Spørsmål og svar om immaterielle rettigheter

Dette fagområdet kan være ukjent for mange, og Patentstyret bruker en del faguttrykk som ikke alle kjenner til. Her har vi samlet svar på noen av spørsmålene mange stiller.

Immaterielle rettigheter og verdier

Et åndsverk beskyttes av opphavsretten (copyright). Dette  er retten til litterære og kunstneriske åndsverk, for eksempel et musikkstykke, en bok, et maleri, brukskunst, en film m.m.

Kulturdepartementet er fagdepartementet for opphavsrett. Det finnes også en del opphavsrettsorganisasjoner som kan kontaktes.

Immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights, IPR) eller åndsrett er en samlebetegnelse for blant annet patent-, varemerke- og designretten, bruksmønster, retten til foretaksnavn, forfatter- og kunstnerretten, fotografiretten og retten til kretsmønstre for integrerte kretser.

Den gir innehaveren enerett til å utnytte åndsverket sitt.

Immaterielle rettigheter utgjør en stadig viktigere del av fundamentet for innovasjon og verdiskaping. Internasjonalisering innen forskning, næringsliv og teknologi gjør at slike rettigheter er under større press enn tidligere.

Patentstyret er en viktig aktør i arbeidet med å sørge for at rettigheter og de verdiene de representerer sikres.

Engelsk: Intellectual Property Rights - IPR

Industrielt rettsvern gir beskyttelse først og fremst i form av patent, varemerke- eller designregistrering.

Den gir innehaveren enerett til å utnytte sin oppfinnelse, varemerke eller design. Industrielle rettigheter utgjør en stadig viktigere del av fundamentet for innovasjon og verdiskaping. Internasjonalisering innen forskning, næringsliv og teknologi gjør at slike rettigheter er under større press enn tidligere. Patentstyret er en viktig aktør i arbeidet med å sørge for at rettigheter og de verdiene de representerer sikres.

Engelsk: Industrial Property Rights.

Også kalt beskyttet betegnelse. Det er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelsen de trenger.

Mange matvarer er et resultat av lange tradisjoner, høy kunnskap og råvarer dyrket under svært gunstige vekstbetingelser. Dette er med på å gi produktene unik smak og karakteristikk.

Etter mønster fra EU-landene er det i Norge anledning til å registrere beskyttede betegnelser for norske landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer.

Eksempel
Det er forbudt å bruke geografiske betegnelser for vin og brennevin som ikke kommer fra det berørte geografiske området. Et eksempel på dette er champagne. Det er ikke lov å bruke betegnelsen "champagne" for musserende vin, med mindre den er produsert i Champagne-området i Frankrike.

Stiftelsen Norsk Mat
Merkeordningen administreres av Mattilsynet gjennom Stiftelsen Norsk Mat (tidligere Matmerk). Ordningen gir mulighet til å beskytte produktbetegnelser for denne typen varer hvis de har en spesiell geografisk tilhørighet, tradisjon og særegne kvaliteter.

Du finner mer informasjon om geografisk betegnelse og beskyttede betegnelser på disse nettstedene.

Forretningsideer, forretningskonsepter eller forretningsmetoder kan i utgangspunktet verken registreres som patent, varemerke eller design.

Du kan altså ikke få beskyttelse for noe som kun er en idé. Men, det kan være mulig å beskytte enkelte deler av et konsept eller en metode.

Forretningsmetode: hvordan man kan drive næringsvirksomhet

Forretningsidé: den generelle og grunnleggende ideen bak virksomheten

Forretningskonsept: enkeltelementer som er satt sammen til en helhet. Helheten representerer hvordan man kan utøve næringsvirksomhet. Eksempler kan være franchisekonsepter eller TV-formater. 

Domenenavn er en adresse på internett. Det er vanlig å knytte tjenester som websider eller e-postadresse til domenenavnet.

Et domenenavn er unikt i hele verden og korresponderer til en internettprotokolladresse. For eksempel: www.patentstyret.no er Patentstyrets domenenavn.

Registrering av bruksmønster er en beskyttelsesform for oppfinnelser som brukes i flere land.

Det er vanlig at det for slik beskyttelse stilles lavere krav til oppfinnelseshøyde enn for patent, og at beskyttelsestiden er kortere.

Visse teknologiområder kan også være unntatt, og avgiftene er ofte lavere.

Norge har ikke slik beskyttelse.

Patent - oppfinnelser

Du kan søke etter patenter som er gyldige i Norge i databasen vår. 

En kort oppsummering av oppfinnelsens viktigste trekk.

Publiseres i vårt patentregister når søknaden er allment tilgjengelig.

Du må betale årsavgifter for å opprettholde patentsøknaden / patentet.

Du må betale årsavgifter hvert år. De forfaller forskuddsvis, første gang to år etter innlevering av søknaden. Det betyr at første forfall er ved inngangen til tredje avgiftsår. Årsavgiftene for første og andre avgiftsår betales samtidig med avgift for tredje avgiftsår. Avgiftsåret regnes fra den måneden søknaden innleveres til Patentstyret og forfall settes til siste dag i denne måneden.

Et patentkrav er en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved en patentsøknad eller et patent.

Sitering er en referanse til andre patentsøknader, patenter, tidsskrifter eller annen litteratur. Disse henviser til lignende teknikk som allerede eksisterer.

Slike publikasjoner kan være til hinder for å få patent. De kan imidlertid også trekkes frem som en beskrivelse av teknikkens stilling, selv om den nærliggende kjente teknikk er relativt fjernt fra søknaden.

Overvåking

Siteringer kan også overvåkes hvis du har et patent. På den måten får man beskjed når noen forsøker å patentere teknikk som ligner på din egen.

SPC står for supplerende beskyttelsessertifikat (Supplementary Protection Certificate).

Dette er et sertifikat som kun gjelder for legemidler og plantefarmasøytiske produkter.

Det kan innvilges inntil fem år ekstra patentbeskyttelse – utover 20 år som er normalt.

Det er vanlig å definere en patentfamilie som en samling søknader og patenter som gjelder den samme oppfinnelsen verden over.

Dette betyr at en patentfamilie omfatter alle dokumenter (patentsøknader og patenter) som har nøyaktig samme prioritet, inkludert den opprinnelige prioritetsdannende søknaden og alle etterfølgende søknader verden over.

Prioritet er da knyttet til den søknaden som først omtaler oppfinnelsen (førstesøknaden), og sikrer at etterfølgende søknader med samme prioritet gis beskyttelse tilbake til søknadsdatoen for førstesøknaden.

Ved flere prioriteter i samme søknad vil familien omfatte dokumenter med nøyaktig den samme kombinasjonen av prioriteter.

En oppfinnelse er patenterbar hvis alle vilkårene for å meddele patent er oppfylt.

For å finne ut om vilkårene for patentering foreligger, foretar Patentstyret en patenterbarhetsvurdering.

 

En fullmektig /patentfullmektig er en som er gitt rett til å handle på vegne av andre.

Patentstyret krever ikke at du oppnevner en fullmektig. Vi sender all korrespondanse til deg som søker eller innehaver hvis du ikke har oppnevnt en fullmektig i saken. Det kan allikevel oppstå situasjoner der en fullmektig er ønskelig eller nødvendig.

Oppfinnerisk innsats når vi snakker om patent, er omfattende utprøving og modifisering av kjent teknikk.

For å få patent på en oppfinnelse må den skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området.

En gjennomsnittsfagmann på området må ikke finne den patentsøkte løsningen nærliggende i forhold til allerede kjent teknikk.

For at en oppfinnelse skal være patenterbar, må den være en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.

Løpedagen er innleveringsdagen for søknaden, eller den dagen søknaden ble innlevert til internasjonal myndighet (PCT).

Patentets levetid, inntil 20 år, starter fra løpedagen.

Når en patentsøknad godkjennes, blir patentet meddelt.

Vi publisererer meddelte patenter i Norsk patenttidende.

Nærliggende teknologi som er beskrevet i andre patentsøknader, patenter, tidsskrifter eller annen litteratur (gjelder hele verden) og som blir trukket fram som del av saksbehandlingen.

Et mothold brukes i vurderingen av om en søknad tilfredsstiller kravene til å få patent. Uttrykket ”anførte publikasjoner” brukes på samme måte som ”mothold”.

Flere patentkrav i samme søknad omtales som et kravsett.

Gransking eller nyhetsgransking brukes innen patent. Det er et grundig og altomfattende søk av høy kvalitet, som tar sikte på å avdekke alt relevant materiale tilgjengelig før søknaden ble levert.

Granskingen skal være så fullstendig som mulig for å avdekke relevant kjent teknikk, slik at resultatet gir et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om oppfinnelsen kan patenteres.

En ”førstesøknad” er den første søknaden som omhandler oppfinnelsen. Søkeren kan være fra Norge eller utlandet.

”Øvrige søknader” er søknader som har vært behandlet tidligere, enten i Norge eller i utlandet. De aller fleste av disse søknadene har prioritet fra en tidligere søknad.

Du finner alle søknader innlevert til Patentstyret i vårt patentregister. 

Fagperson er et uttrykk vi bruker i forbindelse med patent. Fagperson er en teknisk kyndig person som er en gjennomsnittlig utøver (han eller hun har den alminnelige kompetansen som kan forventes) på det gjeldende fagfeltet.

Et meddelt patent kan begrenses av innehaveren etter utløpet av innsigelsesperioden.

Begrensningen gjennomføres av Patentstyret med virkning for resten av patentets gyldighetstid.

Administrativ patentbegrensning er et billig og enkelt alternativ til en domstolsbehandling.

Patent i flere land

PCT er en verdensomfattende konvensjon om patentsamarbeid som gjør det enklere å søke patent i andre land. De fleste industriland er med på ordningen som er en patentsøknadsprosedyre.

Nei, verdenspatent finnes ikke. Det finnes ingen myndighet som kan bevilge et patent som dekker hele verden.

Et patent i Norge gir bare enerett i Norge.

Hvis du ønsker patent i flere land, kan du søke i hvert enkelt land, regionalt ved European Patent Office (EPO) eller gjennom den internasjonale patentsøkeordningen PCT.

Varemerke - navn og logo

Vareslagslikhet innebærer at to varemerker gjelder for samme eller liknende varer. Hvis merkene gjelder tjenester, kaller vi det gjerne tjenesteslagslikhet.

En unntaksanmerkning er en opplysning i en varemerkeregistrering om at et eller flere elementer i merket ikke er omfattet av den beskyttelsen som registreringen gir. Formålet med unntaksanmerkningen er å unngå uvisshet om varemerkerettens omfang. Hvis et merke er registrert uten unntaksanmerkning men likevel inneholder ett eller flere elementer som ikke kan registreres særskilt, vil ikke vernet omfatte disse delene av merket.

Et varemerke må ha særpreg eller være særpreget for å kunne registreres. I dette ligger det at merket må være egnet til å skille virksomhetens varer eller tjenester fra andres.

Du kan kreve at et varemerke blir overført til deg dersom du mener å ha bedre rett til varemerket enn den som er søker/innehaver.

Du må bevise retten til varemerket før overføring kan skje. Et slikt krav om overføring må stilles innen 3 måneder fra kunngjøring i Norsk varemerketidende.

Likeartethet er et begrep som brukes i vurderingen av vareslagslikhet.

Hvis to merker gjelder eksakt samme varer, bruker vi ofte begrepet vareidentitet, eller sier at det er snakk om samme eller identiske varer. Hvis varene likner på hverandre, ved at de har samme formål, brukes sammen, normalt produseres sammen av samme type materialer osv., sier vi at det er likeartethet.

Dette er et uttrykk som vi bruker når en stor del av kundekretsen vil tro at to varemerker har samme kommersielle opprinnelse, for eksempel at de kommer fra samme produsent.

Registrering av et varemerke for færre varer enn den opprinnelige varefortegnelsen.

Degenerering inntreffer når et varemerke blir selve ordet på en vare eller tjeneste, og dermed mister sin kjennetegnsfunksjon.

Eksempler på dette kan være "linoleum", "grammofon" og "thermos" som en gang i tiden var varemerker for ulike produkter, men hvor varemerket etterhvert ble den generiske betegnelsen.

At et varemerke er beskrivende, vil si at det bare foreteller noe om varen eller tjenesten.

For eksempel vil VINTER eller WARM på en jakke kunne
fortelle at den er egnet til bruk om vinteren. SUPER opplyser at varene er
av god kvalitet, og FAMILY sier noe om hvem produktene retter seg mot.
Slike beskrivende ord kan ikke registreres som varemerker.

Begrenset varefortegnelse vil si at varefortegnelsen er begrenset i forhold til den som kom inn med søknaden.

Patentstyret kan foreslå at du begrenser varefortegnelsen dersom vi ikke kan registrere merket ditt for alle varene eller tjenestene. Du vil da kunne få merket registrert for en del av dem. Du kan også selv foreslå å begrense varefortegnelsen for å få merket registrert. Det er ikke mulig å utvide en varefortegnelse. 

Ulike typer varemerke

Dette er et varemerke hvor én eller flere farger i seg selv søkes registrert som varemerker.

Et eksempel er fargen rosa for isolasjonsmateriale. Det stilles strenge krav til at en bestemt næringsdrivende kan få enerett til en farge eller fargekombinasjon for en vare eller tjeneste.

Et kombinert merke eller figurmerke som er søkt registrert i en spesiell farge er ikke et fargemerke.

En spesiell lyd som angir en kommersiell opprinnelse kan registreres som varemerke.

Eksempler kan være lyden når man slår på en datamaskin, lyden når et program på radioen starter eller lyden en mobilapplikasjon lager idet brukeren mottar eller sender penger.

Du må levere inn en lydfil som gjengir lyden sammen med varemerkesøknaden. Alternativt kan du sende inn en nøyaktig gjengivelse av lyden i et notesystem.

Du kan registrere en spesiell lukt for en vare, eksempelvis lukt av øl for dartpiler eller lukten av motorolje for magasiner.

Dette er en type varemerker hvor det per i dag hersker tvil om dette går inn under betegnelsen varemerker og hvordan disse eventuelt skal kunne gjengis grafisk.

En forening av næringsdrivende kan få enerett for medlemmene til å bruke et varemerke eller et annet kjennetegn for sine varer og/eller tjenester.

Et fellesmerke er et felles varemerke

  • til bruk for medlemmene av en forening eller sammenslutning, eller
  • som kan brukes som et garanti-/kontrollmerke for en myndighet eller sammenslutning som fører kontroll med varer og tjenester.

Eksempel: stempel på økologiske varer, miljømerker eller felles merke til bruk for medlemmer av idrettsforbund.

Et merke som består av eller omfatter en bevegelse eller en endring i plasseringen av varemerkets elementer.

Kan for eksempel være et varemerke bestående av en logo som beveger seg, som skifter farge, eller hvor nye elementer introduseres over tid.

Du må i varemerkesøknaden levere inn et videoklipp som viser merket. Alternativt kan du sende inn nummererte stillbilder som viser bevegelsen eller endringen av plasseringen av merkets elementer.

Varemerke i flere land

En internasjonal avtale som gjør det enklere å søke internasjonal varemerkeregistrering i flere land samtidig.

Privatpersoner eller foretak med tilknytning til en av medlemstatene i Madridprotokollen kan søke om registrering i de andre medlemslandene med utgangspunkt i en nasjonal varemerkesøknad eller varemerkeregistrering, .

Norge er medlem av Madridprotokollen.

Konvensjonsprioritet gir en søker mulighet til å kreve vern for sitt varemerke i andre land fra det tidspunktet søknaden ble levert i det første landet. Dette følger av Pariskonvensjonen.

Fristen for å kreve konvensjonsprioritet er seks måneder. En slik prioritet innebærer altså at man har trukket en slags kølapp som varer i seks måneder fra den første søknaden ble innlevert. 

Et EU-varemerke som registreres gjelder i alle land som er medlem i EU (gjelder ikke i EØS).

Søkere som er bosatt i Norge og selskap som har sitt sete i Norge, kan sende søknad om EU-varemerke (EUTM) direkte til varmerkemyndigheten EUIPO i Alicante, men det kan lønne seg å benytte en fullmektig som har rett til å bistå klienter i EU.

Design - utseende og form

Dette er en undersøkelse som søkeren av en designregistrering kan be Patentstyret utføre mot et gebyr.

Søkeren må merke av i søknadsskjemaet at de ønsker dette. Ved en supplerende undersøkelse skal Patentstyret kartlegge forhold som kan være til hinder for at søkeren kan oppnå designrett. Vi sender en rapport til søkeren hvor vi gir beskjed om eventuelle funn, men vi nekter ikke å registrere på bakgrunn av dette. Se designforskriften § 14.

Grace Period blir også kalt nyhetsfrist. Betegnelsen brukes innenfor designrett.

Det er mulig å søke et design registrert selv om designet er blitt gjort kjent offentlig (allment tilgjengelig) før en designsøknad innleveres. Fristen med å innlevere designsøknaden er tolv måneder fra designet først ble offentliggjort (nyhetsfrist).

Registrering av design het tidligere "registrering av mønster".

Designloven erstatter den tidligere Mønsterloven fra 14. mars 2003. Det som etter den gamle loven ble kalt ”mønster” kalles nå ”design”.

Hva er forskjellen på en mønsterregistrering og en designregistrering ? 

Ordene mønster og design har vært brukt mye om hverandre.

Designloven trådte i kraft 1. mai 2003. Alle mønsterregistreringer som var i kraft 1. mai 2003 lever videre og har beskyttelse under designloven. Den kanskje viktigste følge for eksisterende mønsterregistreringer er at de nå kan fornyes flere ganger, maksimalt i 25 år. (Med unntak for deler som bare skal brukes som reservedeler. Der er maksimal beskyttelse 5år). Mønsterloven hadde en maksimal beskyttelsesperiode på 15 år.

Den dagen vernet gjelder fra, det vil si den dagen bildene som viser designet først ble mottatt av Patentstyret.

Alle design blir registrert i en såkalt Locarnoklasse.

De blir delt inn i klasser etter hva slags type produkt de gjelder. Dette er for at Patentstyret skal finne tilbake til designene i registeret. Denne klassifikasjonen innebærer ikke noen begrensning av vernet til designet.

For å få enerett på et design, må designet være nytt og ha individuell karakter.

Et design har individuell karakter hvis helhetsinntrykket designet gir den informerte brukeren skiller seg fra helhetsinntrykket denne brukeren får av andre design.

En fiktiv person som vi bruker som mal for å avgjøre om et design har individuell karakter.

Personen er godt opplyst om hvilke produkter som finnes på markedet i den aktuelle produktkategorien, men vedkommende er ikke ekspert eller profesjonell på området. For å avgjøre om et design har individuell karakter, spør man seg om en informert bruker vil se tydelig forskjell på det søkte designet og andre design som finnes.

Internasjonal designregistrering

Konvensjonsprioritet gir en søker mulighet til å kreve vern for sitt  design i andre land fra det tidspunktet søknaden ble levert i det første landet. Dette følger av Pariskonvensjonen.

Ordningen har særlig betydning for design, som må være nytt på søknadstidspunktet. Fristen for å kreve konvensjonsprioritet er seks måneder. En slik prioritet innebærer altså at man har trukket en slags kølapp som varer i seks måneder fra den første søknaden ble innlevert. 

Internasjonale ordninger

EPC er en forkortelse for European Patent Convention (Den europeiske patentkonvensjonen).

The European Patent Office (EPO) tar imot, behandler og avgjør europeiske patentsøknader på grunnlag av regler gitt i den europeiske patentkonvensjonen (EPC).

EPO er en forkortelse for European Patent Office (Det europeiske patentverket).

The European Patent Office tar imot, behandler og avgjør europeiske patentsøknader på grunnlag av regler gitt i den europeiske patentkonvensjonen (EPC).

Verdensorganisasjonen for handel (World Trade Organisation - WTO) er den ledende internasjonale organisasjonen for regulering av verdenshandelen.

WTO er grunnet på tre pillarer - handel med varer, handel med tjenester og immaterielle rettigheter.

De immaterielle rettighetene er regulert i TRIPS-avtalen (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - 1994).

Trade-related aspects of intellectual property rights.

Verdensorganisasjonen for immaterialrett (World Intellectual Property Organization - WIPO) er en av FNs spesialorganisasjoner.

WIPO har som hovedoppgave å fremme utviklingen av immaterielle rettigheter globalt og er den sentrale internasjonale organisasjonen på dette området.

WIPO har 188 medlemsland og har sitt hovedsete i Genève, Sveits.

Varemerke- og designmyndighet for EU. EUIPO er ansvarlig for forvaltningen av EU-varemerket og EU-design.

De samarbeider med patentverk i EUs medlemsstater og med internasjonale partnere for å tilby en helhetlig registreringsopplevelse for varemerker og design i Europa og verden.

Tidligere kjent som OHIM.

Nordisk Patentinstitutt (NPI) er et samarbeid mellom patentmyndighetene i Danmark, Norge og Island. Instituttets hovedoppgave er å levere ulike typer tjenester innen patentområdet til andre patentmyndigheter og til private kunder.

Nordisk Patentinstitutt har status som PCT-myndighet, dvs. internasjonal myndighet for nyhetsgransking og forberedende patenterbarhetsvurdering i henhold til patentsamarbeidskonvensjonen (PCT).

Nordisk Patentinstitutt har en direktør og en visedirektør som rapporterer til et styre som består av direktørene i patentmyndighetene i Danmark, Island og Norge.

Stortinget vedtok opprettelsen av Nordisk Patentinstitutt (Nordic Patent Institute) fra 1. januar 2008.

Om søknadsprosessen

Søknaden kan trekkes tilbake av søkeren eller dennes fullmektig hvis det er ønskelig.

Søknaden kan deretter ikke gjenopptas.

Hvis søknaden din er henlagt, kan vi gjenoppta behandlingen av den mot at du retter mangelen som førte til henleggelse. Du må også betale et gjenopptagelsesgebyr.

Fristen for å gjenoppta søknadsbehandlingen er to måneder for varemerker og design, fire måneder for patent. Fristen regnes fra utløpet av den fristen som førte til at søknaden ble henlagt.

Du finner informasjon om gebyrene i prisoversikten for hvert område:

Når vi realitetsbehandler en søknad vurderer vi om den oppfyller alle de lovmessige kravene til at vi kan registrere et varemerke eller et design, eller meddele et patent.

En varemerkesøknad må blant annet inneholde en liste over alle produktene (varene eller tjenestene) du vil ha varemerket registrert for, mens beskrivelsen i en patentsøknad skal være så tydelig at en fagperson skal kunne utøve oppfinnelsen på grunnlag av denne. I en designsøknad må du sende inn gode og tydelige bilder av designet. Loven stiller opp flere slike krav en søknad må oppfylle.

Etter at vi har vurdert søknaden sender vi et brev med en realitetsuttalelse til søkeren. Dette er en vurdering og ikke en endelig avgjørelse. Det kan være flere realitetsuttalelser i en sak.

Etter at vi har vurdert søknaden, sender vi et brev med en realitetsuttalelse til søkeren. Dette er en vurdering og ikke en endelig avgjørelse. Det kan være flere realitetsuttalelser i en sak.

En nyhetsgransking er en granskning som foretas av patentmyndigheter, som Patentstyret, for å finne ut om oppfinnelsen angitt i søknaden er ny.

Gjelder for oppfinnelser/patentering og design.

En oppfinnelse må være ny for å være patenterbar. Den må også skille seg vesentlig fra kjent teknikk - se oppfinnelseshøyde.

Et design må også være nytt for å kunne registreres.

Alt vedrørende oppfinnelsen eller designet som enten er omtalt i tidligere patenter, tidsskrifter eller annen litteratur (gjelder hele verden), kan være til hinder for å få patent eller få registrert designet. Det samme gjelder hvis oppfinnelsen eller designet har vært vist på utstilling eller under foredrag, omtalt i en avis eller vært lagt ut for salg.

Leveringsdag er dato for innlevering av en varemerkesøknad, dvs. den dagen Patentstyret har mottatt søknaden.

Kunngjøring av opplysninger om patenter, varemerker og design skjer i Norske tidende.

Vi gir ut Norsk patenttidende og Norsk varemerketidende hver uke. Designtidende kommer ut annen hver uke.

Vi kunngjør opplysninger om nye varemerker og design når disse registreres.

Vi kunngjør bibliografiske opplysninger om patentsøknader ved søknadsinnlevering og når søknaden blir allment tilgjengelig etter 18 måneder.

Patentet kunngjøres også når det blir meddelt.

Hvis en henlagt søknad ikke blir gjenopptatt innen fristen for dette, blir søknaden endelig henlagt. Det er da ikke lenger mulig å gjenoppta søknaden.

Saksdokumenter er offentlig tilgjengelige for enhver å se på etter følgende regler. Kopier kan bestilles.

En søknad om patent blir allment tilgjengelig 18 måneder etter den dagen søknaden er levert inn til Patentstyret. 

En designsøknad blir som regel allment tilgjengelig 6 måneder etter innlevering av søknaden.

Mens varemerkesøknader blir allment tilgjengelig fra den dagen du søker. 

Vi bruker «enkeltperson» når vi snakker om søkere, innehavere eller andre kunder som bare er/består av én person.

Du finner søknadsskjema for patent, design og varemerke her.

Vi anbefaler deg å levere søknaden din via søknadsveiviseren vår, men det er også mulig å søke via Altinn. Hvis du bruker Altinn, må du passe på å velge riktig rolle oppe til høyre på siden før du begynner på søknaden. 
 
Du kan få enklere hjelp av oss, for eksempel informasjon om hvilke opplysninger du må ha med i søknaden. Vi kan ikke hjelpe deg med å skrive søknaden. 

Du kan søke opp saken din i søketjenesten vår. Skriv søknadsnummeret ditt i søkefeltet og velg deretter Varemerke, Patent eller Design. Trykk på søknadsnummeret ditt i trefflisten og finn status for søknaden din under Nøkkelinformasjon. 

Du kan forvente svar på varemerkesøknaden din innen 3 uker. Svartiden forlenges til inntil 5 måneder, hvis du velger faktura som betalingsmetode for søknadsgebyret og/eller leverer en søknad med egne forslag til produkter, altså produkter som ikke finnes i produktvelgeren vår
 
Du kan forvente første svar med vurdering av patentsøknaden din innen 6-8 måneder. Hvis patentsøknaden din er den første søknaden du leverer inn for en bestemt oppfinnelse, kan du be om akselerert behandling. Svartiden forkortes til innen 3-8 måneder. 
 
Du kan forvente svar på designsøknaden din innen 3 måneder. 

Krenking av andres eiendom

Piratkopier er produkter som forsøker å fremstå som originale produkter. De gir seg gjerne ut for å ha en kommersiell opprinnelse som de ikke har tilknytning til.

Vi snakker om produktetterlikning når det er to "ekte" produkter fra to ulike produsenter, der den ene har etterliknet den andre.

Formen på en kjent designvase etterliknes av et billigmerke, eller fasong og materialbruk på en populær lommelykt etterliknes av en konkurrent, men med konkurrentens eget varemerke. Ved produktetterlikning legger man seg nært opptil et produkt som noen andre allerede har laget, men gir seg ikke ut for å ha den samme opprinnelsen som originalvaren.

Produksjon og salg av etterlikninger kan rammes av markedsføringsloven, som sier at man ikke skal utnytte andres innsats eller resultater på en urimelig måte.

Som produsent kan du stille sterkere i kampen mot produktetterlikninger dersom du har registrerte rettigheter, som for eksempel en designregistrering.

Andre spørsmål

Overføre rettigheter til en annen.

Alle rettigheter du oppnår ved registrering i Patentstyret, kan overdras til en annen. Slike overdragelser må meldes til Patentstyret, slik at vi kan oppdatere registrene våre.

Denne tjenesten er gratis.

En omsetningskrets er gruppen av potensielle kjøpere og selgere for de aktuelle varene / tjenestene.

Brukes som standard for å vurdere hvordan et varemerke blir oppfattet av dem som faktisk vil kunne møte det i en reell kjøps- og salgssituasjon. Det omfatter alle ledd i omsetningen.

Hvem omsetningskretsen består av, varierer imidlertid med typen varer/tjenester.

Omsetningskretsen for «badedrakter» vil bestå av helt vanlige forbrukere, profesjonelle svømmere, ansatte i sportsbutikker, produsenter av sportsklær, tekstiler mv.

For avansert utstyr til oljeindustrien vil ikke vanlige forbrukere være en del av omsetningskretsen. Her vil alle ledd i stor grad være profesjonelle.

En merkevare er en vare som sendes på markedet under et bestemt navn, med ensartet innpakning og kvalitet.

Dette er et ord som har flere definisjoner og brukes i mange ulike sammenhenger.

En merkevare er summen av alle assosiasjoner kundene har til et produkt, et firma eller en person. Altså hva kunden sier når de skal beskrive produktet, firmaet eller personen. En sterk merkevare betyr at disse assosiasjonene er enhetlige og tydelige.

Merkevarebygging er å gi en merkevare verdier, slik at kjøperen får en følelse av å ha kjøpt mer enn bare produktet.

Merkevarebygging går ofte ut på at man tilfører produktet et symbol eller logo, som etter flere år med markedsføring skal føre til at kundene forbinder produktet med kvalitet og visse egenskaper og fordeler, og over tid utvikler tillit til produktet.

Når vi prater om kommersiell opprinnelse mener vi hvem som står bak (produserer eller selger) en vare eller tjeneste.

Et apparat eller et fysisk objekt blir ofte omtalt som en anordning eller innretning. På engelsk heter det «device».

Den som eier patentet, varemerkeregistreringen og/eller designregistreringen. Vi kan også omtale søkeren som innehaver av søknaden.

På patentområdet blir også patenthaver brukt.

En fullmektig /patentfullmektig er en som er gitt rett til å handle på vegne av andre.

Patentstyret krever ikke at du oppnevner en fullmektig. Vi sender all korrespondanse til deg som søker eller innehaver hvis du ikke har oppnevnt en fullmektig i saken. Det kan allikevel oppstå situasjoner der en fullmektig er ønskelig eller nødvendig.

Forkortelser

Forkortelse for industrielle rettigheter.

Dette samlebegrepet omfatter de rettighetene som også er omtalt som industrielt rettsvern.

Også kalt rettstvistforsikring og patentforsikring.

Det kan lett bli dyrt hvis du havner i en tvist om immaterielle rettigheter. Rettstvistforsikring, også kalt IPR-forsikring, kan redusere kostnadsrisikoen betraktelig hvis du må ut med store beløp til advokatutgifter, rettsak eller erstatning.

Engelsk forkortelse for Intellectual Property Rights.

Dette samlebegrepet omfatter de rettighetene som også er omtalt under immaterialrett og industrielt rettsvern.

Vi klassifiserer alle patentsøknader som kommer inn til Patentstyret etter klassifikasjonssystemet International Patent Classification (IPC).

Formålet med klassifiseringen er å ha en ordning av patentskrifter slik at det skal være mulig å finne frem all nyttig informasjon som har betydning for granskingen.

Intellectual Property er det engelske begrepet for immaterielle verdier, det vil si verdier som ikke er fysiske.

Dette kan være oppfinnelser, varemerker, design, produksjonsprosesser, fremgangsmåter, databaser, ulike typer åndsverk, knowhow og bedriftshemmeligheter. Det gjelder også retten til foretaksnavn, forfatter- og kunstnerretten, fotografiretten og retten til kretsmønstre for integrerte kretser.

IP og IPR (Intellectual Property Rights, immaterielle rettigheter) brukes ofte om hverandre.

Klagemuligheter

Innvendinger mot en søknad om varemerke, patent eller design før den eventuelt blir registrert som varemerke/design eller meddelt til patent.

En protest kan sendes inn når som helst før søknaden registreres/meddeles. Etter registrering av varemerke/design eller meddelelse av patent brukes betegnelsen innsigelse eller administrativ overprøving.

Les mer om muligheten for å levere inn en protest mot en søknad om varemerke, patent eller design.

Den juridiske personen som krever administrativ overprøving.

Mer informasjon om administrativ overprøving finner du under klageordninger. 

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet.

Klagenemnda behandler klager på Patentstyrets avgjørelser innenfor patent, varemerke og design. Den behandler også klager som gjelder foretaksnavn, edelmetalloven og forskrift om registrering av ansvarsmerker.

Du skal rette klager over Patentstyrets vedtak til Patentstyret, men Klagenemnda overtar all saksbehandling.

I tillegg behandler og avgjør Klagenemnda klager over enkelte av de avgjørelsene Plantesortnemnda treffer i henhold av lov om planteforedlerrett.

En innvender er den juridiske personen som har kommet med en protest under søknadsbehandlingen.

Den juridiske personen som har kommet med en innsigelse etter registrering av et varemerke eller meddelelse av et patent.

Alle som mener at et varemerke er registrert på feilaktig grunnlag, kan sende inn en skriftlig innsigelse mot registreringen til Patentstyret.

Fristen for å sende inn en innsigelse er tre måneder fra den dagen registrering ble kunngjort. Innsigelsen kan føre til at registreringen helt eller delvis blir opphevet.

Alle som mener at et patent er gitt på feilaktig grunnlag, kan sende inn en skriftlig innsigelse mot det til Patentstyret.

Fristen for å sende inn en innsigelse er ni (9) måneder fra den dagen patentet ble meddelt. Ved å levere en innsigelse, angriper man patentets gyldighet eller patenthavers rett til oppfinnelsen.

Innsigelsen skal være begrunnet, og begrunnelsen bør være understøttet med for eksempel publikasjoner. Vi behandler innsigelser i vår fagavdeling.

Alle som mener at et design er blitt registrert på feilaktig grunnlag, kan be om at Patentstyret foretar en administrativ overprøving av designregistreringen.

Administrativ overprøving har erstattet innsigelsessystemet for designregistreringer.

Dette kan gjøres når som helst etter at designet er blitt registrert mot å betale en avgift.

Behandlingen av en søknad opphører fordi søker ikke har betalt en avgift, eller ikke har svart på en henvendelse fra Patentstyret i innen fristen.

Henlagte søknader kan gjenopptas under visse forutsetninger.

Vær oppmerksom på at henleggelse kun skjer under søknadsbehandlingen, og kun for visse typer frister.

Henleggelse er ikke det samme som at et varemerke er nektet registrert.

Hvis søknaden din er henlagt, kan vi gjenoppta behandlingen av den mot at du retter mangelen som førte til henleggelse. Du må også betale et gjenopptagelsesgebyr.

Fristen for å gjenoppta søknadsbehandlingen er to måneder for varemerker og design, fire måneder for patent. Fristen regnes fra utløpet av den fristen som førte til at søknaden ble henlagt.

Du finner informasjon om gebyrene i prisoversikten.

Ordningen er innført som et raskt, enkelt og billig alternativ til søksmål om ugyldighet ved domstolene.

Alle med rettslig interesse kan fremsette krav om administrativ overprøving. Ordningen kan brukes innenfor alle tre områder patent, varemerke og design, samt foretaksnavn.

En varemerke- eller designsøknad kan overføres fra den opprinnelige søkeren til en annen som kan dokumentere bedre rett til søknaden.

Ordningen gjelder på søknadsstadiet. Etter at varemerket eller designet er registrert, må du levere inn en innsigelse innen innsigelsesfristen for å få rettigheten overført til deg.

Du kan klage på en avgjørelse ved å sende oss en skriftlig melding. Bruk gjerne skjemaet du finner hos Altinn. Du må oppgi saksnummeret, begrunnelsen for klagen og eventuelt legge ved dokumentasjon som kan støtte klagen din. 

Våre tjenester

Overvåking er en tjeneste som tilbys av Patentstyret hvor du kan få regelmessig informasjon om rettigheter andre har (vedr. patent/varemerke/design), saksgangen i en bestemt sak eller hva som kommer inn av søknader på ett bestemt område.

Du kan også bruke  varslingstjenesten vår. Da kan du bli varslet på e-post når konkurrenter søker om rettigheter eller det skjer endringer innenfor et valgt område.

Dette er et samlebegrep som brukes om Patentstyrets undersøkelser om hvorvidt et varemerke, et design eller et patent er nytt, om det kan registreres eller hvem som eventuelt har rettighetene.

Læring og kunnskap

Vi kan informere deg om hva som kjennetegner de ulike rettighetsområdene – patent, varemerke og design. Vi kan svare på hva som skal til for å søke om rettigheter og hva det eventuelt kan bety for deg og virksomheten din. 
 
Hvis du ønsker konkrete forslag til forbedringer av ideen din eller hjelp til å velge en strategi for beskyttelse og utnyttelse av ideen din, bør du ta kontakt med et advokatfirma eller et patentbyrå. Slik rådgivning ligger utenfor oppdraget vårt som offentlig myndighet. 

Du kan delta på våre kurs, spørretimer og fagsamlinger om immaterielle rettigheter og nærliggende områder, eller du kan se opptak av gjennomførte arrangementer i kursportalen vår. Du kan også motta nyhetsbrevene våre ved å fylle og sende inn skjema for nyhetsbrevpåmelding.

Du finner informasjon om registrerte patenter, varemerker og design i vår database. Hvis du vurderer andre markeder enn det norske, bør du utvide søket og benytte også internasjonale databaser.

Vi tilbyr forundersøkelser til deg som trenger hjelp til å søke og/eller til å tolke resultatene. 

Vi anbefaler at du bruker Chrome eller Edge når du leverer inn søknad via søknadsveiviseren vår.
 
Ved tekniske problemer kan du prøve å benytte privat/inkognito-modus i nettleseren. Nettleseren vil ignorere alle tidligere lagrede innlogginger og innstillinger.  
 
Slik åpner du et privat/inkognito-vindu i Chrome: 
Trykk Ctrl + Shift + N 
Alternativt: Meny > "Nytt inkognitovindu" 
 
Slik åpner du et privat/inkognito-vindu i Edge: 
Trykk Ctrl + Shift + N 
Alternativt: Meny > "Nytt InPrivate-vindu" 
 
Hvis du ikke vil benytte deg av privat/inkognito-modus, kan du forsøke å slette cookies/informasjonskapsler. 

Patentregistreringen din gjelder i inntil 20 år fra den dagen du leverte inn søknaden, så lenge du betaler årsavgifter. 
 
Designregistreringen din gjelder i fem år fra den dagen du leverte inn søknaden. Du kan fornye registreringen din i ytterligere fire femårsperioder til maksimalt 25 år. 

Varemerkeregistreringen din gjelder i 10 år fra den dagen du leverte inn søknaden. Deretter må du betale en fornyelsesavgift hvert 10. år for å opprettholde registreringen din. 

Betaling og fornyelse av rettighet

Når du leverer inn en søknad, må du betale et søknadsgebyr. Søknadsgebyret dekker vår behandling av søknaden, og blir ikke refundert selv om søknaden avslås eller trekkes tilbake. 

Betalingsløsningen leveres av NETS via Altinn. Hvis du ikke får betalt, kan det hende at det er problemer hos en av disse leverandørene. 
 
Ved tekniske problemer se spørsmålet om tekniske problemer. 

Hvis du ønsker å få faktura, istedenfor å betale søknadsgebyret samtidig som du leverer inn søknaden din, må du bruke søknadsskjemaene våre i Altinn. 

Patentregistreringen din gjelder i inntil 20 år fra den dagen du leverte inn søknaden, så lenge du betaler årsavgifter. 
 
Designregistreringen din gjelder i fem år fra den dagen du leverte inn søknaden. Du kan fornye registreringen din i ytterligere fire femårsperioder til maksimalt 25 år. 

Varemerkeregistreringen din gjelder i 10 år fra den dagen du leverte inn søknaden. Deretter må du betale en fornyelsesavgift hvert 10. år for å opprettholde registreringen din. 

Det er frivillig å fornye rettigheten din. Vi sender derfor ikke ut faktura for årsavgift for patent, eller fornyelsesavgift for design og varemerke. Du mottar kun et brev med varsel ca. to måneder før betalingsfristen. Slik betaler du:
 
Det finnes useriøse aktører som sender faktura for årsavgift/fornyelsesavgift. De finner informasjon om virksomheten din i offentlige databaser. Du bør ikke betale fakturaer fra ukjente virksomheter. 

Du oppdaterer opplysningene dine ved å sende oss en skriftlig melding. Bruk skjemaet i Altinn. Vi henter ikke automatisk foretaksinformasjon fra Brønnøysundregisteret og/eller kontaktopplysninger fra Folkeregisteret.