SMB Norge

Samarbeidsavtalen mellom SMB Norge og Patentstyret har til hensikt å formalisere og styrke samarbeidet mellom SMB Norge og Patentstyret.
Logo for SMB Norge

 

Besøk dinbedrift.no (nettsidene til SMB Norge)

Patentstyret er et myndighetsorgan og et kompetansesenter for industrielle rettigheter underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg til å behandle søknader og innvilge rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, arbeider Patentstyret blant annet med å øke kunnskap og kompetanse om industrielle rettigheter i norsk næringsliv.

SMB Norge er det eneste forbundet som kun jobber for små og mellomstore bedrifter i Norge. Forbundet bidrar til å gjøre det enklere og tryggere å drive en mindre bedrift i Norge. SMB Norges ca 5000 medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte.

Avtalens hovedmål:

Samarbeidets hovedmål er å utnytte partenes komplementære kompetanse og nettverk til nytte for norske innovatører og norsk næringsliv.

Samarbeidets innhold:

  • Partene skal være positive til å bidra på hverandres arrangementer, herunder frokostseminarer, forum og lignende, og i ulike nettverk.
  • Partene skal søke å utvikle felles aktiviteter som støtter opp under denne avtalens hovedmål.
  • Partene skal være positive, men ikke forpliktet til å bidra på oppdrag gitt av den annens part interessenter eller medlemmer.
  • Partene skal etter nærmere avtale jobbe for økonomisk støtte fra tredjeparter for felles formål og aktiviteter.
  • Partene kan samarbeide om andre aktiviteter etter nærmere avtale.

Økonomisk kompensasjon, taushetsplikt og ansvar

Eventuell økonomisk kompensasjon for bidrag til den andre partens arrangementer eller aktiviteter avtales på forhånd.

All informasjon om kunder eller medlemmer som en part blir kjent med gjennom samarbeidet er underlagt taushetsplikt.

Hver part i denne avtalen er økonomisk ansvarlig for sine egne disposisjoner og avtaler.

Avslutning av avtaleforholdet

Avtalen kan bli avsluttet av en av partene, av hvilken som helst grunn, på 30 dagers skriftlig varsel til den andre.

Undertegnet 6. februar 2020 av:
Olaf Thommessen, adm.dir. SMB Norge
Merete Grytten,
seksjonssjef Patentstyret

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: