Slik skriver du patentsøknaden

Her er de viktigste kravene til form og innhold i en patentsøknad.

Les mer om Bruk profesjonell hjelp

Bruk profesjonell hjelp

Det kan være komplisert å søke om patent hvis du ikke kjenner til dette. Vi anbefaler derfor å bruke en profesjonell patentfullmektig til å hjelpe deg. Les mer om hvordan du finner riktig rådgiver.

Les mer om Oversikt over søknadsprosessen

Oversikt over søknadsprosessen

De første 18 månedene etter at du har sendt inn søknaden din til Patentstyret er det bare du og din eventuelle fullmektig som kan få informasjon om søknaden. Få oversikt over hele søknadsprosessen.

Les mer om Etter du har fått en rettighet

Etter du har fått en rettighet

Når du har fått patent, har du flere muligheter til å oppnå økonomisk gevinst på investeringene. Les mer om hva du bør tenke på etter at du har fått patent.

Innholdet i søknaden

Patentsøknaden må inneholde en beskrivelse som er skrevet så detaljert at en fagperson skal kunne utføre oppfinnelsen. Søknaden er en oppskrift som gjør det mulig for andre å gjenskape det du har gjort. Alle nødvendige detaljer må være med når søknaden leveres, da det ikke er lov til å legge til mer informasjon på et senere tidspunkt.

I tillegg til beskrivelsen må søknaden også inneholde patentkrav. De er en konkretisering av hva du ønsker enerett på.

Hvordan skriver du søknaden?

Tittel

Søknaden skal ha en tittel som er kort og saklig og som sier noe om oppfinnelsen. Eksempler på tittel: “Fremgangsmåte for å fjerne mikroorganismer”, “Garnblåse for fiskeredskap”. 

Beskrivelse

Beskrivelsen skal være en detaljert beskrivelse av oppfinnelsen som er så tydelig at en fagperson kan utføre oppfinnelsen basert på hvordan den er beskrevet i beskrivelsen.  Den bør inneholde følgende 

Beskriv hvilket problem oppfinnelsen løser, hva oppfinnelsen din er (tekniske trekk) og hvordan det tekniske problemet løses ved hjelp av oppfinnelsen. 

Her skriver du hvilken kjent teknikk oppfinnelsen bygger på. Henvis til litteratur du kjenner til, skriv patentnummeret, artikkelen, læreboken, nettadressen eller lignende. Skriv kort hva som gjør at din oppfinnelse er bedre, eller virker bedre, enn det som er kjent fra før. 

Hvis du har med tegninger, skal beskrivelsen inneholde en nummerert liste med kort informasjon om hva hver av tegningene viser. 

Her angir du detaljert hvordan oppfinnelsen skal virke ved å angi trekkene som er nødvendige for at en fagperson kan utføre oppfinnelsen.

Du må gi en detaljert forklaring av minst én måte å utføre oppfinnelsen. Ett eksempel på utførelse kan være tilstrekkelig, men hvis patentkravene dekker et bredt felt, må beskrivelsen ha flere eksempler som spenner over hele området beskyttet av patentkravene.

Hvis søknaden inneholder tegninger, må du forklare disse og bruke nummerhenvisningene på tegningene i beskrivelsen av oppfinnelsen. 

Patentkrav

Patentkravene skal være en bestemt angivelse på hva du søker patent på. Patentkravene må være klare og tydelige og alle trekkene må være beskrevet i beskrivelsen. Formuleringene og innholdet i patentkravene er veldig viktig, siden det er patentkravene som definerer hvilken enerett du får.

Det finnes to typer patentkrav: patentkrav som definerer en fysisk gjenstand og patentkrav som definerer en fremgangsmåte. 

Du må ha med minst ett selvstendig krav som viser vesentlige trekk ved oppfinnelsen. 

Du kan også ha uselvstendige patentkrav. Uselvstendige patentkrav skal inneholde ytterligere trekk, og skal henvise til det selvstendige patentkravet. 

 • Bruk generelle, men bestemte uttrykk.
 • Bruk enkelt språk.
 • Prøv å generalisere slik at konkurrenter ikke lett kan komme utenom patentet ditt.
 • Det er viktig at du ikke begrenser deg til en snever måte å utføre oppfinnelsen på. For eksempel bør du ikke bruke ordet «skrue», som er begrensende, hvis oppfinnelsen kan brukes med andre typer festeanordninger som nagler, spiker, lim, lodding, etc.
 • Skriv hvert krav i én setning. Beskriv midlene, ikke virkningen eller det som oppnås.
 • Du bør bruke tallhenvisninger til figurer for å lette forståelsen for leseren. 

Begrepene «omfatter», «innbefatter», «inkluderer» og «består av» har en bestemt betydning når de brukes i patentkrav. 

 • «Omfatter», «innbefatter» og «inkluderer» betyr at det i tillegg til trekkene som nevnes i patentkravet kan være andre trekk tilstede i oppfinnelsen.  Altså en mer åpen betegnelse. 
 • «Består av» er en avgrensende betegnelse og vi tolker det til å bety at oppfinnelsen kun består av det som eksplisitt nevnes.  

Tegninger

Søknaden skal inneholde tegninger hvis det er nødvendig for forståelsen av oppfinnelsen.

Vi anbefaler at du leverer tegninger i sort/hvitt, siden dokumentene konverteres til gråskala ved kunngjøring. Det vil føre til stort tap i visuell kvalitet dersom du leverer fargebilder. 

Sammendrag

Sammendraget er en kort sammenfatning av det som fremgår av beskrivelse, patentkrav og tegninger. Sammendraget bør ikke inneholde mer enn 150 ord. Du bør du angi hvilken tegning du ønsker publisert sammen med sammendraget. 

Skrift og sidenummerering

Skrift

Søknaden bør skrives med skrifttype Verdana 10 eller lignende. 

Sidenummerering

 • Beskrivelsen: Alle sidene i beskrivelsen skal ha sidetall. På hver side må enten hver femte linje nummereres, eller avsnittene må ha nummer. 
 • Patentkravene skrives på egen side, nummereringen av sider fortsetter fra beskrivelsen. Hver femte linje skal nummereres. 
 • Tegninger skal nummereres og samles på egne sider, og ikke plasseres i beskrivelsen som del av teksten. Det skal ikke være tekst på tegningen, med unntak av korte angivelser som “vann”, “damp” eller “lukket”, som kan være tillatt. 

 

Språk

En patentsøknad skal være skrevet på norsk eller engelsk. Dersom du leverer en søknad med et annet språk, vil du få beskjed om å oversette søknaden til norsk eller engelsk.  Alle dokumentene i søknaden må være på samme språk. Du kan ikke endre språket i dokumentene etter at søknaden er levert.

Hvis du synes det er enklest å beskrive oppfinnelsen din på norsk, anbefaler vi at du leverer søknaden på norsk.

Hvis du leverer søknaden på engelsk, kan det forenkle arbeidet dersom du skal søke patent i andre land som godtar engelsk som søknadsspråk.

Patentstyret bruker i utgangspunktet norsk i saksbehandlingen, men du kan be om å få saksbehandlingen på engelsk.

Du kan skrive til oss på norsk, engelsk, svensk eller dansk.

Søknader levert på norsk, får et provisorisk vern i Norge for perioden fra søknaden blir kunngjort og til en eventuell meddelelse. For å oppnå provisorisk vern for søknader levert på engelsk, må du sende inn en norsk oversettelse av patentkravene. Vi anbefaler at du gjør det innen 16 måneder fra du leverte søknaden.

Når søknaden din blir godkjent, må du sende inn en norsk oversettelse av de godkjente patentkravene.

Filformat

Vi anbefaler at du bruker følgende filformat:

 • For tekstdokumenter: .docx eller .PDF
 • For bilder: .jpg
 • For lister: .xml

Vi kan ikke motta filer via eksterne filoverføringsprogrammer som f.eks. Dropbox eller Wetransfer. Du må sende dokumenter via Altinn eller e-post. 

Betaling

Du kan enten betale søknadsgebyret når du leverer søknaden, eller motta en faktura etter at du har levert.

Les mer om Start en patentsøknad

Start en patentsøknad

Gå direkte til søknadsveiviseren vår for å starte søknadsprosessen. Lenken går til en innloggingsside. Etter innlogging kan du starte søknaden.

Les mer om Se patentretningslinjene

Se patentretningslinjene

Patentretningslinjene gir instruksjoner med hensyn til praksis og prosedyrer for behandlingen av patentsøknader og patenter.

Les mer om Raskere behandling av patentsøknad

Raskere behandling av patentsøknad

Det tar vanligvis 5-7 måneder fra du sender inn en søknad til du får første uttalelse om hvorvidt søknaden kan bli patent eller ikke. Ved raskere behandling kan du korte ned svartiden.

Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
 • Nyheter
 • Patent
 • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024

Les mer om FJELL^ med unik snøbrettløsning
Person med snøbrett i en snøkledt fjellskråning
 • Kundehistorier
 • Patent
 • Varemerke

FJELL^ med unik snøbrettløsning

Kristina og Kjetil har en genuin interesse for å ferdes ute i fjellene og å kjøre snøbrett. Dette har resultert i selskapet FJELL^ , som utvikler snøbrett og tilbehør. Gründerne ønsket å lage en merkevare med funksjonalitet og uttrykk i fokus. De beskytter merkevaren og den unike løsningen med patent og varemerke.

Publisert 03. mai 2024