Del B, Kapittel V - Klassifisering

1. Klassifisering

1.1 Innledning

1.2 Grovklassifisering

1.3 Obligatorisk klassifisering

1.3.1 IPC-klassifisering

1.3.2 CPC-klassifisering

1.3.3 Klassifisering når oppfinnelsens beskyttelsesomfang eller tekniske karakter ikke er klar

1.3.4 Klassifisering ved mangel på enhetlighet

1.3.5 Klassifisering av søknader ved meddelelse

1. Klassifisering

pf. § 27
CPC-guiden

IPC-guiden

”Guidelines For Determining Subject Matter Appropriate For Obligatory And Nonobligatory Classification”
”Guidelines For Determining Where To Classify Patent Documents Within The IPC”

1.1 Innledning

Alle patentsøknader som kommer inn til Patentstyret klassifiseres i henhold til klassifiseringssystemene CPC (se CPC-guiden) og IPC (se IPC-guiden).

Klassifiseringen er et verktøy for å oppnå en internasjonal enhetlig organisering av patentdokumenter. Ved å bruke denne organiseringen som et verktøy for gransking blir det mulig å finne frem all nyttig informasjon som har betydning for granskingen.

Med "grovklassifisering" menes en første fase av klassifisering med formål om intern distribusjon av søknader, se punkt 1.2.,

 

Med "IPC-klassifisering" menes tildeling av passende klassifikasjonssymboler i henhold til International Patent Classification System (IPC), publisert av WIPO. Se WIPOs nettsted for gjeldende IPC-utgave, og "IPC-guiden", som fastsetter prinsipper og regler for IPC-klassifisering.

 

Med "CPC-klassifisering" menes tildeling av passende klassifikasjonssymboler i henhold til «Cooperative Patent Classification System» (CPC), publisert av EPO og USPTO. Se espacenet for gjeldende CPC-utgave, og "CPC-guiden". Denne utfyller "IPC-guiden", ved at den dekker de ulike funksjonene til CPC sammenlignet med IPC.

1.2 Grovklassifisering

For at en søknad skal kunne tildeles til et oppgavetorg, må det gjøres en grovklassifisering i IPC. Denne klassifiseringen bør være mest mulig generell på grunnlag av en rask og oversiktlig gjennomgang av dokumentet (for eksempel sammendrag og selvstendig krav). På den annen side skal nivået være spesifikt nok til å finne riktig oppgavetorg.
Hvis mer enn en underklasse er aktuelle, velges den mest egnede klasse ut fra oppfinnelsen ifølge kravene, eller oppfinnelsen som kommer først i kravsettet hvis kravene mangler enhetlighet.

1.3 Obligatorisk klassifisering

1.3.1 IPC-klassifisering

Saksbehandler klassifiserer en patentsøknad i henhold til bestemmelsene i IPC.

 

IPC-klassifiseringen brukes til å identifisere alle tekniske trekk som er relevante for søknadsgjenstanden slik som angitt i kravene (eller flere gjenstander hvis det er mer enn en), så nøyaktig og omfattende som IPC-klassifikasjonssystemet tillater.

 

IPC-klassifiseringssystemet består av symboler for "oppfinnelsesinformasjon" og "tilleggsinformasjon" (sistnevnte omfatter bruk av IPC-indekseringskoder) i henhold til IPC-reglene som er definert i "IPC-guiden". I de tilfellene hvor det er nødvendig å tildele mer enn ett symbol for selve oppfinnelsen, skal det symbolet som er meste dekkende for identifiseringen av oppfinnelsen angis først.  Hvis det er vanskelig å bestemme hvilket symbol som skal stå først, skal symbolet som identifiserer flest trekk/informasjon ved oppfinnelsen for, angis først.

Klassifiseringen av søknaden skal gjøres når saksbehandleren har studert innholdet i søknaden og fullført gransking. Denne klassifisering skal oppgis i granskingsrapporten.

 

IPC-klassifiseringen av en søknad bør gjøres uten å ta hensyn til mulige fremtidige endring av innholdet i søknaden etter eventuell endring. Denne klassifiseringen skal være relatert til beskrivelsen av søknadsgjenstanden slik den ble innlevert og publisert.

1.3.2 CPC-klassifisering

Saksbehandler klassifiserer en patentsøknad i henhold til bestemmelsene i CPC.

 

I praksis blir klassifiseringen først utført i CPC, og de relevante IPC-symbolene genereres deretter fra CPC-tildelingene med en-til-en-konkordanseliste (se CPC til IPC Concordance List (CICL), publisert på CPC-nettsiden).

 

CPC-klassifiseringen skal være så nøyaktig og omfattende som klassifiseringssystemet tillater. CPC-systemet omfatter, i likhet med IPC-systemet, symboler som angir "oppfinnelsesinformasjon" og "tilleggsinformasjon". Tilleggsinformasjonssymbolene i CPC omfatter også bruk av CPC-indekseringskoder (2000-serien). Når det er nødvendig å tilordne mer enn ett CPC-klassifikasjonssymbol for selve oppfinnelsen, skal symbolet som etter saksbehandlers oppfatning identifiserer oppfinnelsen på den mest dekkende måte angis først. Dersom dette er vanskelig å bestemme, skal symbolet som identifiserer flest trekk/informasjon ved oppfinnelsen angis først.

 

Som ved klassifisering i henhold til IPC, skal CPC-klassifisering finne sted når saksbehandler har studert innholdet i søknaden for å utføre granskingen. CPC klassifisering er nødvendig for å generere IPC symbolet ved utfyllelse av granskingsrapport.

 

CPC-klassifiseringen av en søknad bør gjøres bestemmes uten å ta hensyn til mulige fremtidige endringer av innhold i søknaden etter eventuell endring klassifiseringen er relatert til den innleverte søknad slik den ble først innlevert og publisert.

 
1.3.3 Klassifisering når oppfinnelsens beskyttelsesomfang eller tekniske karakter ikke er klar

Når omfanget av oppfinnelsen ikke er klart, må klassifiseringen baseres på hva som synes å være oppfinnelsen i den grad dette kan forstås. Hvis saksbehandlers forståelse av oppfinnelsen eller innholdet i den inngitte søknad endres vesentlig som følge av granskingen (f.eks. som følge av tidligere teknikk som er funnet), eller på grunn av oppklaring av åpenbare uklarheter, bør saksbehandleren endre klassifiseringen tilsvarende, se punkt 1.3.1 siste avsnitt og 1.3.2. siste avsnitt.

1.3.4 Klassifisering ved mangel på enhetlighet

Når en søknad mangler enhetlighet, må alle oppfinnelser klassifiseres, siden alle oppfinnelsene vil bli være angitt i søknaden når den skal publiseres.

1.3.5 Klassifisering av søknader ved meddelelse

Ansvarlig saksbehandler skal utføre en fullstendig CPC og IPC klassifisering ved godkjenning av meddelelse til patent, basert på de godtakbare kravene. Dersom klassene forblir uendret, må saksbehandler sjekke om CPC og IPC klasser fremdeles er gjeldende før man går til publisering av patent. Imidlertidig , dersom saksbehandlers forståelse av oppfinnelsen eller innholdet i søknaden endres vesentlig som et resultat av saksbehandlingen, må klassifiseringen endres tilsvarende.