskapende ideer.

Om Patentstyret
Patentstyret er nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter. Patentstyret tildeler rettigheter og behandler søknader om patent, varemerker og design, og jobber for å øke kompetansen om immaterielle rettigheter i norsk næringsliv og samfunnet forøvrig. Patentstyret skal bidra til at bedrifter kan sikre investeringer og styrke sin konkurranseevne gjennom IPR, og dermed skape økonomisk vekst i samfunnet.

Det er partenes intensjon å samarbeide om følgende oppgaver etter denne avtalen:

Patentstyret har til hensikt å:

 1. Tilrettelegge for selvstudie: Selvstudie-fasen tar utgangspunkt i at veilederne /og eller studentene i Insj leser boken IPR i et nøtteskall. Patentstyret utvikler en «IPR-pakke» som veilederen/student går gjennom. Pakken består av videoressurser, caser og nettsteder som veileder/student besøker og setter seg inn i. Innholdet i pakken og eventuelt behov for revidering vurderes i den årlige evalueringen.
 2. Kurs: Patentstyret utvikler skreddersydd «train the trainers» kurs etter behov, i samråd med Insj.
 3. Fast kontaktperson: For kvalitetssikring av retningslinjer, erfaringsdatabase og spørsmål av juridisk karakter er Hedvig Bengston i Juridisk og Internasjonal hos Patentstyret kontaktperson for henvendelser fra Insj.
  Hvem som skal være faste kontaktpersoner fra Patentstyret kan endres fra Patentstyrets side i løpet av avtaleperioden.
 4. For generelle spørsmål om kurs og opplæring, for eksempel om webinarer og foredrag, er Kenneth Bech i Kommunikasjon og kunnskap hos Patentstyret kontaktperson for henvendelser fra Insj.
 5. Patentstyret bistår Insj i å kvalitetssikre IPR-infomasjon på nettsiden studentinnovasjon.no, som er under utarbeidelse.

Patentstyret forbeholder seg retten til å endre hvem som er faste kontaktpersoner fra Patentstyrets side, ved å skriftlig melde fra til Insj om dette.

Insj har til hensikt å:

 • Sørge for profilering av Patentstyrets rolle i henhold til avtalens kompetansehevende aktiviteter
 • Utvikle samarbeidet gjennom tilbakemeldinger på tjenestene og veiledningen som gis
 • Fasilitere foredrag og opplæringsaktiviteter for Patentstyret ved de universitetsmiljøene de er aktive i
 • Profilere Patentstyret ved de universitetsmiljøene de er aktive i

Rammer:

 • Som statlig forvaltningsorgan gir Patentstyret veiledning og ikke konkret rådgivning
 • Opplærings- og kompetansehevingstiltak utføres kostnadsfritt innen samarbeidsområdene 1-4

Avtalens varighet og rapportering

Intensjonsavtalen er løpende. Dersom noen av partene fremsetter ønske om revisjon eller opphør, skal partene møtes for å avklare håndteringen av dette.

Det legges opp til årlige evalueringsmøter, men forutsetter løpende dialog med avtalepartenes kontaktpersoner. Patentstyret innkaller partene til disse møtene. Første evalueringsmøte gjennomføres juni 2021.

I årsrapportertingen til Patentstyret og Insj skal partene opplyse om i hvilken grad intensjonen i denne avtalen er fulgt opp.

Kontaktpersoner:
Insj:
- Øistein Sonstad: oistein@insjuio.no, mob: 98 05 58 22

Patentstyret:
- Kenneth Bech: kbe@patentstyret.no, mob: 90 89 21 00

Undertegnet av
På vegne av Insj: Øistein Sonstad
På vegne av Patentstyret: Elisabet M. Fosse

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: