Ansvarsmerke for gull-, sølv- og platinavarer

En gull-, sølv- eller platinavare som blir stemplet med finhetsmerke, skal samtidig stemples med et ansvarsmerke.

Hva er et ansvarsmerke?

Et ansvarsmerke forteller hvem som har ført varen ut i markedet (hvem som er produsent eller importør). Det gjør det mulig å identifisere hvem som har laget varen, for eksempel hvilken gullsmed.

Et ansvarsmerke består gjerne av av fremstillerens navn, en forkortelse av dette eller et symbol. Merket skal ikke inneholde finhetsgrad, for eksempel 585 eller 925.

Ansvarsmerket du stempler på varene dine må være identisk med ansvarsmerket du har registrert i Patentstyret.

Hva er et finhetsmerke?

Et finhetsmerke er en garanti for graden av renhet eller finhet i edle metaller. Finheten blir avgjort ved offisiell testing av metallet. Finhetsmerket er et offisielt merke eller en serie merker som stemples på varer laget av edelt metall, for eksempel platina, gull og sølv.

Justervesenet fører tilsyn med at varer som markedsføres som gull, sølv og platina er stemplet med et gyldig ansvarsmerke og en tillatt finhet. Dette innebærer at Justervesenet kan komme på tilsynsbesøk ved utsalgssteder. For spørsmål om finhetsmerker, ta kontakt med Justervesenet.

Hvorfor må varen merkes med et ansvarsmerke?

Hvis du er i gull- og sølvsmedbransjen og vil selge egenproduserte varer, har du plikt til å ha et ansvarsmerke slik at produsenten kan identifiseres. Ansvarsmerket skal registreres hos Patentstyret. Ansvarsmerket skal være et hjelpemiddel til å holde ved like tillit til varer av edle metaller og skal sikre at den virkelige finheten til en vare er i samsvar med den finheten som er stemplet på varen.

Oversikt over ansvarsmerker i Norge

Du finner en oversikt over ansvarsmerker i Norge i søketjenesten vår. Her kan du se hvordan merket ser ut og hvem som er innehaver av merket. Innehaveren av merket kan være en annen enn den eventuelle gullsmedforretningen som selger smykket. Vær oppmerksom på at ikke alle merkene som står oppført er gyldige. Husk derfor å sjekke status. Patentstyret har ingen oversikt over alle eldre ansvarsmerker som ikke lenger er i kraft.

Registreringer av ansvarsmerker blir kunngjort i Norsk varemerketidende på Patentstyrets nettsider.

Registrering av ansvarsmerke

Registreringen skjer hos Patentstyret. Det er ikke noe sentralt register i EU/EØS, men nasjonale registre i de enkelte landene.

Bruk søknadsskjemaet i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.

Hvor lenge varer en registrering?

En registrering gir vern i ti år, og registreringen kan fornyes hvert tiende år mot en avgift. Dette kan skje et ubegrenset antall ganger.

Hva koster det å registrere et ansvarsmerke?

  • Søknadsavgift: kr 1000
  • Gjenopptagelse av henlagt søknad: kr 500
  • Fornyelse av ansvarsmerke: kr 700
  • Tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av registreringsperioden (respittavgift): kr 300
  • Administrativ overprøving av registrering: kr 2500

Når kan du forvente svar?

Vi tar søknaden opp til behandling innen 1 måned etter at du har betalt søknadsavgiften.

Hvis du ikke betaler elektronisk ved innlevering, sender vi deg en faktura på søknadsavgiften innen 1 uke etter at vi har mottatt søknaden. Du får frist på 1 måned for å betale fakturaen.

Vi undersøker om det er noen formelle mangler ved søknaden. Deretter undersøker vi om det finnes hindre for at vi kan registrere merket, det vil si om merket strider mot lov, offentlig orden og moral, om det er egnet til å villede eller om det er egnet til å forveksles med en annens ansvarsmerke, eldre merker eller innarbeidede merker.

Hvis vi finner formelle feil eller hindre for registrering, skriver vi til deg og gir deg en frist på 3 måneder for å rette feilene eller sende oss et endret merke. Hvis du sender oss et endret merke i den eksisterende søknaden, vil vi undersøke dette som et nytt merke.

Når alt er i orden med søknaden registrerer vi ansvarsmerket umiddelbart og sende deg et registreringsbevis i Altinn eller i posten hvis du ikke benytter Altinn. 

Klage på registrering av ansvarsmerke

Hvis du mener at Patentstyret har registrert et ansvarsmerke på feil grunnlag, kan du klage på dette ved å sende et skriftlig krav om administrativ overprøving til oss.

Kravet må inneholde:

  • navnet og adressen til den som leverer kravet
  • nummeret på registreringen som kreves overprøvd
  • hvilke grunner kravet bygger på
  • nødvendig dokumentasjon av de forholdene som gjelder for kravet

Alle kan kreve administrativ overprøving av et ansvarsmerke så lenge registreringen består.

Importerer du varer av edelt metall fra EU/EØS-land?

Hvis du importerer varer av edle metall fra EU/EØS-land som er lovlig stemplet i et slikt land, behøver du som importør eller forhandler av slike varer ikke stemple dem med norsk ansvarsmerke. Dette gjelder bare hvis det aktuelle merket som allerede er stemplet på varen ikke er egnet til å forveksles med et norsk ansvarsmerke. Dette kan du sjekke i ansvarsmerkeregistret hos Patentstyret.

Produsenten av varen må kunne identifiseres, og du må kunne dokumentere at merket er ført på varen på lovlig måte. Før en vare blir lagt ut for salg, skal du som importør eller forhandler av varene gi melding til Justervesenet med opplysning og dokumentasjon av stemplingen. Det er Justervesenet som utfører kontroll av varer av edelt metall. Du finner mer informasjon og kontaktperson på Justervesenets sider.

NB: Husk at et ur regnes som edelt metall hvis finheten tilsier dette. Husk også at Sveits ikke er et EØS-land og at hvis man importerer edelt metall derfra, må ansvarsmerket registreres hos Patentstyret - se info under om import fra land utenfor EU/EØS.

Importerer du varer av edelt metall fra land utenfor EU/EØS?

Hvis du importerer varer i edelt metall fra land utenfor EU/EØS-området, må varene være påstemplet et ansvarsmerke som er registrert hos Patentstyret. Som importør er du ansvarlig for at finhetsgraden som er stemplet på varen er i samsvar med den virkelige finhetsgraden.