Motsegn patent

Alle som meiner at eit patent er gitt på feilaktig grunnlag, kan sende inn ei skriftleg motsegn mot det til Patentstyret.

Ei motsegn angrip patentet si gyldigheit eller patentinnehavaren sin rett til oppfinninga. Motsegna kan føre til at patentet blir endra, oppheva eller overført til ein annan. Den som sender inn ei motsegn kallast innsigar.

Frist for levering

Fristen for å sende inn ei motsegn er ni (9) månader frå den dagen patentet blei meddelt. Det er unntak for motsegn som hevder at patentet strir mot offentleg orden eller moral, dei har utvida frist og må leverast innan tre (3) år frå patentet blei meddelt.

Pris

Å levere ei motsegn er gratis, med mindre du leverer ei motsegn med grunnlag i patentlova § 1 b (strir mot offentleg orden eller moral) etter at det er gått ni (9) månader. Da må du betale ei fastsett avgift. Sjå prislista.

I følgjande tilfelle kan du levere motsegn

 • Viss du meiner patentet ikkje er gyldig fordi vilkåra i patentlova §§ 1 og 2 ikkje er oppfylt, oppfinninga ikkje er beskreve så tydeleg at ein fagperson kan utøve ho, eller patentet omfattar noko som ikkje gjekk fram av søknaden da han blei levert.
 • Viss du meiner at patentet er meddelt til feil person.
 • Viss du meiner at patentet strir mot offentleg orden eller moral.

Motsegna skal vere begrunna, og grunnen bør vere understøtta med til dømes publikasjonar. Motsegna blir behandla av Patentstyret si fagavdeling.

Korleis skriv du ei motsegn?

Ei motsegn skal leverast til Patentstyret. Det er nokre formelle krav som gjeld for kva ei motsegn skal innehalde og korleis ho skal utformast.

 1. Ho må vere skriftleg.
 2. Ho skal vere på norsk, dansk eller svensk.
 3. Ho må vere motteke hos Patentstyret innan ni (9) månader etter at patentet motsegna gjeld blei meddelt.
 4. Den som meiner han/ho skulle hatt retten til patentet, må sjølv (personleg eller ved bruk av fullmektig) levere motsegna.
 5. Motsegna må vere signert av innsigar eller fullmektigen hans/hennar.

Innhald

 1. Namn og adresse til den som er innsigar, og namn og adresse til fullmektig viss du brukar det.
 2. Nummeret på patentet motsegna gjeld.
 3. Ei grunngjeving på kvifor du meiner patentet er ugyldig eller gitt til feil person.
 4. Nødvendig dokumentasjon for å underbyggje motsegna.
 5. Fullmakt ved bruk av fullmektig, viss ikkje fullmektigen er advokat eller advokatfullmektig og representerer innsigaren personleg.

Viss motsegna ikkje tilfredsstiller krava om at ho skal vere levert skriftleg, motteke innan fristen på ni (9) månader og vere begrunna ved levering, vil motsegna bli avvist. Da vil ho ikkje bli behandla.

Behandling av motsegn

Viss motesegna ikkje oppfyller dei formelle krava, sender Patentstyret brev med ein (1) månads frist for å rette manglane. Viss du ikkje retter manglane innan fristen, vil vi avvise motsegna. Viss det ikkje vert levert fullmakt, vil all vidare kommunikasjon foregå direkte med innsigaren.

Når dei formelle krava i motsegna er oppfylde, vil vi gi beskjed til innsigar om at motsegna er formelt godteke, og vi sender motsegna til innehavaren av patentet med tre (3) månaders frist til å uttale seg.

Under motsegnsbehandlinga skal kommunikasjonen med partane vere på norsk. Viss patentet er meddelt på engelsk, kan Patentstyret pålegge innehavaren av patentet å sende inn ei omsetjing av patentskriftet til norsk. Innsigar kan be om at patentskriftet oversettast til norsk.

All kommunikasjon med ein av partane skal innan rimeleg tid oversendast den andre parten.

Hovudregelen er at innsigar og innehavar skal uttale seg éin gong kvar før det takast ei avgjerd. Unntaksvis, og berre når det er behov for å få saka ytterlegare belyst, skal innsigaren oppfordrast til å ytre seg om innehavaren si fråsegn om motsegna.

Det er alltid innehavaren som skal få siste moglegheit til å uttale seg om motsegna før avgjerda skrivast. Kopi av innehavar si siste utsegn sendast til innsigar til orientering utan svarfrist. Patentstyret opplyser om at vi reknar saka som tilstrekkeleg belyst og at saka vil bli tatt opp til avgjerd.

Patentstyret gjer ei ny vurdering under behandlinga av motsegna. Når motsegna skal avgjerast blir det gjort i utval med tre personar.

Moglege utfall ved behandlinga av ei motsegn

 • Motsegna blir forkasta, slik at det meddelte patentet blir oppretthalde uendra.
 • Motsegna blir tatt til følgje, patentet opphevast.
 • Motsegna blir delvis tatt til følgje, patentet oppretthaldast i endra form.
 • Motsegna blir tatt til følgje, patentet overførast til innsigaren.

Klage på avgjerd av ei motsegn

Viss motsegna eller delar av ho ikkje takast til følgje, kan innsigar klage avgjerda inn til Klagenemnda for industrielle rettar (KFIR). Viss motsegna takast heilt eller delvis til følgje, kan innehavaren klage avgjerda inn til KFIR. Klagefristen er to (2) månader frå den dagen avgjerda blir sendt til partane. For å få klagen behandla må du betale ei klageavgift.

Søksmål til domstolane på grunn av at patent er meddelt til ein annan enn den som etter patentlova § 1 har rett til patentet, må reisast innan eitt år frå du får kjennskap til at patentet er meddelt.

Relevant regelverk

(lenker går til Lovdata)

Andre klageordningar for patent

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: