Arbeidstakeroppfinnelser

Har du gjort en oppfinnelse i forbindelse med arbeidet ditt og er usikker på hvilke rettigheter du har til oppfinnelsen din? Eller er du arbeidsgiver og lurer på hvilke regler som gjelder for oppfinnelser gjort av dine arbeidstakere?

Personer tester ut AR-briller

Lov om arbeidstakeroppfinnelser

Lov om arbeidstakeroppfinnelser regulerer mange av de spørsmålene som oppstår i tilknytning til oppfinnelser gjort i arbeidsforhold. Loven gjelder bare patenterbare oppfinnelser, det vil si oppfinnelser som oppfyller patentlovens vilkår for å få meddelt patent. Loven gjelder imidlertid uavhengig av om oppfinnelsen faktisk blir patentert. De fleste av lovens bestemmelser, men ikke alle, kan fravikes ved avtale.

Er du arbeidstaker?

Som arbeidstaker har du i utgangspunktet samme rett til oppfinnelsen din som andre oppfinnere. Dette utgangspunktet modifiseres imidlertid av bestemmelser i loven om arbeidstakeroppfinnelser.

Er du arbeidsgiver?

På visse vilkår gir loven om arbeidstakeroppfinnelser arbeidsgiver rett til å overta eiendomsretten til oppfinnelsen eller en bruksrett. Arbeidsgiverens muligheter til å overta oppfinnelsen bestemmes blant annet ut fra hva slags oppgaver arbeidstakeren har i bedriften og hvor sterk tilknytning det er mellom oppfinnelsen og arbeidstakerens arbeidsoppgaver. Hvorvidt utnyttelsen av oppfinnelsen faller innenfor bedriftens virksomhetsområde, samt eventuelle avtaler arbeidstakeren har inngått med arbeidsgiveren, påvirker også arbeidsgiverens rett til å overta oppfinnelsen.

Universiteter og høyskolers rett til å overta oppfinnelser gjort av lærere og vitenskapelig personale begrenses noe av publiseringsretten.

Rett til godtgjørelse?

Hvis arbeidsgiver overtar eierskap eller bruksrett til en arbeidstakeroppfinnelse, har arbeidstaker krav på rimelig godtgjøring såfremt verdien av den retten arbeidsgiveren har overtatt overstiger hva arbeidstakeren må forventes å yte ut fra lønn og andre goder som følger med stillingen.

Ved fastsettelse av godtgjørelsen skal det særlig tas hensyn til:

  • oppfinnelsens verdi
  • omfanget av den retten arbeidsgiveren har overtatt
  • arbeidstakerens ansettelsesvilkår og den betydningen ansettelsen for øvrig kan ha hatt for at oppfinnelsen ble til
To personer gir hverandre et håndtrykk over bordet

Rimelig godtgjøring for arbeidstakeroppfinnelser

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser kan hjelpe arbeidstakere og arbeidsgivere med å komme frem til en løsning i tvister. Per Kaare Nerdrum ledet nemnda fra oktober 2013 til september 2018, og har skrevet artikkelen  «Hva er ”rimelig godtgjøring” for en arbeidstakeroppfinnelse i følge Meklingsnemnda?» (PDF). 

Last ned PDF

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Meklingsnemnda kan hjelpe arbeidstakere og arbeidsgivere med å komme frem til en løsning i tvister.

Mekling er gratis, og utgiftene dekkes av det offentlige. Å bruke meklingsnemnda er frivillig for partene.

Nemnda består av én formann og to medlemmer. Formannen er embetsdommer. Det ene medlemmet er fast og er patentrettslig kyndig. Det andre medlemmet har teknisk innsikt innenfor det aktuelle området oppfinnelsen tilhører og blir oppnevnt for hver enkelt sak.

Nemnda forsøker å få i stand en minnelig ordning mellom partene, blant annet ved fremsettelse av forslag til forlik. Hvis forliket godtas av partene, får det samme virkning som rettsforlik. Partene er ikke forpliktet til å godta forslaget til forlik. Ved et eventuelt senere søksmål vil nemndsbehandling erstatte mekling i forliksrådet.

Meklingsnemndas virksomhet er unntatt offentlighet. Det vil si at allmennheten ikke har anledning til å se dokumentene i saken.

Sekretariatet for meklingsnemnda ligger hos Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Du kan lese mer på Meklingsnemndas nettsider. Der finner du også kontaktinformasjon.