Beregning av årsavgifter for europeiske patenter i Norge

Når europeiske patenter (EP-patenter) får virkning i Norge, skal årsavgiften betales til Patentstyret.

Når begynner avgiftsåret?

Årsavgiftene til Patentstyret skal betales fra og med avgiftsåret etter at Det europeiske patentverket (EPO) kunngjorde sin beslutning om å meddele det europeiske patentet.

Et avgiftsår omfatter ett år og beregnes etter norsk rett fra leveringsdagen for det europeiske patentet, og deretter fra den tilsvarende dagen i det påfølgende kalenderåret.

Når skal årsavgiftene betales?

Årsavgifter for et europeisk patent vil som hovedregel forfalle til betaling forskuddsvis på den siste dagen i den kalendermåneden da avgiftsåret begynner.

Den første årsavgiften som skal betales til Patentstyret forfaller likevel tidligst samtidig med utløpet av fristen på tre måneder for levering av oversettelse i samsvar med patentloven § 66c.

Denne tremånedersfristen regnes fra datoen for EPOs kunngjøring av at patentet er meddelt.

Hvis tremånedersfristen utløper senere enn fristen for å betale årsavgift, forskyves fristen for betaling av første årsavgift til Patentstyret og dermed også fristen for betaling av årsavgift med tilleggsavgift ved for sen innbetaling tilsvarende.

Om betaling

Hvis du har et europeisk patent og ønsker å finne ut når og hvor mye du skal betale, kan du finne informasjonen ved å slå opp saken i Patentstyrets søketjeneste. For europeiske patenter som ikke er offentliggjort i Norge ennå, kan du finne informasjonen ved å logge deg inn i vår betalingstjeneste.


Eksempel på utregninger

Eksempel 1

Leveringsdatoen for et europeisk patent er 3. desember 2020. Avgiftsåret løper her fra 3. desember til 2. desember i hvert kalenderår. Patentet blir kunngjort meddelt av EPO 3. mai 2022. Patentet er altså meddelt i det andre avgiftsåret. Fristen for levering av oversettelse utløper 3. august 2022. I dette tilfellet er forfall for første betaling av årsavgift til Patentstyret for tredje avgiftsår den 31. desember 2022. Fristen for betaling av årsavgift for tredje år med tilleggsavgift er 30. juni 2023.

Eksempel 2

Leveringsdatoen for et europeisk patent er 3. mai 2020. Avgiftsåret løper her fra 3. mai til 2. mai i hvert kalenderår. Patentet blir kunngjort meddelt av EPO 3. mai 2022. Etter norsk rett vil dette være den første dagen innenfor det tredje avgiftsåret. Fristen for levering av oversettelse utløper 3. august 2022. Etter EPC Rule 131(2) løper imidlertid avgiftsåret fram til og med samme dato i kalenderåret som leveringsdatoen for EP-patentet. Meddelelsen av EP-patentet skjer derfor i henhold til EPC sine regler på den siste dagen i det andre avgiftsåret. I dette tilfellet skal da første årsavgift (for tredje avgiftsår) betales til Patentstyret innen 3. august 2022, altså senest samtidig med utløp av fristen for levering av oversettelse. Fristen for betaling av årsavgift for tredje år med tilleggsavgift er 3. februar 2023.

Neste årsavgift (for fjerde avgiftsår) skal betales til Patentstyret innen 31. mai 2023. Fristen for betaling av årsavgift for fjerde avgiftsår med tilleggsavgift er 30. november 2023.

Eksempel 3

Leveringsdatoen for et europeisk patent er 3. mai 2020. Avgiftsåret løper her fra 3. mai til 2. mai i hvert kalenderår. Patentet blir kunngjort meddelt av EPO 4. mai 2022, altså i begynnelsen av det tredje avgiftsåret. Fristen for levering av oversettelse utløper 4. august 2022. I dette tilfelle skal første årsavgift (for tredje avgiftsår) betales til EPO innen 31. mai 2022.

Neste årsavgift (for fjerde avgiftsår) skal betales til Patentstyret innen 31. mai 2023. Fristen for betaling av årsavgift for fjerde år med tilleggsavgift er 30. november 2023.

Årsavgifter

Et patent varer i maksimum 20 år fra innlevering i EPO, mot at årsavgifter blir betalt.

Årsavgiftene er like for alle patenter og øker progressivt for hvert år patentet opprettholdes. På grunn av at avgiftene øker progressivt og at avgiftene av og til blir justert må søkeren/ innehaveren av patent sjekke avgiftsgrunnlaget i betalingsforskriften.

For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan det i visse tilfeller søkes om inntil ytterlige fem års beskyttelse (SPC).

Får jeg en påminnelse eller varsel om å betale årsavgiften?

Ved første forfall av årsavgift i Norge sender Patentstyret ut varsel om forfall i forkant av fristen for betaling. Ved forfall i påfølgende avgiftsår, forfaller årsavgiften uten forutgående varsel fra Patentstyret. Avgiften blir heller ikke fakturert. Patentsøker eller patenthaver må derfor selv passe på å betale årsavgifter innen forfall.

I alle saker uansett avgiftsår blir det sendt ut påminnelse dersom årsavgiften ikke er betalt ved forfall.

Patentstyret er ikke pålagt etter patentloven å sende ut en slik påminnelse eller varsel. Dette gjøres kun som en service overfor patentsøkere eller patenthavere. Man kan derfor ikke forvente å bli varslet av Patentstyret om hvilke handlinger som må foretas innen gjeldende frister. Dersom påminnelse eller varsel skulle utebli, er man fortsatt pliktig til å betale årsavgiften.