Del A, Kapittel VI - Avgifter og gebyrer for patentsøknader og patenter

1.  Generelt

1.1 Tilbakebetaling av avgifter og gebyrer

2.  Søknadsgebyr

2.1 Tilbakebetaling av søknadsgebyr

2.2  Søknadsgebyr for ulike typer søknader

2.2.1 Avdelt eller utskilt søknad

2.2.2 Søknad om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC)

3.  Årsavgifter

3.1 Tilbakebetaling av årsavgifter

3.2 Årsavgifter for forskjellige typer søknader og patenter

3.2.1 Avdelt søknad

3.2.2 Supplerende beskyttelsessertifikat (SPC)

3.2.3 EP- validerte patenter

3.3 Henstand med betaling av årsavgift – lav inntekt

3.4 Betaling av årsavgift etter behandling i Patentstyret, Klagenemnda eller ved domstolen

3.5 Betaling av årsavgift etter behandling i den utvidede klagenemnden i EPO

4.  Meddelelsesgebyr

4.1 EP-validerte patenter

4.2 Tilbakebetaling av meddelelsesgebyr

4.3 Fritak for betaling av meddelelsesgebyr for oppfinnere

5.  Avgifter og gebyr ved behandling etter at patent er meddelt

5.1 Innsigelsesbehandling

5.2 Administrativ begrensning

5.3 Administrativ overprøving

5.3.1 Tilbakebetaling av gebyr ved avvisning

6.  Gebyr for klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter

6.1 Tilbakebetaling av gebyr ved klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter

1.    Generelt

betalingsforskriften §§ 3-4, 55

Avgifter og gebyrer som skal betales til Patentstyret ved behandling av patentsøknader og patenter, inkludert årsavgifter, er regulert i forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. (betalingsforskriften) og i enkeltbestemmelser i lov om patenter (patentloven (patl.)) og forskrift til patentloven (patentforskriften (pf.)).

I betalingsforskriften skilles det mellom avgifter som skal dekke utgifter knyttet til å utføre en oppgave, og gebyrer som kan brukes regulerende for å fremkalle ønskede handlinger. Bestemmelsene om avgifter gjelder tilsvarende for gebyrer.

Fristen for betaling av avgifter eller gebyrer settes av Patentstyret og skal normalt være 30 dager med mindre en annen frist for betaling følger av patl., pf. eller betalingsforskriften.

For avgifter og gebyrer som Patentstyret fakturerer, må betalingsinformasjonen som fremkommer av fakturaen benyttes ved betaling. For avgifter og gebyrer som Patentstyret ikke fakturerer, må betaling skje gjennom Patentstyrets betalingsløsning på nett, eller til Patentstyrets konto, hvor det må oppgis hva betalingen gjelder.

Avgifter eller gebyrer som betales for sent anses som ikke betalt. Patentstyret kan likevel anse betalingen som rettidig hvis betaleren godtgjør at det er gitt en ugjenkallelig betalingsordre før fristens utløp, jf. betalingsforskriften § 4 andre ledd, f. eks. at forsinkelsen skyldes nettbankproblemer eller feil i Patentstyrets datasystemer. Dette avgjøres av seksjon Patentproduksjon og en eventuell konsekvens av den manglende betalingen annulleres.

1.1 Tilbakebetaling av avgifter og gebyrer

Avgifter og gebyrer som er betalt til Patentstyret i samsvar med reglene i patl., pf. og betalingsforskriften tilbakebetales bare når tilbakebetaling er særskilt hjemlet, jf. betalingsforskriften § 55.

Avgifter og gebyrer som er betalt med inntil kr 300 for mye betales ikke tilbake med mindre søker ber om det, jf. betalingsforskriften § 55 andre ledd. Dette innebærer at dersom den totale summen av en betaling er inntil kr. 300 høyere enn det korrekte beløpet, vil Patentstyret ikke betale tilbake dette beløpet med mindre betaleren krever det. Grensen på kr. 300 knyttes til hver enkelt betaling, slik at summen av avgifter og gebyrer i samme betaling ses under ett, og ikke for den enkelte avgift eller gebyr det betalte beløpet skal dekke.
     

2.    Søknadsgebyr  

patl. §§ 8 femte ledd første setning, 31 og 66 m andre ledd

betalingsforskriften §§ 21 og 36

For nasjonale søknader om patent, inkludert videreførte PCT-søknader, skal det i henhold til patl. §§ 8 femte ledd første setning og 31, og for europeiske søknader om patent som konverteres til nasjonale søknader, i henhold til patl. § 66 m andre ledd, betales søknadsgebyr.

For å stimulere småbedrifter og enkeltpersoner til utvikling og patentering er søknadsgebyret i nasjonale søknader lavere for småbedrifter og enkeltpersoner. Med småbedrift menes her en virksomhet med fast ansatte som utfører 20 årsverk eller mindre. Selskaper som i forhold til hverandre er heleide datter- eller morselskaper, regnes som én virksomhet ved beregning av årsverk etter denne bestemmelse. En søker kan ved rimelig tvil pålegges å fremlegge dokumentasjon for at virksomheten er en småbedrift. Med enkeltperson menes en fysisk person som ikke representerer andre enn seg selv.

Nasjonale søknader og europeiske søknader om patent som er konvertert til nasjonale søknader, henlegges hvis det ikke betales fastsatt søknadsgebyr innen den frist Patentstyret setter. Søknadene gjenopptas hvis det betales søknadsgebyr og gjenopptakelsesgebyr i henhold til betalingsforskriften § 26 henholdsvis patl. § 15 tredje ledd. Dersom søker ikke betaler søknadsgebyr og gjenopptakelsesgebyr blir søknaden endelig henlagt, men søknaden kan kreves tatt opp til behandling i henhold til patl. § 72.

Videreførte PCT-søknader anses trukket tilbake dersom det ikke betales fastsatt søknadsgebyr innen den frist Patentstyret setter. Søknader som anses trukket tilbake, kan kreves tatt opp til behandling i henhold til patl. § 72 eller ankes inn for Klagenemnda.

2.1 Tilbakebetaling av søknadsgebyr

Korrekt betalt søknadsgebyr, inkludert granskingsgebyr, og tilleggsgebyr for hvert patentkrav utover ti, dvs. gebyrer betalt i henhold til patl. og betalingsforskriften, tilbakebetales ikke, selv ikke når søknaden trekkes før gransking, vurdering og/eller publisering er utført.

2.2        Søknadsgebyr for ulike typer søknader

2.2.1 Avdelt eller utskilt søknad

betalingsforskriften §§ 23-24

For en søknad med krav om deling eller utskilling skal det betales et tilsvarende søknadsgebyr som for andre patentsøknader. Hvis fastsatt søknadsgebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, blir søknaden med krav om deling eller utskilling henlagt.

2.2.2 Søknad om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC)

betalingsforskriften § 40

Ved levering av en søknad om supplerende beskyttelsessertifikat skal det betales søknadsgebyr i henhold til betalingsforskriften § 40.  Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen fastsatt frist, blir søknaden om supplerende beskyttelsessertifikat henlagt.

3.    Årsavgifter

patl.  §§ 8 femte og sjette ledd, 40-42,

betalingsforskriften § 29

For patentsøknader og patenter skal det i henhold til patl. § 8 femte ledd andre setning betales årsavgifter i hele søknadens og/eller patentets levetid, dvs. inntil 20 år fra patentsøknadens løpedag.

Årsavgiften for en patentsøknad eller et patent forfaller på den siste dag i den kalendermåned da avgiftsåret begynner. Det første avgiftsåret regnes fra den dag da søknaden anses levert (løpedagen) og senere avgiftsår fra den tilsvarende dag i kalenderåret. Årsavgiftene for de to første avgiftsår forfaller likevel først samtidig med avgiften for det tredje avgiftsåret.

Ved forfall av årsavgifter sender Patentstyret ut varsel i forkant av fristen for betaling. Avgiften blir ikke fakturert. Patentsøker eller patenthaver må derfor selv passe på å betale årsavgifter innen forfall. I alle saker uansett avgiftsår vil imidlertid Patentstyret sende ut en påminnelse dersom årsavgiften ikke er betalt ved ordinært forfall.

Mot betaling av et tillegg på kr 700 kan årsavgiften betales i inntil seks måneder etter at den forfalt (respittfrist). Betales ikke årsavgiften og tillegget innen utløpet av respittfristen, henlegges søknaden endelig eller patentet bortfaller fra og med inngangen av det avgiftsår som det ikke er betalt avgift for, jf. patl. §§ 8 femte ledd og 40-42.

Hvis det er betalt et for lite beløp ved utløpet av ordinær frist for betaling av årsavgift sender Patentstyret ut et brev med varsel om at restbeløp må betales sammen med et tillegg på kr 700. Dersom beløpet ikke betales blir søknaden endelig henlagt eller patentet bortfaller.

Årsavgifter kan ikke betales tidligere enn seks måneder før ordinært forfall.

Dersom fristen på 6 måneder (respittfristen) for betaling av årsavgift er utløpt må begjæring etter patl. § 72 om å få tatt saken under behandling til tross for fristoversittelse fremsettes. Både begjæringen og årsavgiften må være mottatt av Patentstyret innen to måneder etter hindringen som førte til fristoversittelsen er opphørt, og uansett senest ett år etter fristens utløp, jf. patl. § 72 første ledd.

3.1 Tilbakebetaling av årsavgifter

Årsavgifter tilbakebetales bare hvis det er betalt årsavgifter til Patentstyret som ikke er i samsvar med reglene i patl. §§ 41-42 eller betalingsforskriften § 30. Dette medfører at Patentstyret ikke tilbakebetaler årsavgifter som er betalt i samsvar med regelverket selv om søker ber om det.

Avgifter og gebyrer som er betalt med inntil kr 300 for mye betales bare tilbake dersom søker ber om det, jf. betalingsforskriften § 55 andre ledd.

Hvis det betales årsavgifter mens begjæring etter patl. § 72 er til behandling i Patentjuridisk seksjon, Klagenemnda, eller hos domstolene, tilbakebetales de betalte årsavgiftene hvis det ikke gis fortsatt behandling til tross for fristoversittelse.

Hvis krav om deling avslås skal de betalte årsavgifter tilbakebetales.

3.2 Årsavgifter for forskjellige typer søknader og patenter

3.2.1 Avdelt søknad

For en avdelt søknad forfaller årsavgiftene for avgiftsår som har forfalt før den dag da den avdelte søknaden ble levert, dvs. årsavgifter fra stamsøknadens løpedag og fram til den avdelte søknadens leveringsdag, to måneder etter den avdelte søknadens leveringsdag. Videre vil avgifter som forfaller innen to måneder fra den avdelte søknadens leveringsdag, aldri forfalle før to måneder etter leveringsdagen. For en avdelt søknad med leveringsdag 2012.01.01 og løpedag 2007.07.01 forfaller betaling for de fire (4) første avgiftsår 2012.03.01, mens forfall for betaling av femte avgiftsår blir 2012.07.31.

3.2.2 Supplerende beskyttelsessertifikat (SPC)

betalingsforskriften § 42

For søknader om supplerende beskyttelsessertifikat og/eller utstedte sertifikater skal det betales årsavgifter for hvert avgiftsår som begynner etter at patenttiden er utløpt, selv om sertifikatet ikke er meddelt ved utløpet av patenttiden. Hvis fastsatt årsavgift ikke betales innen fristen henlegges søknaden endelig eller vernet opphører.

3.2.3 EP- validerte patenter

patl. § 66 e

Ved validering av europeiske patenter gjelder patl. § 66 e, som igjen viser til patl. §§ 42 og 51, mens patl. § 51 viser til § 41.

For europeiske patenter som gjelder i Norge, skal det betales årsavgift fra og med avgiftsåret etter at Det europeiske patentverket kunngjorde sin beslutning om å meddele patentet. Hvis meddelelsen av EP patentet ble publisert av EPO i løpet av det andre året etter at søknaden ble levert, skal det betales årsavgift for det tredje året og de påfølgende årene. Dette betyr at det ikke skal betales for de to første årene. Avgiftsåret regnes fra den måned søknaden leveres til EPO og forfall settes til siste dag i denne måneden.

Årsavgiften forfaller til betaling tidligst samtidig med utløpet av fristen for å inngi oversettelse etter pf. § 59 andre ledd, dvs. tidligst tre (3) måneder fra meddelelsesdatoen av patentet i EPO.

Mot betaling av et tillegg på kr 700 som regulert i betalingsforskriften § 29 tredje ledd, kan årsavgift betales innen seks (6) måneder etter at den forfalt.

3.3 Henstand med betaling av årsavgift – lav inntekt

betalingsforskriften § 29 femte ledd

Hvis søkeren eller patenthaveren har en brutto inntekt som ikke overstiger tre ganger Folketrygdens grunnbeløp, kan vedkommende søke om henstand med betaling av årsavgifter. Inntektsgrensen er fire ganger Folketrygdens grunnbeløp hvis søkeren eller patenthaveren forsørger ektefelle. For hver person søkeren eller patenthaveren ellers har å forsørge, øker inntektsgrensen med et tillegg på halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Brutto inntekt ved skatteligningen legges til grunn for beregningen. Søkeren eller patenthaveren må legge ved kopi av sist tilsendte skatteoppgjør der beregningsgrunnlaget for skatten skal fremgå. Hvis søkeren eller patenthaveren har en brutto formue som overstiger fem ganger Folketrygdens grunnbeløp skal henstand bare innvilges når særskilte hensyn taler for det. Eventuell henstand med betaling av årsavgifter behandles og avgjøres av Patentjuridisk seksjon.

Søknad om henstand med betaling av årsavgifter må leveres innen ordinært forfall for betaling av avgift for første til tredje avgiftsår.

3.4 Betaling av årsavgift etter behandling i Patentstyret, Klagenemnda eller ved domstolen

patl. § 41

Søker eller patenthaver må betale årsavgifter når begjæring etter patl. § 72 er til behandling i Patentstyret, hvis avslag eller avvisning av begjæringen er anket til Klagenemnda, eller hvis Klagenemndas avgjørelse er til behandling hos domstolene.

Ved avslag på patentsøknad hvor Klagenemnda har opprettholdt Patentstyrets avgjørelse, og Klagenemndas avgjørelse blir bragt inn for domstolene behøver søker ikke betale årsavgift i perioden saken er til behandling hos domstolene.

Dersom domstolene opphever en avgjørelse av Klagenemnda om å avslå en søknad om patent, forfaller årsavgifter for avgiftsår som er påbegynt etter at Klagenemnda traff sin avgjørelse og fram til den dag da dommen ble rettskraftig, likevel først to måneder etter sistnevnte dag, jf. patl. § 41. Årsavgiftene må derfor betales innen to måneder fra dommen ble rettskraftig. Dersom avgiftene ikke betales innen fristen vil søknaden bli endelig henlagt jf. patl. § 15 fjerde ledd.

3.5 Betaling av årsavgift etter behandling i den utvidede klagenemnden i EPO

patl. § 66 e

Ved validering av EP patenter i Norge der den utvidede klagenemnda i EPO (Enlarged board of appeal) har opphevet en avgjørelse fra EPOs klagenemnd (Board of appeal) i henhold til Artikkel 112a(5) i EPC, vil årsavgifter ved validering av det europeiske patentet i Norge forfaller to måneder fra avgjørelsen i den utvidede klagenemnda i EPO er rettskraftig, jf. patl. § 66 e som viser til patl. § 51 som viser til patl. § 41.

Årsavgiftene må derfor betales innen to måneder fra avgjørelsen ble rettskraftig. Dersom avgiftene ikke betales innen fristen vil patentet bortfalle, jf. patl. § 51.

4.    Meddelelsesgebyr

patl.  § 20

betalingsforskriften  § 25

Innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles, skal søkeren betale fastsatt meddelelsesgebyr. Søkeren mottar en faktura med to måneders betalingsfrist samtidig med at han underrettes om at patent kan meddeles.

Meddelelsesgebyret omfatter inntil 14 sider beskrivelse, inkludert tegninger og sekvenslister, og patentkrav, samt tittelside. Det skal betales et tilleggsgebyr for hver side utover 14. Hvis det etter søknadens leveringsdag eller den dagen søknaden skal anses levert, er innkommet nye patentkrav slik at antallet krav overstiger det antallet som det er betalt søknadsgebyr for etter betalingsforskriften § 21, skal det også betales et tilleggsgebyr for hvert slikt nye patentkrav jf. betalingsforskriften § 25 andre ledd nr. 2.

Betales ikke meddelelsesgebyret, henlegges søknaden. Behandlingen av søknaden gjenopptas likevel dersom søkeren betaler meddelelsesgebyret og gjenopptakelsesavgift innen fire måneder etter utløpet av fristen. Dersom søker ikke betaler søknadsgebyr og gjenopptakelsesavgift, blir søknaden endelig henlagt, men søknaden kan kreves tatt opp til behandling i henhold til patl. § 72.

Dersom søker betaler for lavt meddelelsesgebyr henlegges søknaden med mulighet for gjenopptakelse ved betaling av gjenopptakelsesavgift sammen med det resterende beløp. Betaler søker for høyt meddelelsesgebyr tilbakebetales overskytende beløp.

For meddelelse av patent som er hemmelig etter lov av 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar § 7, skal det ikke betales meddelelsesgebyr.

4.1 EP-validerte patenter

patl. § 66 c

betalingsforskriften § 32

For at et europeisk patent skal få virkning her i riket forutsetter det at valideringsgebyret i betalingsforskriften § 32 må være betalt innen fastsatt frist. Patentstyret fakturerer dette gebyret som omfatter inntil 14 sider av oversettelsen, inkludert tegninger og patentkrav, samt tittelside og sekvenslister, med 1 måneds betalingsfrist. Det skal betales et tilleggsgebyr for hver side utover 14.

Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen fristen fastsatt av Patentstyret, får ikke det europeiske patentet virkning her i riket. Patentet kan kreves validert til tross for fristoversittelsen, ved at saken kreves tatt opp til behandling i henhold til patl. § 72.

4.2 Tilbakebetaling av meddelelsesgebyr

Korrekt betalt meddelelsesgebyr tilbakebetales ikke, selv ikke i tilfeller hvor søknaden trekkes før meddelelse.

4.3 Fritak for betaling av meddelelsesgebyr for oppfinnere  

Dersom søkeren er den samme som oppfinneren, kan Patentstyret innrømme fritak for å betale meddelelsesgebyr, dersom det er forbundet med betydelig vanskelighet for søkeren å betale gebyret. Fritak må kreves innen to (2) måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles. Avslås kravet om fritak skal gebyr som betales innen to (2) måneder etter avslaget, anses som betalt i rett tid.

Har søkeren en brutto inntekt som ikke overstiger tre (3) ganger Folketrygdens grunnbeløp, kan vedkommende søke om fritak for betaling av meddelelsesgebyr. Inntektsgrensen er fire ganger Folketrygdens grunnbeløp hvis søkeren forsørger ektefelle. For hver person søkeren ellers har å forsørge, øker inntektsgrensen med et tillegg på halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Brutto inntekt ved skatteligningen legges til grunn for beregningen. Søkeren må legge ved kopi av sist tilsendte skatteoppgjør der beregningsgrunnlaget for skatten skal fremgå. Fritak skal kun innvilges når særskilte hensyn taler for det hvis søkeren har en bruttoformue som overstiger fem (5) ganger Folketrygdens grunnbeløp.

Eventuelt fritak for betaling av meddelelsesgebyr behandles og avgjøres av Patentjuridisk seksjon.

5.    Avgifter og gebyr ved behandling etter at patent er meddelt

5.1 Innsigelsesbehandling

betalingsforskriften § 30

Det betales ikke gebyr ved levering av innsigelse i henhold til patl. § 24 første ledd.

Ved levering av innsigelse i henhold til patl. § 24 andre ledd, patent er meddelt i strid med patl. § 1 b, skal det betales gebyr i henhold til betalingsforskriften § 31 hvis innsigelsen leveres mer enn ni måneder etter at patent ble meddelt. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, vil innsigelsen avvises, dvs. at innsigelsen anses som ikke innkommet.

5.2 Administrativ begrensning

betalingsforskriften § 31

Ved levering av krav om patentbegrensning etter patl. § 39 a skal det betales et gebyr i henhold til betalingsforskriften § 31.  Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, vil kravet om administrativ begrensning avvises, dvs. at kravet om administrativ patentbegrensning anses som ikke innkommet.

5.3 Administrativ overprøving

betalingsforskriften § 28

Ved levering av krav om administrativ overprøving etter patl. § 52 b skal det betales et gebyr i henhold til betalingsforskriften § 28.  Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, vil kravet om administrativ overprøving avvises, dvs. at kravet om administrativ overprøving anses som ikke innkommet.

5.3.1 Tilbakebetaling av gebyr ved avvisning

betalingsforskriften § 28 tredje ledd

Avvises krav om administrativ overprøving, skal Patentstyret tilbakebetale halve gebyret.

6.    Gebyr for klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter

betalingsforskriften § 53

For behandling av klage i Klagenemnda skal det betales gebyr i henhold til betalingsforskriften § 53, nr. 1, 2 eller 5, for henholdsvis klage etter patentloven og for krav om endring av gyldighetsperioden for et meddelt beskyttelsessertifikat for legemidler.

Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses klagen eller kravet om endring som ikke innkommet.

6.1 Tilbakebetaling av gebyr ved klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter               

betalingsforskriften § 53 tredje ledd

Hvis klagen tas til følge på grunnlag av åpenbar saksbehandlingsfeil under Patentstyrets behandling av søknaden eller patentet, skal gebyret tilbakebetales.