Hvordan kan du skrive patentkravene selv?

Denne artikkelen beskriver en mulig prosess fra idé til patent og forklarer hvordan du bør skrive patentkrav.

 • De er vanskelig å skrive, lese og forstå 
 • De er kostbare å få skrevet av profesjonelle 
 • De betyr alt i en rettssak 
 • De finnes i alle patenter 

Jeg sikter selvfølgelig til "patentkravene" – selve grunnlaget for vurdering av enhver patentsøknad.

Etter mange år som saksbehandler i Patentstyret har jeg sett hvor ugreie de er å lykkes med for oppfinnerne. I denne guiden avslører jeg noen av knepene du bør kjenne til hvis du skriver på egen hånd. Og hva en hyttetur i 1960 kan føre til... 

Før vi formulerer noe som helst; tenk deg tilbake til en vinterdag i 1960 - før "knipetakene" var oppfunnet. Snøen laver ned. Du kjører bil til hytta. I den siste bakken stoppes bilen av dyp snø. Kjettinger, tenker du.... Etter mye plunder sitter kjettingene endelig på, men opp bakken kommer du likevel ikke! 

Innse problemet ved det gamle produktet 

Du blir irritert og innser at kjettingene ikke egner seg i dyp snø. Monteringen er vanskelig og effekten er dårlig. 

Fastslå din idé for å løse problemet 

På hytta grubler du over kjettingenes utilstrekkelighet. Problemet lar seg kanskje løse ved å eliminere kjettingene? Som den oppfinner du er, får du en glimrende idé! Til kona forklarer du det slik: "en gripeklo som kan tres inn på hjulet og strammes raskt med et håndtak". En slik anordning kan nok egne seg i dyp snø og vil kunne løse problemet. 

Finn alle løsninger på ideen 

Vel hjemme har du utviklet en prinsippløsning på papiret. Du lager en prototyp, og blir stolt etter å ha prøvet den. Kollegaen din har blitt nysgjerrig på virkemåten. Over telefonen forklarer du det slik: "fire gripearmer dras mot hverandre og strammer over hjulet når man dreier på et tannhjul som er i kontakt med gripearmene". Dette ble uklart for kollegaen... Hvor befinner tannhjulet seg? Hvorfor roterer tannhjulet? Hvordan kan armene forskyve seg? Du innser at dette var en utilstrekkelig oppskrift på oppfinnelsen din. For å få en bedre oversikt lister du heller opp ett og ett moment ved konstruksjonen din, kun de obligatoriske og ubestridelige fakta om konstruksjon (se figuren): 

grunderhjul_patenteksempel.jpg
 "Slurehindrende anordning for hjul til kjøretøy" har blitt patentert i flere land. 
 • gripearmene (16) er forskyvbart lagret i et hus (5) 
 • huset (5) er sentralt i forhold til hjulet (14) 
 • gripearmene (16) har gripebøyle (10) i en ende 
 • gripearmene (16) har tenner (4) i den andre enden 
 • tannhjulet (7) er lagret i huset (5) 
 • tannhjulet (7) står i forbindelse med gripearmenes tenner (4) 
 • tannhjulet (7) er roterbart ved hjelp av et håndtak (13) 

For å hindre etterligninger som forsøker seg med varianter av din grunntanke, tenker du gjennom praktiske og mulige alternativer av løsningen. Du innser da at fire gripearmer er å foretrekke, men at to eller flere enn fire også er mulig. Det ytterligere gripeorganet (20) anser du ikke som nødvendig for å løse oppgaven, men som fordelaktig. Tilsvarende vil det være for håndtaket (13) som er fjærende og festbart til gripearmene (16). Slike trekk tar du ikke med i patentkrav 1. 

Først nå er du klar til å forme patentkrav 1 som skal definere oppfinnelsen i dens videste omfang. Husk at patentkrav 1 skal stå på egne ben, være selvstendig, og at teksten i sin helhet definerer hva som søkes beskyttet! 

Formulér benevnelsen 

De første ordene i patentkrav 1 skal fortelle hva dette gjelder. Du bør unngå ord som "gripebøyler" som angir nyheten, "bilhjul" som i prinsippet bare angår bil, "knipetak" som er et varemerke, "snø" som utelukker sand, eller "som kan brukes i dyp snø" som angir den nye virkningen. Jeg foreslår at du skriver "slurehindrende anordning for hjul til kjøretøy". Denne benevnelsen er kort, saklig og forståelig for alle, er henført til kategorien "anordninger", og generaliserer ved å bruke uttrykk fra den nærmeste overordnede teknikk. 

Formulér det kjente 

Denne delen av patentkravet skal redegjøre for hvilke tekniske trekk ved oppfinnelsen din som var kjent før du søker om patent. Det blir som å innrømme at deler av oppfinnelsen din faktisk var kjent, slik at man lettere skal oppfatte hva som er det spesielt nye ved oppfinnelsen. Vanligvis brukes det nærmeste patentskriftet til å fastslå hva som må innrømmes som kjent ved din oppfinnelse. 

Ditt kjente utgangspunkt er "kjettinger". Siden knipetak ikke vedrører kjettinger direkte, kan du ikke bruke "kjettinger" direkte i kravet, men du må generalisere. Jeg foreslår formuleringen "et organ med gripemidler som er festbart rundt hjulet for å øke friksjonen mot underlaget", som også er gyldig for utføringsformene dine.

Denne formuleringen forteller hva som er felles for kjettinger og knipetak, men bare det som er obligatorisk for at oppfinnelsen skal utgjøre en fungerende løsning på problemet. I motsatt fall vil du overbestemme patentkravet og svekke patentet. Å angi "organ av stål" i stedet for "organ" vil i prinsippet kunne omgås ved andre materialer enn stål. 

Formulér det nye 

Denne delen av patentkravet innledes som regel med ordene "karakterisert ved". Så gjelder det å formulere de nye og generelle prinsippene som er nødvendig for at oppfinnelsen kan fungere og løse problemet ditt. Med prinsipper menes her de tekniske midlene som direkte bidrar til problemløsningen. Finnes det alternative løsninger (altså utføringsformer) ved oppfinnelsen din, skal disse generaliseres her - for siden å konkretiseres i patentkrav 2, 3, 4, osv. Det som er en forutsetning for at oppfinnelsen kan fungere og løse problemet, har du stort sett listet opp i avsnittet om løsninger. Du kan trekke noen av momentene sammen der det passer. Husk å generalisere antallet gripearmer som kunne være to eller flere, bruk eksempelvis "minst to". 

Patentkrav 1 

Ved å sette sammen benevnelsen, det kjente og det nye, får du: 

1. Slurehindrende anordning for hjul (14) til kjøretøy, i form av et organ med gripemidler som er festbart rundt hjulet (14) for å øke friksjonen mot underlaget (21), k a r a k t e r i s e r t v e d at minst to gripearmer (16) er forskyvbart lagret i et hus (5) som er sentralt i forhold til hjulet (14), at hver gripearm (16) har en gripebøyle (10) i den ene enden og tenner (4) i den andre, at et tannhjul (7) som er lagret i huset (5) står i forbindelse med gripearmenes tenner (4), og at tannhjulet (7) er roterbart ved hjelp av et håndtak (13). 

Patentkrav 2, 3, 4... 

Dette er utføringsformer eller presiseringer som angir ytterligere trekk av det som angis i patentkrav 1, og skal henvise direkte eller indirekte til patentkrav 1. Disse uselvstendige kravene vil derfor beskrive elementer ved oppfinnelsen som riktignok ikke er obligatoriske, men som angir forskjellige fordelaktige utførelsesformer. De vil utgjøre retrettkrav dersom patentkrav 1 blir angrepet. Se på figuren og list opp momenter som kan være nye, eksempelvis: 

2. Slurehindrende anordning ifølge krav 1, ved at det benyttes fire gripearmer (16) slik at disse danner et kryss etter montering på hjulet. 
3. Slurehindrende anordning ifølge et av kravene 1-2, ved at hver gripearm (16) er utstyrt med et ytterligere gripeelement (20). 
4. Slurehindrende anordning ifølge et av kravene 1-3, ved at håndtaket (13) omfatter en spiralfjær. 
5. Slurehindrende anordning ifølge et av kravene 1-4, ved at håndtaket (13) er festbar til en av gripearmene (16). 

Turen til hytta ga deg problemet. Så fikk du ideen, så kom løsningen, og nå har du utformet patentkravene. Sistnevnte vil være et naturlig utgangspunkt for å formulere resten av patentsøknaden. Hvis du lykkes med egeninnsatsen, har du lagt forholdene til rette for en rask avgjørelse av søknaden. I beste fall kan du få patent allerede ett år etter at du har levert søknaden. Endelig skal du vite at du har alt å vinne på at patentkravene verken omfatter mer – er videre – enn det som det er grunnlag for, eller omfatter mindre – er snevrere – enn det du har rett til å få beskyttet. 

Patentkravenes innhold 

 • Bruk enklest mulig språkform
 • Beskriv midlene - ikke virkningen eller det som oppnås (som ikke angir den nye teknikken som brukes).
 • Unngå ubestemte ord.
 • Bruk generelle ord som "festemiddel" framfor spesifikke som "skrue".
 • Beskriv løsninger – ikke oppgaven.
 • Bruk entydige begrep.
 • Bruk den normale og mest kjente betydning av ord.
 • Bruk et uselvstendig krav per moment.
 • Selvstendige krav skal gi en selvstendig teknisk mening uten behov for å se på tegninger eller beskrivelse for forståelse – unngå derfor "som beskrevet" eller "som vist på figur 2".
 • Unngå relative begreper som "vid" og lignende med mindre disse ordene er velkjente begrep innen det aktuelle fagområdet.
 • Unngå nektelser.
 • Unngå fordeler/ulemper.
 • Unngå beskrivende tekst.
 • Færre detaljer gir generelt bedre beskyttelse mot etterligning.

Patentkravenes form 

 • Hvert krav skrives i en eneste setning – da alle trekkene er sammen om å definere oppfinnelsen.
 • "Karakterisert ved" skrives i s p e r r e t skrift.
 • Bruk aktiv form - eksempelvis "er". 
 • Bruk tallhenvisninger til figurene for å lette forståelsen - eksempelvis "organ (4)".
 • Bruk like betegnelser/tallhenvisninger på like deler.
 • Bestemte angivelser skal ha en forgjenger i ubestemt form.
 • Bruk lik benevnelse i selvstendig og uselvstendige krav.
 • Unngå tekst i parentes.
 • Uselvstendige krav skal alltid henvise til ett eller flere andre krav.
 • Nummerer kravene i rekkefølge
 • Skriv kravene på maskin på eget ark