Etter at du har fått patent

Når du har fått patent, har du flere muligheter til å oppnå økonomisk gevinst på investeringene. Et patent kan åpne dører for samarbeidsavtaler, og patentet kan inngå som en viktig del av forretningsstrategien din. Du bør også passe på at ikke andre krenker rettighetene dine.

Les mer om Søke patent i andre land

Søke patent i andre land

Før du velger å søke patent i flere land, bør du vurdere nøye i hvilke land du ønsker å sikre deg rettigheter til produksjon og markedstilgang.

Les mer om Følg med på konkurrentene

Følg med på konkurrentene

Du må selv være aktiv for å verne om at ingen andre gjør inngrep i dine patentrettigheter. Du kan bruke varslingstjenesten vår for å følge med og bli varslet om det skjer noe innenfor ditt fagfelt.

Har du tilstrekkelig vern?

Hvis du allerede har produkter i markedet, bør du synliggjøre at du har patent på oppfinnelsen. Det kan hindre unødige konflikter om inngrep. 

Gjør en vurdering av om du har et tilstrekkelig vern:

  • Er det lett å omgå rettigheten din ved å gjøre noen endringer?
  • Er det nødvendig å søke flere patenter på tilgrensende områder?
  • Har du et produkt du bør søke om design og varemerke for? 

Hvordan bruker du patentrettigheten?

Ved å ha et patent kan du oppnå økonomisk gevinst på flere måter. De vanligste er: 

  • høyere pris på produktet som følge av monopol 
  • økt verdi på selskapet ved en eventuell fusjon eller salg av selskapet 
  • selge patentet, helt eller delvis 
  • lisensinntekter av patentet 
  • bedre tilgang på finansiering fra investorer og det offentlige 
  • sikring av markedsandeler ved å hindre kopiering 

Patentstyret har ingen rolle i den forretningsmessige bruken av patenter, men det er viktig at vi får oppdatert informasjon til patentregisteret. Husk derfor å melde fra til oss om endringer av eierskap, lisensavtaler og pant.

Hvor lenge varer patentbeskyttelsen?

Et patent kan vare i inntil 20 år. For at patentet skal fortsette å være gyldig, må du betale årsavgift.

Patentstyret sender kun ett varsel om betaling. Det er for den første betalingen av årsavgifter, og  gjelder for de tre første avgiftsårene.

Du må selv sørge for at årsavgiftene blir betalt innen fristen hvert år. Vi er strenge med betalingsfristene, og du risikerer at patentet opphører hvis du ikke betaler i tide. Du kan sette opp en varsling i varslingstjenesten vår slik at du blir minnet på det.

Inngå lisensavtale

En lisens er en avtale der du som innehaver av et patent gir en lisenstaker rett til å lage, bruke eller selge din patenterte teknologi innenfor avtalte geografiske markeder og bruksområder.

Vanligvis mottar du et beløp når avtalen inngås, og deretter en andel av lisenstakerens årlige salgsinntekter. Du eier fortsatt patentet, og du kan inngå lisensavtaler med lisenstakere i ett eller flere markeder.

Det er også mulig å utnytte hverandres patenter, såkalt krysslisensiering, for å skape allianser og øke eget handlingsrom. 
 

Du kan sette patentet i pant 

Det er mulig å pantsette patenter, patentsøknader og patentlisenser i Norge. For å sikre panteretten må pantsettelsen registreres hos Patentstyret. Hovedformålet med muligheten til å pantsette er å gjøre det enklere for oppstartsbedrifter uten mulighet til kassakredittlån, og andre bedrifter som trenger midler til utvikling av nye ideer, å skaffe seg kapital ved å stille sikkerhet i sine patenter, patentsøknader og lisenser. 

Hva om andre krenker rettighetene mine? 

Dette er utfordrende, og du ta kontakt med et patentbyrå eller et advokatfirma. Det er vanlig å først sende brev til den du mener krenker rettighetene dine. Ofte kommer dere frem til en løsning gjennom forhandlinger, men andre ganger må saken bli løst i retten. 

For å stoppe inngrep, kan domstolene raskt utstede en såkalt midlertidig forføyning. Dette betyr at konkurrenten din blir pålagt å stanse produksjon, markedsføring og salg av produktet til saken kommer opp for retten. En behandling i rettsapparatet tar lengre tid, og retten bestemmer en eventuell erstatning. Dette kan du kreve fra det tidspunktet patentsøknaden ble publisert. Rettssaker føres i hvert enkelt land, og hvis du må forsvare patentet i flere land, kan kostnadene bli store.  

Hva om jeg krenker andres rettigheter? 

Om du har gjort inngrep i andres rettigheter, er prosessen like utfordrende som når andre krenker dine rettigheter. Det er mest vanlig å komme til enighet gjennom forhandlinger, men du risikerer å måtte betale erstatning eller inngå lisensavtale. Prosessen starter vanligvis med at du får et brev fra motpartens patentfullmektig eller advokat. 

Du bør da få hjelp av en profesjonell som kan svare motparten, og i visse tilfeller komme med et motsøksmål, eventuelt prøve å få patentet deres ugyldiggjort. 

Kan andre angripe patentet ditt? 

Alle kan levere en innsigelse etter administrativ overprøving mot gyldigheten av patentet ditt til Patentstyret. Det er ingen tidsfrist for å kreve administrativ overprøving. 

Vær aktiv! 

Det finnes ikke et «patentpoliti», så du som patenthaver må selv være aktiv og verne om patentrettighetene dine. Det er ditt ansvar å følge med på om noen gjør inngrep i dine rettigheter, og du må i så fall sette i gang tiltak. Du kan bruke varslingstjenesten vår for å følge med og bli varslet hvis en konkurrent sender inn en søknad om rettigheter eller om det skjer noe på et spesifikt teknisk fagfelt. 

Vi hjelper deg gjerne!

Få oversikt over hvilke muligheter som finnes for deg, og hvordan du bør gå i gang for å søke. Registrering av design er en omfattende prosess, men vi kan hjelpe deg.