Slik behandler vi patentsøknaden

Her finner du info om hva som skjer i de ulike fasene av søknadsbehandlingen, og hva du må tenke på.

Ved levering av søknaden

Hvis du leverer søknaden din i vårt digitale søknadsskjema, vil søknadsskjemaet hjelpe deg å oppfylle flere av de formelle kravene om opplysningene vi trenger.

Når du leverer søknaden må du betale et søknadsgebyr. Søknadsgebyret betaler du for å få søknaden behandlet og kan ikke tilbakebetales. 

Du kan velge å betale ved levering, eller be om faktura.

Hvis du ber om faktura får du 4 ukers frist til å betale.

Det er svært viktig at du overholder fristene våre. Dette gjelder både for å svare på brev og for betaling av avgifter og gebyrer. 

 

Når vi mottar patentsøknaden, undersøker vi om det er formelle mangler ved søknaden. Det kan for eksempel være betaling for antall krav over 10, eventuell rettighetserklæring, navn og adresse for oppfinnere, godkjent språk eller mangler i prioritetskrav.

Hvis vi oppdager formelle mangler ved søknaden, sender vi deg et brev i løpet av få dager med en svarfrist på 3 måneder. Hvis du får dette brevet, må du svare innen fristen vi har satt.

Hvis du ikke betaler eller svarer innen svarfristen henlegger vi søknaden. Du kan å be oss gjenoppta behandlingen av søknaden ved å rette manglene vi påpekte i brevet vårt. Vi fakturerer en avgift for gjenopptakelse. 

Hvis vi ikke kan behandle søknaden vil vi sende en uttalelse og begrunne dette. 

Ulike faser i søknadsbehandlingen

3-6 måneder etter at du leverte søknaden begynner vi vurderingen av om oppfinnelsen din oppfyller kravene til å kunne få patent.

Når vi behandler patentsøknaden din, leter vi i alle åpne kilder, som for eksempel patenter, faglitteratur, internett, rapporter, standarder og annet for å se om vi finner noe som viser den samme eller en lignende oppfinnelse som det som er beskrevet i din søknad.

4-7 måneder etter at du leverte søknaden får du et brev fra oss med vår første vurdering av om søknaden din kan bli til et patent.

Her opplyser vi om hva vi har funnet av lignende oppfinnelser og hvordan vi vurderer det opp mot innholdet i din søknad. Hvis det er mangler eller feil i søknaden vil disse også bli kommentert.

Du får en svarfrist på 6 måneder til å svare på brevet vårt. I svaret ditt ønsker vi at du kommer med argumenter dersom du er uenig i vår vurdering, eller at du leverer endrede patentkrav slik at de skiller seg mer fra det som er kjent fra før.

Det er svært viktig at du overholder fristene våre. Dette gjelder både for å svare på brev og for betaling av avgifter og gebyrer. 

Innen 12 måneder. Hvis du skal søke om patent på den samme oppfinnelsen i andre land, må du gjøre det innen 12 måneder fra du leverte søknaden din hvis du vil beholde prioriteten som leveringsdatoen din gir.

Les mer om prioritet.

Les mer om videreføring (lenke til teksten om videreføring for uerfarne)

I løpet av omtrent 3 måneder etter at du har svart på vår første uttalelse, vil vi vurdere søknaden din på nytt, basert på argumentene dine og de endrede patentkravene du eventuelt har levert.

Hvis du har levert endrede eller nye patentkrav, vil vi starte med å sjekke at patentkravene har grunnlag i søknaden slik den var da den ble levert opprinnelig. En søknad kan nemlig ikke endres slik at du søker patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble levert.

Hvis vi ikke er enige med deg, vil vi sende deg et nytt brev med vår vurdering, hvor vi skriver hva som må endres for at søknaden skal kunne godkjennes, eller hvorfor den ikke kan godkjennes. Du får en svarfrist på 3 måneder til å svare på dette brevet.

Hvis vi er enige med deg og mener at søknaden din oppfyller kravene for å kunne bli patent, vil vi sende deg skriftlig melding om meddelelse (godkjenning) og faktura på et gebyr. Søknaden din blir så godkjent til patent (meddelt).

18 måneder etter at du leverte søknaden blir søknaden offentliggjort. Dette kalles også allment tilgjengelig. Da blir den publisert i patentregisteret og tilgjengelig for alle. Korrespondansen i saksbehandlingen blir også offentlig. Du kan finne søknaden og korrespondansen i registeret vårt. Søknaden blir også tilgjengelig i Espacenet. 

Trekker du søknaden før det er gått 18 måneder, vil den ikke bli offentliggjort. Hvis du har spesielle grunner, kan du også be om at spesifikke forretningshemmeligheter ikke blir offentliggjort.  

Provisorisk vern gir deg beskyttelse mot patentinngrep mens søknaden din er under behandling. Søknaden er beskyttet fra den dagen den er allment tilgjengelig, forutsatt at søknaden er skrevet på norsk, eller at du har levert en oversettelse av patentkravene til norsk.

Granskingsverktøy

Vi benytter granskningsverktøyet Ansera based Search (AbS) som vårt hovedverktøy. AbS inneholder følgende databaser med patent- og ikke-patentlitteratur: DocDB, WPI-AP, COMPDX, INSPEC, MEDLINE, XP3PGPP, XPAIP, XPCPVO, XPESP, XPETSI, XPI3E, XPIEE, XPIET, XPIPCOM, XPJPEG, XPMISC, XPOAC, XPRD, XPSPIE, XPSPRNG, XPTK og TCM.

Andre granskningsverktøy med andre databaser blir også benyttet i granskningen. De relevante databasene blir da listet opp i granskningsrapporten.

Ofte stilte spørsmål

Et patent kan vare i inntil 20 år fra den dagen du leverer inn en søknad, så lenge du betaler årsavgifter.

Du må betale en årsavgift for hvert år.

Hvis du ikke betaler de nødvendige avgiftene, opphører patentet. 

Kostnadene for å søke patent er avhengig av i hvilke og i hvor mange land du søker patentbeskyttelse.

Hvis du ser at du ikke rekker å svare på vår uttalelse med vurdering av søknaden din innen fristen vi har gitt deg, kan du be om fristforlengelse. 

Hvis du ikke rakk fristen, er det fortsatt mulig å be oss om å fortsette behandlingen av søknaden.

Du kan trekke tilbake søknaden din ved å sende en skriftlig melding til oss via Altinn.

Du kan også sende e-post eller brevpost.

Søknader som er henlagt kan ikke trekkes.

Etter at et patent er opphørt, har alle rett til å utnytte oppfinnelsen.

I visse tilfeller kan imidlertid andres rett til å utnytte oppfinnelsen være begrenset av annen lovgivning. Det kan for eksempel stride mot god forretningsskikk etter markedsføringsloven, eller være fordi den er vernet av opphavsretten.

Se flere spørsmål og svar

Patentstyrets rolle i saksbehandlingen

Patentstyret er en offentlig, nøytral myndighet som tildeler rettigheter. Veiledning og råd fra oss vil først og fremst være knyttet til saksbehandlingen. Trenger du mer individuelle og taktiske råd, anbefaler vi å bruke en patentrådgiver eller en annen privat aktør som er ekspert på området. 

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 971 526 157
Postadresse: Patentstyret,
Postboks 4863 Nydalen,
N-0422 Oslo
Besøksadresse: Innspurten 11C, 0663 Oslo
E-post: post@patentstyret.no
Kundesenter: +47 22 38 73 00

Telefonførespurnader: Måndag–fredag 9.00–15.00.

Vi held ope alle kvardagar.

 

Om du sendar ei e-post til vår e-postadresse, vil du motta ei automatisk stadfesting om at e-posten din er registrert motteke. Mottek du ikkje ei slik stadfesting må du kontakte oss på nytt. For å vera sikker på at me får førespurnaden din, kan du nytta det digitale skjemaet vårt eller nytta Altinn.

Send oss ei melding