Pant i immaterielle rettigheter

Det er mulig å pantsette både patent- og varemerkerettigheter i Norge. Du kan også pantsette lisenser til slike rettigheter.

Hva innebærer pant i et patent eller varemerke?

Pant i et patent eller varemerke innebærer at pantet tjener som sikkerhet for at et krav blir oppfylt, ofte at et lån blir tilbakebetalt. Hvis du ikke betaler tilbake lånet som avtalt, kan den som har panterett (ofte en bank eller annen finansinstitusjon) med myndighetenes bistand selge patentet eller varemerket, og ta dekning for kravet i salgssummen. Pantsettelsen reduserer dermed risikoen for långiveren.

Hva er hovedformålet med adgangen til pantsettelse?

Det er å gjøre det enklere for oppstartsbedrifter uten mulighet til kassakredittlån, og andre bedrifter som trenger midler til utvikling av nye ideer, å skaffe seg kapital ved å stille sikkerhet i sine verdier. 

Det er viktig at du sikrer panteretten ved å registrere pantsettelsen hos oss.

Hva kan du pantsette? 

Du kan pantsette patenter, patentsøknader og patentlisenser i Norge. Fra 1. mars 2023 ble det også adgang til å pantsette registrerte og registreringssøkte varemerker, samt lisenser til slike rettigheter i Norge. 

Det er ikke mulig å pantsette design særskilt. 

Hvordan registrere en pantsettelse? 

For at pantsettelsen skal bli registrert i Patentstyrets registre, må du gi oss skriftlig beskjed om dette. Vi anbefaler at du bruker et eget skjema for dette i Altinn.

Hvilken dokumentasjon kreves for pantsettelsen?

En kopi av panteavtalen vil normalt sett være tilstrekkelig. Dokumentasjonen må inneholde følgende:

  • navn og adresse på pantsetteren og panthaveren
  • hvilke(t) rettighetsnummer/-numre som er pantsatt
  • pantekravets størrelse
  • dokumentasjon på at innehaveren av rettigheten(e) samtykker i pantsettelsen eller overdragelsen (signatur på pantedokumentet). 

Hva koster det?

Gebyr for registrering av pant er kr 500.

Hvis flere patenter/varemerker, søknader eller lisenser skal være sikkerhet for samme krav, betales et gebyr på kr 500 for den første registreringen med tillegg av kr 100 for hver registrering ut over den første. 

Har du spørsmål om pant i immaterielle rettigheter?

Ta kontakt med kundesenteret på telefon 22 38 73 00.