Klage på foretaksnavn

Du kan klage på et foretaksnavn til Patentstyret gjennom klageordningen administrativ overprøving. Her får du oversikt over saksgangen, formelle krav, partenes roller, ansvar og oppgaver, og Patentstyrets oppgaver.

Hva er administrativ overprøving av foretaksnavn?

Administrativ overprøving av foretaksnavn er en klageordning for den som mener at det foreligger rettslig grunnlag for at et «registrert foretaksnavn» skal oppheves.

Klageordningen gjelder bare for foretak som er registrert i Foretaksregisteret. Registreringer i Enhetsregisteret kan ikke overprøves.

Den som leverer inn krav om administrativ overprøving, kalles kravstiller.

En kravstiller kan begrunne kravet sitt med at foretaksnavnet er registrert i strid med:

de alminnelige registreringsvilkårene i foretaksnavneloven §§ 2-3 og 2-5
andres rettigheter etter foretaksnavneloven § 2-6, eller er registrert i ond tro etter foretaksnavneloven § 2-6 andre ledd
Det er viktig å være oppmerksom på at registerfører (Brønnøysundregistrene) ikke undersøker om foretaksnavnet som er søkt registrert krenker rettigheter etter foretaksnavneloven § 2-6, men kun om foretaksnavnet er identisk med et annet foretaksnavn.

For at kravstillers foretaksnavn skal ha vern mot forvekselbare kjennetegn, må det oppfylle kravene til særpreg i varemerkeloven § 14. Se foretaksnavneloven § 3–2 første ledd. For at et foretaksnavn skal oppfylle varemerkelovens krav til særpreg, må det ikke beskrive virksomhetens varer og tjenester og det må ha særpreg som kjennetegn. Vurderingen må som et utgangspunkt bygge på foretakets reelle virksomhet i dag, jf. Høyesterettsdommen om Pangea i HR-2016-1993-A, avsnitt 56.

Hvem kan levere inn krav om administrativ overprøving?

Den som leverer inn krav om administrativ overprøving, må ha rettslig interesse i saken. Dette følger av foretaksnavneloven § 3-6. Det juridiske begrepet rettslig interesse skal tolkes i samsvar med varemerkeloven § 39 og tvisteloven § 1-3.

Når må krav om administrativ overprøving leveres?

Krav om administrativ overprøving av et foretaksnavn, må fremmes innen 3 år fra registreringsvedtaket i Foretaksregisteret, se foretaksnavneloven § 3-6 første ledd.

Hva koster det?

Det koster kr 4 000 å levere inn et krav om administrativ overprøving.

Patentstyret har ikke adgang til å tilkjenne sakskostnader for administrativ overprøving etter foretaksnavneloven. Dette betyr at hver part er ansvarlig for egne sakskostnader i en overprøvingssak for Patentstyret.

Hvis Patentstyrets avgjørelse blir påklaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter, kan den som taper saken også bli ansvarlig for sakskostnadene til den vinnende parten, se patentstyrelova § 9 første ledd siste punktum. Dette betyr at det bare er i klagesaker at krav om dekning av sakskostnader kan fremmes, og i den forbindelse eventuelt også tilkjennes.

Se forskrift om betalinger

Hva må et krav om administrativ overprøving inneholde?

Et krav om administrativ overprøving må etter foretaksnavneloven § 3-6 andre ledd inneholde:

  • navn og adresse på den som fremsetter kravet
  • foretaksnavnet som kreves overprøvd (med organisasjonsnummer)
  • hvilke grunner kravet bygger på
  • nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet

Patentstyret kommer ikke til å etterspørre dokumentasjon som skal underbygge grunnlagene. Vi vil heller ikke gi råd om hvor mye som skal til for å anse grunnlagene som dokumentert. Trenger du mer individuelle og taktiske råd, anbefaler vi å bruke et patentkontor, IPR-rådgiver eller en annen privat aktør som er ekspert på området. 

Hvis kravstiller svarer og leverer inn dokumentasjon i saken, vil Patentstyret vurdere om innehaver bør få en frist til å kommentere kravstillers dokumentasjon.

Hva kan Patentstyret prøve?

Patentstyret kan prøve om foretaksnavnet er registrert i strid med § 2-6 første ledd.

For foretaksregistreringer hvor registermelding er sendt til Brønnøysundregistrene etter 1. mars 2023, kan Patentstyret også prøve om foretaksnavnet:

  • er egnet til å villede etter § 2-3
  • strider mot lov, offentlig orden og moral etter § 2-5
  • er registrert i ond tro etter § 2-6 andre ledd

Hvordan sende inn klage?

En klage, eller rettere sagt krav om administrativ overprøving av en foretaksnavnregistrering, må du levere skriftlig til Patentstyret. Kravet må inneholde hvilket foretaksnavn (inkl. organisasjonsnummer) som ønskes overprøvd. Du må også oppgi hvilke rettigheter som du mener er krenket - et foretaksnavn eller et varemerke. Vi sender deg en faktura for innbetaling av klagegebyr.