Del D, Kapittel IV - Administrativ patentbegrensning

Del D, Kapittel IV - Administrativ patentbegrensning

1. Generelt

2. Formaliakontrollen i seksjon Patentproduksjon

3. Realitetsbehandlingen i Patentavdelingen

3.1 Skriftveksling

3.2 Vilkår for patentbegrensning.

3.3 Protest

3.4 Andre bestemmelser

4. Avgjørelsen

4.1 Avgjørelsens innhold

4.2 Avgjørelse om å avslutte behandlingen av administrativ patentbegrensning

5. Klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)

1. Generelt

Administrativ patentbegrensning innebærer at en patenthaver som ber om det har krav på å få sitt patent begrenset ved administrativ behandling i Patentstyret, forutsatt at vilkårene er oppfylt. Ved administrativ patentbegrensning kan det, i motsetning til ved domstolsbehandling, gjøres endringer i beskrivelsen i tillegg til patentkravene. Avgjørelsen ved administrativ patentbegrensning underskrives i utvalg. Utvalget består av saksbehandler med avgjørelsesmyndighet, patentfagansvarlig med ansvar for det aktuelle fagområdet, og leder av patentfaglig team.

 

2. Formaliakontrollen i seksjon Patentproduksjon

patl. § 39 a

patl. § 66 b andre ledd

pf. § 40

pf. § 105

Formaliakontrollen, som omfatter prøving av om vilkårene nedenfor er oppfylt, utføres av seksjon Patentproduksjon med bistand av Patentjuridisk seksjon. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, avslås kravet om administrativ patentbegrensning.Kun patenthaver kan be om patentbegrensning, og krav fremsatt av andre enn patenthaveren skal avvises.

Avgjørelsen skrives av seksjon Patentproduksjon med bistand av Patentjuridisk seksjon.

Kravet om patentbegrensning leveres skriftlig, og kan ikke fremsettes før innsigelsesperioden er utløpt og eventuelle innsigelser er endelig avgjort.

 Med innsigelsesperiodens utløp menes det ni måneder fra den dag patentet ble meddelt, og ikke den utvidede innsigelsesperiode på tre år ved påberopelse av at oppfinnelsens utnyttelse strider mot offentlig orden og moral. Ved en innsigelse vil patenthaver kunne begrense patentet under innsigelsesbehandlingen, eller eventuelt kan patenthaver selv inngi innsigelse for å få sitt eget patent endret, se pr. http://skala/design/buffy/images/icon_document.gifdel D, kap. II, punkt 1.1.

Eventuelle søksmål om overføring av patentet må også være endelig avgjort, og eventuelle utlegg må være bortfalt. Det siste er imidlertid ikke hindrende hvis saksøkeren eller utleggstakeren samtykker i kravet om begrensning. I tillegg til at patenthaver kan be om begrensning i hele patentets levetid, vil det også være adgang til å fremsette krav om begrensning etter at patentet er opphørt fordi en begrensning gis virkning fra søknadens leveringsdag.

Patenthaver kan be om administrativ patentbegrensning etter at ugyldighetssak er reist for domstolene, og det er heller ikke noe hinder for at patenthaver ber om administrativ begrensning under en eventuell ankebehandling. Dersom et krav om begrensning ikke er ferdig behandlet i Patentstyret når saken er klar til å behandles i retten, kan patenthaver be om at rettssaken stanses i påvente av en avgjørelse i begrensningssaken. Dersom patentet likevel blir kjent ugyldig i en domstolsbehandling før begrensningen er ferdig behandlet i Patentstyret, vil begrensningssaken uten videre bortfalle når dommen blir rettskraftig.

Kravet om begrensning skal være på norsk, dansk eller svensk; eventuelt kan det være på engelsk dersom patentet som begrensningen gjelder er på engelsk. Dersom patentet er meddelt på norsk, men kravet om begrensning innkommer på engelsk, kan Patentstyret kreve at begrensningen oversettes til norsk. Med hensyn til frister for oversettelse, se pr. http://skala/design/buffy/images/icon_document.gifdel A, kap. I, punkt 4.4.

Kravet om begrensning skal inneholde:
- opplysning om patenthavers navn og adresse, eventuelt også fullmektigens navn og adresse
- patentnummeret
- angivelse av den begrensningen i patentkravene som kreves, sammen med et fullstendig kravsett
- dersom også beskrivelsen kreves endret, en renskrevet versjon av beskrivelsen

- dersom patentet er meddelt på engelsk, en oversettelse av de endrede krav til norsk

- fullmakt ved bruk av fullmektig som ikke er advokat eller advokatfullmektig.

Det er ikke adgang til å endre beskrivelsen på selvstendig grunnlag. Beskrivelsen kan bare endres sammen med en samtidig endring av patentkravene.

Kravet om begrensning skal være underskrevet av patenthaveren eller dennes fullmektig. Fastsatt gebyr skal betales, ellers anses kravet om begrensning som ikke innkommet.

3. Realitetsbehandlingen i Patentavdelingen

3.1 Skriftveksling

patl. § 39 c

Begrunnelsen for ordningen med adgang til administrativ patentbegrensning er behovet patenthaver har for å kunne begrense et for bredt patentvern. Dette behovet vil gjerne oppstå i forbindelse med en ugyldighetssak, og hensynet til ikke unødig å oppholde denne tilsier at det bør tilstrebes en så kort behandlingstid som mulig for krav om patentbegrensning. Dette betyr at realitetsbehandlingen av krav om patentbegrensning gjøres uten unødig opphold etter avsluttet formaliakontroll.

Er det feil eller mangler i kravet om patentbegrensning skal patenthaver gis en frist til å rette mangelen eller å uttale seg. Forutsetningen om hurtig saksbehandling tilsier at patenthaver kun unntaksvis bør tilskrives på nytt, f.eks. hvis det er en mangel patenthaver ikke har hatt mulighet til å uttale seg om.

Fristens lengde vil bli en avveining mellom hensynet til kort saksbehandlingstid og at patenthaver må ha rimelig tid til å uttale seg om den aktuelle mangel.

Unnlater patenthaveren å svare eller foreta handling for rettelse av en anmerket mangel, skal kravet om patentbegrensning avslås. Vår uttalelse med frist skal inneholde en opplysning om at kravet om patentbegrensning vil bli avslått dersom uttalelsen ikke besvares.

Patenthaver skal alltid tilskrives dersom vi mener at kravet om patentbegrensning må avslås.

Eventuelle tilskrivninger samt avgjørelsen skrives som hovedregel på norsk.

Dersom patentet er meddelt på norsk og kravet om administrativ begrensning innkommer på norsk, skal saksbehandlingsspråket være norsk.

Dersom patentet er meddelt på norsk, men kravet om begrensning er innkommet på engelsk, skal saksbehandlingsspråket være norsk. For eventuell oversettelse av begrensningen til norsk, se punkt 2.

Når patentet er meddelt på engelsk og kavet om begrensning er innkommet på engelsk, skal saksbehandlingsspråket være engelsk.

Dersom patentet er meddelt på engelsk, men kravet om begrensning innkommer på norsk, er saksbehandlingsspråket norsk, men saksbehandler kan velge å skrive på engelsk dersom søker ber om det.

Ved begrensning av et europeisk patent som gjelder i Norge, kan tilskrivninger og avgjørelsen skrives på engelsk dersom kravet om begrensning er på engelsk og patentet er på engelsk. Dersom patentet er på engelsk, men kravet om begrensning innkommer på norsk, kan saksbehandler velge å skrive på engelsk dersom søker ber om det.

3.2 Vilkår for patentbegrensning

patl. § 39 b

Det begrensede patentet må tilfredsstille patl. § 39 b. Dette innebærer at de endrede patentkravene må være klare, tydelige og ha støtte i beskrivelsen, at patentet i endret form ikke må omfatte noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, og at patentet i endret form ikke må innebære en utvidelse av patentvernets omfang, dvs. betingelsene i patl. § 8 andre ledd første punktum, § 13 og § 19 andre ledd.

Hvis disse betingelsene ikke er oppfylt, må kravet om patentbegrensning avslås.

I motsetning til hva som er tilfelle ved behandling av innsigelser og administrative overprøvinger, hvor det bare prøves om de eventuelle endringene fører til uklarheter, prøves det ved behandling av administrative begrensninger om hele de endrede patentkravene er klare, jf. patl. § 39 b første ledd.

 

For krav om patentbegrensning levert før 2019.07.01, gjelder tidligere regler (kontakt Patentstyret for nærmere informasjon.)

3.3 Protest

Skulle det under behandlingen av et krav om patentbegrensning komme inn en protest fra en tredjeperson hvor det vises til nytt mothold eller det påstås at beskrivelsen ikke er tilstrekkelig tydelig, tilskrives vedkommende med opplysning om at dette ikke prøves ved behandlingen av begrensningssaken. (Gjelder krav om patentbegrensning levert etter 2019.07.01.) Vedkommende bør oppfordres til i stedet å levere et krav om administrativ overprøving. Protesten bør imidlertid oversendes patenthaveren til informasjon.

Protester som gjelder innvendinger som skal vurderes, vil bli tatt i betraktning under behandlingen. Den som har sendt inn protesten gis en generell tilbakemelding, og protesten oversendes patenthaver.

3.4 Andre bestemmelser

Det er ikke et vilkår for begrensningen at patentet i sin meddelte form er ugyldig.

Patentstyret kan ikke avslå kravet om patentbegrensning på grunnlag av eventuelle nye mothold. Heller ikke kan patentet oppheves under en patentbegrensningsbehandling.  Det vil være opp til tredjepart å anlegge ugyldighetssak eller be om administrativ overprøving.

Patentet kan ikke begrenses på andre måter enn i samsvar med det patenthaver ønsker.

Nye uselvstendige krav, som isolert sett ikke innebærer noen ytterligere begrensning av patentet, kan inntas under forutsetning av at det i tillegg er bedt om en reell begrensning av patentvernet, hvor begrensningen tilfredsstiller vilkårene i punkt 3.2. De nye uselvstendige kravene må selvsagt ha støtte i beskrivelsen, være innenfor rammen av det begrensede kravet og for øvrig i overensstemmelse med regelverket.

Om nødvendig må det leveres en ny versjon av beskrivelsen, tilpasset de endrede kravene.

Begrensningen skal kunngjøres, og det utgis et nytt patentskrift. Begrensningen får virkning fra patentsøknadens leveringsdag.

Dersom patentvernets omfang gjennom begrensningen ved en feiltagelse er blitt utvidet, vil patentet kunne kjennes ugyldig ved dom, jf. patl. § 52 første ledd nr. 5. Patenthaver kan imidlertid søke å unngå dette ved å be om en begrensning av det endrede patentet. Det er ingenting i veien for at patenthaveren ber om to eller flere påfølgende begrensninger av samme patent.

Utgangspunktet for en begrensning er de gjeldende patentkrav. Dersom patenthaver ber om administrativ begrensning av sitt patent etter en rettskraftig dom hvor patentet er endret, må vi ta utgangspunkt i patentkravene slik de var før dommen, i kombinasjon med selve dommen. Det blir ikke laget et nytt endret patentskrift etter en rettskraftig dom. Begrensningen i slike tilfeller må være en reell begrensning av beskyttelsesomfanget slik det foreligger etter dommen.

Dersom patenthaver har bedt om eller ber om begrensning eller opphevelse i EPO av et europeisk patent som gjelder i Norge, skal Patentstyret stanse behandlingen av et krav om begrensning her inntil EPO har truffet endelig avgjørelse i saken. Deretter gjenopptas behandlingen med mindre det er fullt samsvar mellom kravet om begrensning her og kravet om begrensning i EPO. Ved fullt samsvar med kravet om begrensning i EPO avsluttes behandlingen av kravet om begrensning her, se punkt 4.2.

4. Avgjørelsen

4.1 Avgjørelsens innhold

Dersom patentet er meddelt på engelsk, er det kun de begrensede patentkravene på engelsk som legges til grunn for avgjørelsen, jf. patl. § 21 tredje ledd femte punktum.

Begrensningen skal kunngjøres, og det publiseres et nytt patentskrift. Begrensningen får virkning fra søknadens leveringsdag.

Avgjørelsen skal inneholde følgende:

Saksfremstilling

a)  Tidspunktet for når kravet om patentbegrensning ble levert til Patentstyret, samt patentnummer.

b)  Hvilke dokumenter patenthaver har sendt inn.

c)  Sitering av patentkrav i det opprinnelig meddelte patentet som kreves endret.

Patenthaver ber om

d)  Hva begrensningen patenthaver ber om, består i. Her siteres endrede patentkrav eller krevde endringer omtales.

Patentstyrets vurdering

e)  Det tas stilling til om begrensningen patenthaver ber om tilfredsstiller betingelsene i patl. § 39 a første ledd, ved at den er en reell begrensning, av patentvernet, samt om betingelsene i patl. § 39 b første ledd, er oppfylt.

 

 

f) Avgjørelsen skal, dersom begrensningen er i samsvar med det patenthaver har bedt om, ende i en konklusjon med standardteksten:

Konklusjon
Basert på det ovenstående, og i henhold til patentloven § 39 b andre ledd, har Patentstyret tatt følgende avgjørelse: (f.eks.)

Patent nr. XXXXXX begrenses i samsvar med hva patenthaver ber om i brev mottatt åååå.mm.dd med nye patentkrav mottatt åååå.mm.dd, og med endret beskrivelse mottatt åååå.mm.dd og tegninger som i det opprinnelig meddelte patentet.

Vi skriver ikke noe om klagemulighet når patentet er begrenset i samsvar med det patenthaver har bedt om.


g) Avgjørelsen skal, dersom begrensningen er blitt avslått, ende i en konklusjon med standardteksten:

Konklusjon
Basert på det ovenstående, og i henhold til patentloven § 39 c andre/tredje ledd, har Patentstyret tatt følgende avgjørelse:

Kravet om begrensning av patent nr. XXXXXX avslås.h) Avgjørelsen skal inneholde informasjon om fristen på 1 måned til å påklage avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) med følgende standardtekst:

Klagemulighet
 

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Patentstyret må motta klagen skriftlig senest én måned etter dette brevets dato. Dere må også betale fastsatt klagegebyr innen samme frist. Se patentloven § 39d og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR §§ 1-6, 8 og 53 nr. 1.i) Det skal, uavhengig av konklusjon, alltid gis informasjon med følgende standardtekst:

Til informasjon
Dere kan be om å få innsyn i dokumentene som finnes i saken.

Relevante lover og forskrifter, samt patentretningslinjene finner dere på våre nettsider, www.patentstyret.no.

 

4.2 Avgjørelse om å avslutte behandlingen av administrativ patentbegrensning

patl. § 39 a andre ledd

Dersom det er fullt samsvar mellom begrensningen patenthaver ber om her, i det i Norge gjeldende EPO-patentet, og den endelig avgjorte begrensningen av EPO-patentet som følge av et krav om begrensning i EPO, skal behandlingen av kravet om begrensning avsluttes. Det skrives en kortfattet avgjørelse som oversendes patenthaveren.

5. Klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)

Dersom den endelige avgjørelsen ikke er i samsvar med begrensningen patenthaver har bedt om, dvs. at kravet om patentbegrensning er blitt avslått, kan patenthaveren påklage avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Klagen må være innkommet innen en måned fra den dagen avgjørelsen ble sendt til patenthaveren, og fastsatt klagegebyr må betales innen samme frist, ellers opptas ikke klagen til behandling, idet klagen anses som ikke innkommet.

En avgjørelse om begrensning av patentet som er tatt på tross av at det er reist søksmål om overføring av patentet, eller utlegg ikke er bortfalt (se punkt 2) kan ikke påklages.