Priser for å søke patent

Hva koster det å patentere en oppfinnelse eller en teknisk løsning?

Betalingsfrister er absolutte

Alle betalingsfrister er absolutte. Du må derfor betale avgiften eller gebyret innen fristen for å unngå forsinkelsesgebyrer og mulig henleggelse av søknaden eller patentet. Beløpet skal være på Patentstyrets konto innen fristens utløp.  

Pris når du søker

Hvis du ikke har betalt for søknaden ved levering, sender vi deg faktura på søknadsgebyret. Du får en måneds betalingsfrist. 

 • virksomheter med flere enn 20 årsverk: kr 6 050 
 • virksomheter med 20 årsverk eller mindre (småbedrift eller enkeltperson): kr 1100 
 • tilleggsgebyr for hvert patentkrav utover 10: kr 325 

Tilleggsgebyr for flere enn ti patentkrav

Hvis søknaden inneholder flere enn 10 patentkrav, må du betale et tilleggsgebyr for hvert av de ekstra patentkravene.

Hvis du har oppgitt antall patentkrav når du leverer søknaden, fakturerer vi tilleggsgebyret sammen med søknadsgebyret.

Hvis du ikke oppgir antall patentkrav når du leverer søknaden, får du mulighet til å redusere antall krav innen tre måneder. Tilleggsgebyret for patentkrav faktureres da ved utløpet av tremånedersfristen. Du kan be om å få fakturaen før tremånedersfristen har løpt ut. 

Småbedrift

En virksomhet med fast ansatte som utfører 20 årsverk eller færre. Du kan bli pålagt å fremlegge dokumentasjon for at virksomheten er en småbedrift. 

Enkeltperson

En fysisk person som ikke representerer andre enn seg selv.  

Før vi kan endelig godkjenne søknaden slik at den blir et patent må du betale et meddelsesgebyr. Vi fakturerer gebyret.  

Fakturaen består av:  

 1. meddelelsesgebyr: kr 1 200  
 2. tilleggsgebyr for hver side utover 14 (med unntak for kravsett oversatt til norsk for engelskspråklige søknader, og for sekvenslister som fritas for sideavgift): kr 250  
 3. tilleggsgebyr for hvert nye patentkrav over 10: kr 250  

Pris ved fornyelse

For å opprettholde patentet ditt, må du betale årsavgifter. Beløpet øker for hvert år patentet opprettholdes. Et patent varer i maksimum 20 år, forutsatt at årsavgiften blir betalt for hvert år fra innlevering av søknaden. Patentbeskyttelsen opphører hvis årsavgiftene ikke betales. 

Vi fakturerer ikke årsavgiften, men du vil motta et varselbrev første gang denne avgiften forfaller.   

Årsavgiften for søknader og norske patenter forfaller første gang ved begynnelsen av patentsøknadens tredje avgiftsår. De første tre årene koster til sammen kr 2 730.  

Årsavgiften kan betales tidligst seks måneder før forfall og inntil seks måneder etter forfall. Hvis du betaler etter forfall må du betale et tillegg på kr 700 i tillegg til den ordinære årsavgiften.  

For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan det i visse tilfeller søkes om inntil fem års forlengelse av beskyttelsestiden (SPC).  

Utsettelse

Hvis du som oppfinner er søker eller innehaver av en patent, og har betydelige vanskeligheter med å betale årsavgiften, kan det være mulig å få utsatt betalingen av årsavgift hvis du søker om betalingsutsettelse før avgiften forfaller for første gang. En utsettelse kan gis for inntil tre år om gangen, men ikke lenger enn inntil tre år fra patentet er meddelt.  

1. avgiftsår: kr 910
2. avgiftsår: kr 910 
3. avgiftsår: kr 910
4. avgiftsår: kr 1 760
5. avgiftsår: kr 2 150
6. avgiftsår: kr 2 600
7. avgiftsår: kr 2 860
8. avgiftsår: kr 3 320
9. avgiftsår: kr 3 710 
10. avgiftsår: kr 4 160
11. avgiftsår: kr 4 550 
12. avgiftsår: kr 5 010 
13. avgiftsår: kr 5 460 
14. avgiftsår: kr 5 850 
15. avgiftsår: kr 6 310 
16. avgiftsår: kr 6 760 
17. avgiftsår: kr 7 150 
18. avgiftsår: kr 7 540 
19. avgiftsår: kr 8 060 
20. avgiftsår: kr 8 450 
21. avgiftsår:  kr 8 450 (SPC)
22. avgiftsår:  kr 8 450 (SPC)
23. avgiftsår:  kr 8 450 (SPC)
24. avgiftsår:  kr 8 450 (SPC)
25. avgiftsår:  kr 8 450 (SPC)
26. avgiftsår:  kr 8 450 (SPC)

Denne listen brukes for delte patentsøknader. En patentsøker kan kreve en patentsøknad delt i en eller flere nye søknader hvis det i basisdokumentene er beskrevet flere oppfinnelser. Patentsøkeren må da betale samlede årsavgifter for den avdelte søknaden regnet fra leveringsdagen for den opprinnelige søknaden til og med sist forfalte årsavgift.

1-3.  avgiftsår: kr 2 730
1-4.  avgiftsår: kr 4 490
1-5.  avgiftsår: kr 6 640
1-6.  avgiftsår: kr 9 240
1-7.   avgiftsår: kr 12 100
1-8.   avgiftsår: kr 15 420
1-9.   avgiftsår: kr 19 130
1-10. avgiftsår: kr 23 290
1-11. avgiftsår: kr 27 840
1-12. avgiftsår: kr 32 850
1-13. avgiftsår: kr 38 310
1-14. avgiftsår: kr 44 160
1-15. avgiftsår: kr 50 470
1-16. avgiftsår: kr 57 230
1-17. avgiftsår: kr 64 380
1-18. avgiftsår: kr 71 920
1-19. avgiftsår: kr 79 980
1-20. avgiftsår: kr 88 430

Et patent varer i maksimum 20 år, mot at årsavgifter blir betalt for hvert år fra innlevering av søknaden. Patentbeskyttelsen opphører hvis årsavgiftene ikke betales. 

Årsavgiften kan betales tidligst seks måneder før forfall og inntil seks måneder etter forfall. Hvis du betaler etter forfall må du betale et gebyr på kr 700 i tillegg til den ordinære årsavgiften.

For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan det i visse tilfeller søkes om inntil fem års forlengelse av beskyttelsestiden (SPC).

Utsettelse: Hvis du som oppfinner er søker eller innehaver av en patent, og har betydelige vanskeligheter med å betale årsavgiften, kan det være mulig å få utsatt betalingen av årsavgift hvis du søker om betalingsutsettelse før avgiften forfaller for første gang. En utsettelse kan gis for inntil tre år om gangen, men ikke lenger enn inntil tre år fra patentet er meddelt.

Priser for å søke og opprettholde Europeisk patent (EP-patent) i Norge

Når vi mottar søknaden og dokumentasjon for å validere (gjøre gyldig) et europeisk patent i Norge,  fakturerer vi et gebyr.  

 • Gebyr for validering av europeisk patent (B1): kr 7 150  

 

Se alle gebyrer som gjelder validering av EP-patenter:

DokumenttypeType validering/dokument

Frist for å sende begjæring

Pris*
A1/A2Publisering av søknad (provisorisk vern)Ingenkr 0
A8Rettelse i bibliografiske data for A1/A2Ingen

kr 0

A9Rettelse i krav for A1/A2Ingenkr 0
B1Validering av patent3 mnd. fra meddelelse hos EPOkr 7 150
B2Endret patent etter innsigelse3 mnd. fra publisering hos EPOkr 7 150
B3Endret patent etter begrensning/ overprøving3 mnd. fra publisering hos EPOkr 7 150
B8Rettelse i bibliografiske data i forside for B1/B2/B3Ingenkr 0
B9Rettelse i krav og evt. beskrivelse for B1/B2/B3Ingenkr 1200

* Alle gebyrer for EP-validering har én (1) måneds betalingsfrist etter faktura er sendt.

Årsavgiften for validerte EP-patenter forfaller første gang avgiftsåret etter at EPO publiserte det meddelte patentet. Hvis EP-patentet ble publisert i EPO i løpet av det andre året etter at søknaden ble innlevert, skal du betale årsavgift for det tredje året og de påfølgende årene. Årsavgiften er samme beløp som for nasjonale patenter.  

For en oversikt over nasjonale årsavgifter, se prisoversikten ovenfor.  

Andre avgifter til Patentstyret

Hvis du ikke svarer innen en frist og må gjenoppta behandlingen av søknaden,

 • først gang kr. 550
 • andre gang og senere: kr 1 950

Vi sender faktura

Det er gratis å sende inn en innsigelse. 

 • Kr 300 

Betales ved bestilling.

 • Leveres tidligst 9 mnd. etter patent meddelt: kr 8 800

Vi sender faktura.

 • Kr 7 000 

Vi sender faktura

 • Gebyr for SPC: kr 2 200
 • Gebyr for forlengelse av SPC: kr 2 000

Denne tjenesten koster ingenting.

Denne tjenesten koster ingenting.

 • Pant i 1 patent/patentsøknad/patentlisens: kr 500
 • Hvis flere patenter, patentsøknader eller patentlisenser skal være sikkerhet for samme krav, er gebyret for hver registrering ut over den første, kr 100 

Patentstyret som mottakende myndighet for internasjonale søknader

Hvis du bruker Patentstyret som mottakende myndighet når du leverer en internasjonal patentsøknad (PCT-søknad), skal du betale avgifter og gebyrer i forbindelse med den internasjonale patentsøknaden til Patentstyret. 

Se avgifter og gebyrer ved innlevering av PCT-søknader

 

Kostnader knyttet til å søke patent utenfor Norge 

Kostnadene for å søke patent utenfor Norge vil kunne variere svært mye. De er blant annet avhengige av hvilke land du søker patent i, hvilke søkeordninger du benytter, omfanget på søknaden og eventuelle formelle mangler ved søknaden.
 

Andre kostnader knyttet til søknaden

Bistand til å skrive søknad: Patentering er et komplekst område. Vi anbefaler at du får hjelp av en patentfullmektig til å utforme søknaden. Dette kan øke sjansen for at patentet blir godkjent og at du får et godt vern. Du må beregne en del kostnader til slik bistand, avhengig av hvor mye hjelp du må ha. 

Les mer om Regelverk nasjonal søknad

Regelverk nasjonal søknad

For mer utfyllende informasjon om avgiftene for patent, se forskriften (lenken går til Lovdata): Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 21-42 (lenken går til Lovdata) 

Les mer om Regelverk internasjonal søknad

Regelverk internasjonal søknad

For mer informasjon om avgifter for internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, se: Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 34-38 (lenken går til Lovdata)