Del D, Kapittel V - Henlegging og trekking

1. Henlegging

1.1. Generelt

1.2. Henlegging på grunn av manglende svar

1.3. Henlegging på grunn av manglende årsavgift

1.4. Henlegging på grunn av manglende meddelelsesgebyr

1.5. Endelig henlegging

2. Trekking

2.1. Generelt

2.2. Krav om trekking fra annen enn søker

2.3. Trekking av en europeisk søknad

1. Henlegging

1.1. Generelt

patl. § 15

Hvis det finnes grunner for ikke å imøtekomme en søknad, skal søkeren informeres om dette og oppfordres til innen en nærmere angitt frist å uttale seg eller foreta rettelse. Unnlater søkeren innen utløpet av den frist Patentstyret har gitt å avgi uttalelse eller foreta handling for rettelse av en anmerket mangel, skal søknaden henlegges. En slik henlegging kan skje når som helst i perioden frem til meddelelse av patent.

Ved henlegging må det fattes et henleggingsvedtak i henhold til patl. § 15 andre ledd. Patentstyret må underrette søkeren om at søknaden er henlagt med virkning fra svarfristens utløp og om muligheten for gjenopptaking.

Søknader hvor svarfristen er utløpt før publisering etter 18 måneder, skal ikke publiseres selv om henleggingsvedtaket ennå ikke er fattet.

Behandlingen av søknaden gjenopptas hvis søkeren innen fire (4) måneder fra henleggingen innkommer med manglende uttalelse eller foretar handling for rettelse og betaler fastsatt gjenopptakelsesgebyr. Dersom søknaden ikke var allment tilgjengelig ved henleggingstidspunktet, men tidspunktet for allmenn tilgjengeliggjøring i henhold til patl. § 22 er passert under henleggingsperioden, skal søknadens dokumenter tilgjengeliggjøres samme dag som begjæring om gjenopptakelse innkommer til Patentstyret. For at søknaden skal tas opp til videre behandling må søker også betale fastsatt gjenopptakelsesgebyr.

En søknad kan ikke henlegges hvis en annen enn søkeren har krevd retten til oppfinnelsen, jf. patl. § 18, og dette ikke er endelig avgjort.

I løpet av tiden søknaden er under behandling kan den henlegges et flertall ganger med mellomliggende gjenopptaking. Det skal betales gebyr for hver gjenopptaking, jf. betalingsforskriften § 26.

1.2. Henlegging på grunn av manglende svar

Unnlater søker å svare på en uttalelse innen en angitt frist vil søknaden bli henlagt, noe det skal gis opplysninger om i fotnoten eller, eventuelt, i selve brevet. Søknaden henlegges imidlertid ikke ved delvis besvarelse.

Behandlingen av søknaden gjenopptas hvis søkeren innen fire måneder fra utløpet av den nevnte frist svarer på uttalelsen eller foretar handling for rettelse. Det skal betales gjenopptakingsgebyr innen fakturafristen.

1.3. Henlegging på grunn av manglende årsavgift

patl. § 15 fjerde ledd

Betales ikke årsavgift i samsvar med patl. §§ 8, femte ledd, 41 og 42, kan søknaden opprettholdes mot betaling av kr 700 innen seks (6) måneder fra forfall (respittfrist). Betales ikke avgiften, henlegges søknaden etter patl. § 15 fjerde ledd.

Behandlingen av en søknad som er henlagt av denne grunn, kan ikke gjenopptas. Det kan imidlertid kreves fortsatt behandling til tross for fristoversittelse, jf. patl. § 72

Dersom fristen på 6 måneder (respittfristen) for betaling av årsavgift er utløpt før 2019.07.01: Begjæring etter patl. § 72 om å få tatt saken under behandling til tross for fristoversittelse må fremsettes og årsavgiften må være betalt senest seks måneder etter fristens utløp (jf. patl. § 72 slik denne lød før 2019.07.01).

Dersom fristen på 6 måneder (respittfristen) for betaling av årsavgift er utløpt etter 2019.07.01: Begjæring etter patl. § 72 om å få tatt saken under behandling til tross for fristoversittelse må fremsettes og årsavgiften må være betalt senest ett år etter fristens utløp, jf. patl. § 72 første ledd.

1.4. Henlegging på grunn av manglende meddelelsesgebyr

patl. § 20

Betales ikke fastsatt meddelelsesgebyr innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles, skal søknaden henlegges.

Behandlingen av søknaden gjenopptas dersom søkeren innen fire måneder etter utløpet av fristen betaler både meddelelsesgebyret og det fastsatte gjenopptakingsgebyret.

1.5. Endelig henlegging

patl. § 23

Dersom en henlagt søknad ikke anses krevd gjenopptatt innen utløpet av fristen, blir søknaden endelig henlagt. Søker skal tilskrives om at søknaden er endelig henlagt.

Søknadsbehandlingen er avsluttet når søknaden er endelig henlagt.

Endelig henlegging av en søknad som er blitt allment tilgjengelig, skal kunngjøres når beslutningen er blitt rettskraftig. Endelig henlegging av en ikke allment tilgjengelig søknad skal derimot ikke kunngjøres når beslutningen er rettskraftig.

Beslutning om endelig henlegging kan ikke ankes til Patentstyrets annen avdeling. Det er imidlertid mulig å kreve at søknaden tas under behandling, jf patl. § 72, og videre kan avslag av krav om gjenopptaking ankes, jf patl. § 26 tredje ledd.

2. Trekking

2.1. Generelt

Søkeren kan be om å få trukket søknaden. Trekking av en patentsøknad kan kun skje skriftlig. Søknaden trekkes med virkning fra og med den dag Patentstyret mottok kravet om trekking. Søknadsbehandlingen kan ikke gjenopptas i en søknad som er trukket, og det er ikke mulighet for fortsatt behandling til tross for fristoversittelse.

Søkeren kan trekke søknaden når som helst frem til meddelelse av patent.

Der det i Patentloven er skrevet om henlegging, omfattes også endelig henlegging ved trekking. Er det fremsatt begjæring om overføring av en patentsøknad, jf. patl. § 18, kan søknaden ikke trekkes før begjæringen er endelig avgjort. Trekkes en søknad som er blitt tilgjengelig for enhver, skal dette kunngjøres når beslutningen er blitt rettskraftig, jf. patl. § 23.

Det skal ikke tilbakebetales granskingsgebyr selv om søknaden trekkes før Patentstyret har informert søkeren om resultatet av nyhetsgranskingen, jf. betalingsforskriften § 55.

2.2. Krav om trekking fra annen enn søker

Hvis krav om trekking kommer fra en annen enn søkeren, skal det, med mindre den som representerer søkeren er advokat eller advokatfullmektig, foreligge en fullmakt som gir vedkommende anledning til å kreve trekking av søknaden.

Hvis slik fullmakt mangler, vil Patentstyret avvise kravet om trekking. Nytt krav om trekking må sendes inn sammen med en gyldig fullmakt. Virkningstidspunktet for trekkingen av søknaden blir den datoen nytt krav som resulterer i trekking, leveres.

Hvis en fullmektig som ikke er advokat eller advokatfullmektig, sender inn krav om å trekke søknaden uten at fullmaktsdokument er innsendt, vil Patentstyret

(i) ta direkte kontakt med søker hvis mulig dersom krav om trekking kommer inn rett før søknaden skal gjøres allment tilgjengelig (18 måneder fra leveringsdagen), eller

(ii) sende brev til søker, uten frist, hvis kravet om trekking kommer inn etter at søknaden er allment tilgjengelig eller lang tid før søknaden skal gjøres allment tilgjengelig. Det er i slike tilfeller opp til søker å bekrefte trekkingen, be fullmektigen sende inn fullmaktsdokument eller opprettholde søknaden hvis trekking likevel ikke er aktuelt.

2.3. Trekking av en europeisk søknad

patl. § 66 h

patl. § 66 m

Trekkes en europeisk patentsøknad eller angivelse av at søknaden skal omfatte Norge, eller skal søknaden eller angivelsen etter den europeiske patentkonvensjonen anses trukket, og søknaden ikke gjenopptas etter konvensjonens artikkel 121, har dette samme virkning som om en søknad om patent her i riket trekkes eller anses trukket hos Patentstyret.

Dersom en europeisk patentsøknad som er innlevert til et nasjonalt patentverk blir ansett trukket som følge av at søknaden ikke er sendt til Det europeiske patentverket innen fastsatt frist, skal Patentstyret etter krav fra søkeren anse søknaden som en søknad om patent her i riket når:

a) kravet er fremsatt til den nasjonale myndighet som mottok søknaden innen tre måneder etter at søkeren ble gitt melding om at søknaden var ansett trukket, og

b) kravet er oversendt til Patentstyret innen 20 måneder fra søknadens inngivelsesdag eller, dersom det er krevd prioritet, fra prioritetsdagen.