Priser for å søke om varemerke, design og patent

Her får du oversikt over alle priser som gjelder registrering eller søknad om varemerke, design og patent, samt øvrige merker og kostnader.

Priser for varemerke

 

Priser varemerke

Pris

Søknadsgebyr for registrering i én klassekr 3 800
Tilleggsgebyr for hver klasse utover en kr 1000

Fornyelse av varemerke (hvert 10. år)

Pris
Fornyelsesavgift i inntil én klassekr 3 400
Tilleggsavgift for hver klasse utover énkr 1 300
Tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av registreringsperiodenkr 550

Andre avgifter og gebyrer for varemerke

Pris
Søknad om endring i et registrert varemerkekr 1 200
Innsigelse mot annens registrerte varemerkegratis
Krav om administrativ overprøving av et varemerkekr 4 000
Begjæring fra tredjepart om slettelse av et varemerkekr 1 900
Deling av en søknadkr 2 900
Deling av søknad for hver klasse over énkr 750
Gjenopptakelse av søknadsbehandlingenkr 550
Melding om overdragelse/fusjongratis 
Melding om navn/adresseendringgratis
Krav om fortsatt behandling til tross for fristoversittelsekr 2 750

Internasjonal registrering av varemerke

Pris
Patentstyrets behandling av søknad om internasjonal registrering av varemerkekr 800

Priser for garanti- eller kontrollmerke

 

Priser garanti- eller kontrollmerke

Pris

Søknadsgebyr for registrering i én klassekr 4 000
Tilleggsgebyr for hver klasse utover en kr 1 650

Fornyelse av garanti- eller kontrollmerke (hvert 10. år)

Pris 
Fornyelsesavgift i inntil én klassekr 5 150
Tilleggsavgift for hver klasse utover énkr 2 100
Tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av registreringsperiodenkr 1 200

Priser for ansvarsmerke

 

Priser ansvarsmerke

Pris

Søknadsgebyr for registrering kr 1 000

Fornyelse av ansvarsmerke (hvert 10. år)

Pris

Fornyelsesavgift i inntil én klassekr 700
Tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av registreringsperiodenkr 300

Andre avgifter ansvarsmerke

Pris
Krav om administrativ overprøving av et ansvarsmerkekr 2 500
Gjenopptakelse av søknadsbehandlingen for ansvarsmerkekr 500

Priser for designregistrering

 

Priser design

Pris

Søknadsgebyrkr 2 470
Samregistreringsgebyr (for hvert design utover ett)kr 1 690
Supplerende undersøkelse (for hvert design)kr 900
Oppbevaringsgebyr for hver innleverte modellkr 1 200

Forny din designregistrering (hvert 5. år)

Pris
Første gangs fornyelsekr 3 770
Andre gangs fornyelsekr 4 550
Tredje gangs fornyelsekr 5 330
Fjerde gangs fornyelsekr 6 500
Samregistreringsavgift for hvert design utover én som registreringen fornyeskr 1 690
Oppbevaringsavgift for hver innlevert modell som Patentstyret oppbevarerkr 1 200
Tilleggsavgift der fornyelsesavgift blir betalt etter utløpet av registreringsperiodenkr 550

Andre avgifter og gebyrer for design

Pris
Gjenopptakelse av søknadsbehandlingenkr 550
Krav om administrativ overprøving av en designregistreringkr 4 000
Klargjøringsavgift for søknad til WIPOkr 800
Melding om overdragelse/fusjongratis
Krav om fortsatt behandling til tross for fristoversittelsekr 2 800

Priser for patent

 

Søknadsgebyr patent

Pris

Søknadsgebyr for virksomheter med flere enn 20 årsverkkr 6 050
Søknadsgebyr for virksomheter med 20 årsverk eller mindrekr 1 100
Tilleggsgebyr for hvert patentkrav utover 10kr 325

Søknadsgebyr for videreføring av PCT-søknad til Norge

Pris
Søknadsgebyr for virksomheter med flere enn 20 årsverkkr 6 050
Søknadsgebyr for virksomheter med 20 årsverk eller mindrekr 1 110
tilleggsgebyr for hvert nye patentkrav over 10kr 330

Godkjenning av patentet

Pris
Meddelelsesgebyrkr 1 600
tilleggsgebyr for hver side utover 14*kr 330
tilleggsgebyr for hvert nye patentkrav over 10kr 330

*med unntak for kravsett oversatt til norsk for engelskspråklige søknader, og for sekvenslister som fritas for sideavgift 

Årsavgifter for patent (maks 20 år - 5 år forlengelse for SPC)

Pris 
1. avgiftsårkr 910
2. avgiftsårkr 910
3. avgiftsårkr 910
4. avgiftsårkr 1 760
5. avgiftsårkr 2 150
6. avgiftsårkr 2 600
7. avgiftsårkr 2 860
8. avgiftsårkr 3 320
9. avgiftsårkr 3 710
10. avgiftsårkr 4 160
11. avgiftsårkr 4 550
12. avgiftsårkr 5 010
13. avgiftsårkr 5 460
14. avgiftsårkr 5 850
15. avgiftsårkr 6 310
16. avgiftsårkr 6 760
17. avgiftsårkr 7 150
18. avgiftsårkr 7 540
19. avgiftsårkr 8 060
20. avgiftsårkr 8 450
21. avgiftsår (SPC)kr 8 450
22. avgiftsår (SPC)kr 8 450
23. avgiftsår (SPC)kr 8 450
24. avgiftsår (SPC)kr 8 450
25. avgiftsår (SPC)kr 8 450
26. avgiftsår (SPC)kr 8 450
Tilleggsavgift om årsavgiften betales etter forfallkr 700

 

Andre avgifter og gebyrer for patent

Pris
Første gangs gjenopptakelse av søknadsbehandlingenkr 550
Annen gangs gjenopptakelse av søknadsbehandlingenkr 1 950
Krav om administrativ overprøving av et patentkr 8 800
Krav om administrativ begrensning av et patentkr 7 000

Søknad om Supplerende Beskyttelsessertifikat (SPC)

kr 2 200
Gebyr for forlengelse av SPCkr 2 000

Innsigelser levert innen 9 måneder

gratis
Innsigelser innlevert etter ordinær fristkr 5 500

Melding om overdragelse/fusjon

gratis
Registrering av pant (pantelisens)kr 500
Registrering av flere patenter i samme kravkr 100
Registrering av overdragelse og lisensergratis
Krav om fortsatt behandling til tross for fristoversittelsekr 3000

Validering av EP-patenter

DokumenttypeType validering/dokument

Frist for å sende begjæring

Pris*
A1/A2Publisering av søknad (provisorisk vern)Ingenkr 0
A8Rettelse i bibliografiske data for A1/A2Ingen

kr 0

A9Rettelse i krav for A1/A2Ingenkr 0
B1Validering av patent3 mnd. fra meddelelse hos EPOkr 7 150
B2Endret patent etter innsigelse3 mnd. fra publisering hos EPOkr 7 150
B3Endret patent etter begrensning/ overprøving3 mnd. fra publisering hos EPOkr 7 150
B8Rettelse i bibliografiske data i forside for B1/B2/B3Ingenkr 0
B9Rettelse i krav og evt. beskrivelse for B1/B2/B3Ingenkr 1200

* Alle gebyrer for EP-validering har én (1) måneds betalingsfrist etter faktura er sendt.

Liste over årsavgifter totalt, beregnet etter antall år det skal betales for

Denne listen brukes for delte patentsøknader. En patentsøker kan kreve en patentsøknad delt i en eller flere nye søknader hvis det i basisdokumentene er beskrevet flere oppfinnelser. Patentsøkeren må da betale samlede årsavgifter for den avdelte søknaden regnet fra leveringsdagen for den opprinnelige søknaden til og med sist forfalte årsavgift.

 

Årsavgifter for patent (maks 20 år - 5 år forlengelse for SPC)

Pris
1-3. avgiftsårkr 2 730
1-4. avgiftsårkr 4 490
1-5. avgiftsårkr 6 640
1-6. avgiftsårkr 9 240
1-7. avgiftsårkr 12 100
1-8. avgiftsårkr 15 420
1-9. avgiftsårkr 19 130
1-10. avgiftsårkr 23 290
1-11. avgiftsårkr 27 840
1-12. avgiftsårkr 32 850
1-13. avgiftsårkr 38 310
1-14. avgiftsårkr 44 160
1-15. avgiftsårkr 50 470
1-16. avgiftsårkr 57 230
1-17. avgiftsårkr 64 380
1-18. avgiftsårkr 71 920
1-19. avgiftsårkr 79 980 
1-20. avgiftsårkr 88 430

 

Priser for levering av internasjonale patentsøknader (PCT)

 

Priser PCT-søknader

Pris

Oversendelsesgebyr der Patentstyrets er mottakende myndighetkr 800
Nyhetsgranskningsavgift utført av Nordisk Patentinstitutt (NPI)kr 20 880
Nyhetsgranskningsavgift utført av Det svenske patentverket (PRV)kr 20 880
Nyhetsgranskningsavgift utført av Det europeiske patentverket (EPO)kr 20 880
Internasjonal søknadsavgiftkr 15 630 
Tilleggsavgift for hver side utover 30kr 180
Avgift for eventuell utstedelse og oversendelse per prioritetsdokument kr 300
Rabatt for innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format med vedlegg f.eks. i PDF-format (ved bruk av e-tjenestene ePCT)

kr 2 350

Rabatt for innlevering av XML-filer i karakterkodet format (gjelder søknadsskjema, beskrivelse, krav og sammendrag) (ved bruk av e-tjenestene ePCT)

kr 3 520

Tilleggsavgift for forsinket innbetaling 50% av beløpet

 

Gebyr for nyhetsgransking av internasjonal art (ITS) for en nasjonal patentsøknad

 

Gebyr for nyhetsgranskning

Pris
Nyhetsgranskning utført av Nordisk Patentinstitutt (NPI)kr 5 125
Tilleggsgebyr for hvert krav utover 10kr 250
Nyhetsgranskning utført av Det svenske patentverket (PRV)kr 6 950
Tilleggsgebyr for hvert krav utover 10kr 125
Nyhetsgranskning utført av EPO, 1. søknadkr 16 015
Nyhetsgranskning utført av EPO, alle andre søknaderkr 25 013

 

Priser på forundersøkelser

Varemerke

Leveringstid: normalt 5 virkedager.

Ekspresslevering: normalt 48 timer.

Pris eks. mva.
Lignende varemerker (timepris)kr 1 300
Registrerbarhetsvurderingkr 3 500
Tillegg per klasse utover énkr 625
Ekspresslevering - lignende varemerker (timepris)kr 2 200
Ekspresslevering - registrerbarhetsvurderingkr 7 000

Design

Leveringstid: normalt 5 virkedager

Pris eks. mva.
Registersøkkr 2 600
Tillegg for hvert ekstra design i samme klassekr 625

Patent

Leveringstid: normalt 10 virkedager.

Pris eks. mva.
Timepris (vi gir pristilbud på forespørsel)kr 1 300
Dialogsøk (fast pris for to timer søk)kr 2 600

Merverdiavgift (mva.) kommer i tillegg på forundersøkelser.

Øvrige priser

 

Priser prioritetsdokument og bekreftelser

Pris
Prioritetsdokument og bekreftelserkr 300

Betalingsfrister er absolutte

Alle betalingsfrister er absolutte. Du må derfor betale avgiften eller gebyret innen fristen for å unngå forsinkelsesgebyrer og mulig henleggelse av søknaden eller patentet. Beløpet skal være på Patentstyrets konto innen fristens utløp.