Klage på design

Du kan levere inn klage både under behandlingen av en designsøknad og etter at designet er registrert.

Protest under behandlingen av en designsøknad

En protest mot en designsøknad må være begrunnet med en av påstandene nedenfor, og du må kunne dokumentere påstanden.

Begrunnelser kan være at:

 • søknaden ikke gjelder et design
 • designet strider mot offentlig orden og moral
 • designet uten tillatelse inneholder et våpen eller et tegn (eksempelvis riksvåpen og statsflagg) 

Hvis du ikke kan få hindret registrering med en protest, kan du levere inn et krav om administrativ overprøving etter at designet er registrert.

Du kan levere en protest mot en søknad helt frem til behandlingen av designsøknaden er avsluttet. Hvis du leverer protesten etter at designet er registrert, vil vi behandle protesten som et krav om administrativ overprøving av registreringen. 

For å sende inn kravet, kan du bruke skjemaet "Krav og klager til Patentstyret og KFIR" i Altinn.

Protesten må inneholde søknadsnummeret til søknaden den gjelder, og hvilket design i tilfelle denne søknaden inneholder flere design.

Patentstyret vil vurdere protesten og avgjøre om den skal få innvirkning på behandlingen vår av søknaden. Vi sender et brev til den som har sendt inn en protest om at protesten er mottatt og om den får innvirkning på behandling av søknaden. Samtidig informerer vi om muligheten til å sende inn en administrativ overprøving hvis søknaden blir registrert til tross for protesten.

Vi oversender protesten til søkeren slik at han/hun er informert om innholdet i protesten.

 • Vi avslår designsøknaden 
 • Vi avslår protesten og behandler designsøknaden slik den ble levert inn

Det koster ingenting å levere inn en protest.

Administrativ overprøving etter registrering av et design

Ordningen med administrativ overprøving er et raskt, enkelt og billig alternativ til søksmål for domstolene. Den gjelder både for nasjonale og internasjonale designregistreringer som er gyldige i Norge.

Du kan levere inn krav om overprøving hvis det er begrunnet med en av årsakene listet opp under, og du kan dokumentere påstanden. 

Begrunnelser kan være at designet

 • ikke er et design i lovens forstand
 • ikke oppfyller kravet til nyhet og individuell karakter
 • ikke er synlig under normal bruk av produktet
 • strider mot offentlig orden eller moral
 • uten tillatelse inneholder et våpen eller et tegn (eksempelvis riksvåpen og statsflagg)
 • kolliderer med et design i en tidligere søknad (som ikke var allment tilgjengelig på det tidspunktet den nye søknaden ble innlevert). Dette er forutsatt at den tidligste søknaden senere blir offentliggjort.
 • krenker en annens rett her i landet, for eksempel et varemerke eller et åndsverk
 • kun er bestemt av teknisk funksjon

Hvis du mener at noen andre har registrert et design som er ditt, kan du kreve at vi helt eller delvis overfører rettigheten til deg.

Du kan sende inn et krav om administrativ overprøving i følgende tilfeller:

 • Hvis du mener at et registrert design ikke oppfyller alle vilkårene for registrering i designloven, og vil at rettigheten helt eller delvis skal oppheves.
 • Hvis du mener at noen andre har registrert et design som er ditt, og vil at rettigheten helt eller delvis skal overføres til deg.

Hvis du mener at Patentstyret har registrert et design på feil grunnlag, kan du levere et krav om administrativ overprøving så lenge designregistreringen består. Krav om administrativ overprøving kan også leveres etter at designregistreringen er opphørt, eller etter at registreringen er slettet. Da må den som fremmer kravet ha «rettslig interesse» i saken.

Hvis du mener at den som står oppført som søker/innehaver ikke har retten til designet, må du levere krav om administrativ overprøving senest ett år etter at du fikk kjennskap til registreringen.

Hvis innehaveren av designet var i god tro da designet ble registrert eller overført til seg, kan du ikke klage senere enn tre år etter at dette skjedde.

For å sende inn kravet, kan du bruke skjemaet "Krav og klager til Patentstyret og KFIR" i Altinn.

Du får mulighet til å legge ved dokumentasjon.

Kravet skal inneholde:

 1. navn og adresse til den som klager, og navn og adresse til fullmektig hvis du bruker dette
 2. designets registreringsnummer, og hvilket eller hvilke design i registreringen man klager på (hvis flere)
 3. hvilke grunner klagen bygger på
 4. nødvendig dokumentasjon til støtte for klagen
 5. fullmakt ved bruk av fullmektig, hvis fullmektigen ikke er advokat eller advokatfullmektig

Hvis klagen du sender inn ikke oppfyller de formelle vilkårene, gir Patentstyret en frist for å rette manglene. Hvis du ikke retter manglene innen fristen, vil vi avvise kravet.

Når de formelle vilkårene i klagen er oppfylt, oversender vi klagen til innehaveren av designregistreringen med én måneds frist for å uttale seg.

Partene får normalt anledning til å uttale seg to ganger hver. Selve klagen regnes som din første uttalelse. Hvis du er forhindret fra å svare innen fristen, kan du be om fristforlengelse. Når vi anser saken som tilstrekkelig opplyst, skal saksbehandleren i Patentstyret ta saken opp til avgjørelse innen 1 måned.

Når vi skal avgjøre klagen, vil en annen saksbehandler enn den som registrerte designet foreta en ny og uavhengig vurdering av saken.

Klagesaken kan få disse utfallene:

 • Vi kjenner designet helt ugyldig (oppheves) eller delvis ugyldig (opprettholdes i endret form).
 • Vi avslår klagen og designregistreringen opprettholdes uendret.
 • Vi overfører rettigheten helt eller delvis til en annen innehaver.

Patentstyret tar hensyn til all relevant dokumentasjon som er sendt inn i klagen.

Hvis du krever hel eller delvis overføring på grunn av feil innehaver av søknaden/registreringen, må du bevise at du selv har bedre rett til designet enn den som står oppført som søker eller innehaver.

Hvis du mener at designet ikke er nytt eller ikke har individuell karakter, må du bevise at et design med samme helhetsinntrykk som det registrerte designet, var offentliggjort før søknadsdagen. Du må legge frem god, datert dokumentasjon som er klart knyttet til designets utseende. Dette kan for eksempel være:

 • søknader om design, varemerke eller patent
 • registrerte design og varemerker og meddelte patenter
 • bilder påført datert stempel fra notarius eller liknende
 • forretningsavtaler
 • brosjyrer og reklamemateriell
 • aviser og blader

Hvis bilder fra internett ikke er daterte, kan du i tillegg vise til datert omtale av produktet som klart viser at det bestemte produktet ble offentliggjort før søknadsdagen. Generelt vil ikke daterte utskrifter fra internett anses som tilstrekkelig dokumentasjon. Dette er fordi datoer på utskrifter lett kan manipuleres eller legges til i ettertid.

I praksis har det vist seg at det kan være utfordrende å finne tilstrekkelig klare og daterte bevis. For å finne tidligere publisert materiale, kan det være nyttig å bruke arkivtjenester som for eksempel Wayback Machine eller liknende.

Hvis du sender inn film som bevis, bør du ta stillbilder fra filmen for å vise konkret hvilket produkt du mener er et liknende eller identisk design.

Et krav om administrativ overprøving koster kr 4 000. Vi sender en faktura til den som har sendt inn klagen. Den må betales før vi behandler klagen.

Hvis Patentstyret avviser kravet, betaler vi tilbake halve beløpet.

Vi har samlet en del eksempler på avgjørelser tatt av Patentstyret angående administrativ overprøving.

Hvordan kan du levere inn en klage?

Ønsker du å sende en klage til oss, anbefaler vi at du benytter deg av skjemaet «Krav og klager til Patentstyret og KFIR» i Altinn. Da vil all kommunikasjon med oss være samlet på ett sted. 

Klage på Patentstyrets avgjørelser

Du kan klage på Patentstyrets avgjørelser i en designsøknad eller på et krav om at en internasjonal designregistrering skal ha virkning i Norge. Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) behandler klagen.

Avgjørelser tatt av Patentstyret og KFIR kan klages videre til domstolene

 • Patentstyret har nektet å registrere designet ditt fordi vi mener det ikke er et design i lovens forstand, eller at det strider mot offentlige interesser.
 • Du har oppdaget forhold som tilsier at et registrert design burde har blitt nektet.
 • Patentstyret har avgjort en sak om administrativ overprøving eller en sak om administrativ oppheving der designet er registrert for en innehaver som ikke har retten til designet. Du mener avgjørelsen er feil.
 • Patentstyret har besluttet å oppheve en registrering av eget tiltak på grunn av åpenbar feil, men du er ikke enig i beslutningen.
 • Patentstyret har avvist eller avslått en sak om gjenopptakelse, unntak fra offentlighet, innsyn i dokumenter, fornyelse av en designregistrering eller det at en sak likevel skal tas under behandling til tross for fristoversittelse. Du er uenig i avslaget eller avvisningen.

Klagefristen er 2 måneder fra den dagen Patentstyrets avgjørelse ble sendt til deg. Du må sende klagen til Patentstyret. Hvis det er klart at klagen vil føre frem, har Patentstyret mulighet til å oppheve eller endre avgjørelsen sin. I motsatt fall sender vi klagen videre til KFIR.

Klagen skal sendes til Patentstyret, som videresender den til KFIR. Bruk skjemaet "Krav og klager til Patentstyret og KFIR" i Altinn.

Avgjørelser fra Patentstyret (administrativ overprøving) og KFIR kan klages videre inn for domstolene (tingretten).

Hvis du har fremmet et krav om administrativ overprøving, kan du ikke reise søksmål om ugyldighet eller overføring mens saken behandles i Patentstyret.

Avgjørelser fattet av KFIR kan bare bringes inn for domstolene av en søker eller rettighetshaver som har fått en avgjørelse imot seg. Hovedregelen er at søksmål må være reist innen 2 måneder, regnet fra den dagen avgjørelsen ble sendt ut fra KFIR.

Hvis en avgjørelse er anket inn for domstolen, skal KFIR informere Patentstyret om dette slik at Patentstyrets database kan oppdateres, og avgjørelsen skal kunngjøres i Norsk designtidende.

Les mer om klageordninger på KFIR.no

Har du spørsmål?

Du må gjerne kontakte kundesenteret vårt hvis du har spørsmål.

Organisasjonsnummer: 971 526 157
Postadresse: Patentstyret,
Postboks 4863 Nydalen,
N-0422 Oslo
Besøksadresse: Innspurten 11C, 0663 Oslo
E-post: post@patentstyret.no
Kundesenter: +47 22 38 73 00

Telefonhenvendelser mandag–fredag kl. 08.00–15.00.

Vi har stengt på offisielle høytidsdager. 

Les mer om Søk i databaser

Søk i databaser

Sjekk om det finnes lignende design registrert i den norske eller i internasjonale databaser. Her får du en oversikt over de mest brukte databasene.

Les mer om Sett opp varslinger

Sett opp varslinger

Du kan opprette en varsling på din egen sak eller lagre søk for å følge med på hva konkurrentene dine gjør. Finn ut hvordan.