Klageordninger for patent

Det finnes ulike muligheter til å klage i de forskjellige fasene av saksbehandlingen.

 • Under søknadsprosessen

  Protest

  En protest er en klage som kommer inn til Patentstyret fra en tredjepart under behandlingen av en søknad - altså før et eventuelt patent er innvilget.

 • 0-9 måneder etter meddelelse

  Innsigelse

  Alle som mener at et patent er gitt på feilaktig grunnlag, kan sende inn en skriftlig innsigelse mot patentet inntil 9 måneder fra patentet ble meddelt. 

 • Fra 9 måneder etter meddelelse

  Administrativ overprøving

  Etter at innsigelsesfristen har gått ut, kan du fortsatt klage ved å sende inn et skriftlig krav om administrativ overprøving av patentet.

 • Fra 9 måneder etter meddelelse

  Søker

  Administrativ patentbegrensning

  Hvis du som patenthaver ønsker å begrense vernet til patentet ditt, så kan du be om administrativ patentbegrensning.

Hvordan leverer du en klage?

Du kan bruke skjemaet "Krav og klager til Patentstyret og KFIR" i Altinn for å lever inn en klage.

Protest

En protest er en innvending fra en tredjeperson som blir levert under behandlingen av en søknad. Hvis du leverer en protest, blir du ikke en part i saken. Vi bekrefter kun at protesten er mottatt, og du må selv følge med på saksbehandlingen via nettsidene våre. Protesterer du mot en søknad under behandling, får du også informasjon om muligheten til å levere innsigelse hvis patentet blir meddelt. 

En protest skal være begrunnet, og Patentstyret skal ta hensyn til det som er beskrevet i protesten under sin videre behandling av saken.

Du kan levere en protest mot en søknad under behandling helt frem til behandlingen av søknaden er avsluttet. 

Vi oversender protesten til søkeren. Hvis protesten gjelder retten til oppfinnelsen, vil søker få en frist til å uttale seg.

Hvis du leverer protesten etter at et patent er meddelt, vil vi sende deg et brev med informasjon om muligheten for å levere en innsigelse eller administrativ overprøving.
 

Det er mulig å levere en protest under behandlingen av en innsigelse, administrativ overprøving eller administrativ begrensning.

Protesten blir sendt til partene i den aktuelle saken.

Hvis protesten gjelder en sak som er under behandling for administrativ overprøving eller administrativ begrensning, får innehaveren av patentet anledning til å uttale seg.

Hvis en protest kommer inn etter at en sak er ferdigbehandlet, vil den ikke bli vurdert. Protesten blir likevel vanligvis sendt til partene til informasjon.
 

Du kan levere en protest mot en søknad under behandling helt frem til behandlingen av søknaden er avsluttet.

Protesten må fremsettes skriftlig og være begrunnet. Den kan leveres på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Patentstyret skal ta hensyn til det som er beskrevet i protesten under videre behandling av saken. 

 • Vi oversender protesten til søkeren og sender en bekreftelse til avsenderen om at den er mottatt.
 • Hvis patentsøknaden blir avslått, vil ikke den som protesterte mot patentsøknaden få beskjed om dette. 
 • Hvis patentsøknaden blir innvilget slik at patentet blir meddelt, gir Patentstyret beskjed om dette til den som protesterte, med informasjon om muligheten for å sende inn innsigelse. 
 • Hvis protesten har blitt levert i en sak som er under behandling for administrativ overprøving eller administrativ begrensning, får innehaveren av patentet anledning til å uttale seg. 
 • Hvis en protest kommer inn etter at en sak er ferdigbehandlet, vil den ikke bli vurdert. Protesten blir likevel vanligvis sendt til partene til informasjon. 

 • Patentstyret tar hensyn til det som er beskrevet i protesten i den videre behandlingen av patentsøknaden 
 • Hvis protesten ble levert for sent, blir den ikke tatt hensyn til 

Det er gratis å sende inn en protest.

Innsigelse

Alle som mener at et patent er gitt på feilaktig grunnlag, kan sende inn en skriftlig innsigelse mot patentet til Patentstyret. 

En innsigelse angriper patentets gyldighet eller patenthaverens rett til oppfinnelsen. Innsigelsen kan føre til at patentet blir endret, opphevet eller overført til en annen. Den som sender inn en innsigelse, kalles innsiger. 

Hvis du mener at noe av dette er tilfelle, kan du levere en innsigelse:

 • Patentet er ikke er gyldig fordi oppfinnelsen ikke var ny eller skilte seg vesentlig fra det som var kjent før søknaden ble levert. Eller fordi noen av vilkårene i patentloven §§ 1 til 2 ikke er oppfylt. 

 • Oppfinnelsen er ikke beskrevet så tydelig at en fagperson kan utøve den. Se patentloven § 8, andre ledd, tredje til femte setning.

 • Patentet omfatter noe som ikke kom frem av søknaden da den ble levert. Se patentloven § 13.

 • Patentet er meddelt til feil person. Se patentloven § 1.

 • Patentet strider mot offentlig orden eller moral. Se patentloven § 1 b. Det er en utvidet frist på 3 år for å levere en slik innsigelse. 

Fristen for å sende inn en innsigelse er ni (9) måneder fra den dagen patentet ble meddelt. 

Innsigelsen skal være begrunnet, og begrunnelsen bør som minimum være understøttet med for eksempel publikasjoner. 

Det er noen formelle krav som må være oppfylt for at Patentstyret skal kunne behandle innsigelsen. 

Formelle krav til innsigelse

 1. Den må være skriftlig. 
 2. Den skal være på norsk, dansk eller svensk. 
 3. Den må være mottatt hos Patentstyret innen ni (9) måneder etter at patentet innsigelsen gjelder ble meddelt. 
 4. Den som mener han/hun skulle hatt retten til patentet, må selv (personlig eller ved bruk av fullmektig) levere innsigelsen. 
 5. Innsigelsen må være signert av innsiger eller dennes fullmektig. 

Innsigelsen må inneholde: 

 1. nummeret på patentet innsigelsen gjelder
 2. en begrunnelse på hvorfor du mener patentet er ugyldig eller gitt til feil person
 3. nødvendig dokumentasjon for å underbygge innsigelsen
 4. navn og adresse til den som er innsiger, og navn og adresse til fullmektig hvis du bruker dette.
 5. en fullmakt fra den som eventuelt representerer innsigeren

Hvis innsigelsen ikke oppfyller de formelle kravene nevnt ovenfor, sender Patentstyret brev med én (1) måneds frist for å rette manglene som er mulig å rette.

Hvis du ikke retter manglene innen fristen, vil vi avvise innsigelsen. Hvis innsigelsen er levert for sent, ikke er skriftlig, eller ikke er begrunnet, blir den også avvist. 

Hvis det ikke blir levert en fullmakt, vil all videre kommunikasjon sendes direkte til innsigeren. 

Når Patentstyret har mottatt en innsigelse, blir denne oversendt til den som representerer innehaveren av patentet eller innehaveren selv. Svarfristen for patenthaver er tre måneder og to uker etter innsigelsesfristens utløp. 

Hovedregelen er at innsiger og patenthaver skal uttale seg én gang hver før Patentstyret avgjør saken. Innsigelsen regnes som én uttalelse. Når patenthaveren har svart, vil vi vurdere om det er nødvendig med ytterligere uttalelser fra partene. Dette skjer kun unntaksvis. 

Patentstyret kan også ta hensyn til forhold som ikke er trukket frem i innsigelsen (for eksempel nye dokumenter), men vi vil i så fall gi partene mulighet til å uttale seg om dette før vi treffer en avgjørelse. 

Når Patentstyret mener saken er tilstrekkelig opplyst, sender vi brev til partene om at saken tas opp til avgjørelse, og vi avgjør så saken i et utvalg bestående av tre personer. 

Vurderingen i en innsigelse er uavhengig av vurderingen som ble gjort da patentet ble meddelt. Dette innebærer at personene som skal behandle innsigelsen, ikke har tatt del i tidligere behandling av patentsøknaden. 

De mulige utfallene av en behandling av en innsigelse er: 

 • Innsigelsen blir forkastet, slik at det meddelte patentet blir opprettholdt uendret. 

 • Innsigelsen blir tatt til følge, og patentet oppheves. 

 • Innsigelsen blir delvis tatt til følge, og patentet opprettholdes i endret form. 

 • Innsigelsen blir tatt til følge, og patentet overføres til innsigeren i sin helhet, eller i form av en ideell andel om innsigeren er delvis berettiget til det. 

Det er gratis å sende inn en innsigelse. 

Hvis innsigelsen eller deler av den ikke tas til følge, kan innsiger klage avgjørelsen inn til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Hvis innsigelsen tas helt eller delvis til følge, kan patentinnehaveren klage avgjørelsen inn til KFIR. Klagefristen er to (2) måneder fra den dagen avgjørelsen blir sendt til partene. For å få klagen behandlet, må du betale et klagegebyr. 

Hvis innsigelsen er begrunnet i at patentet er meddelt til en annen enn den som etter patentloven § 1 er berettiget til det, må et eventuelt søksmål til domstolene om retten til patentet reises innen to (2) måneder etter endelig avgjørelse fra Patentstyret eller KFIR ble sendt til parten. 

Hvis du mener at et patent strider mot offentlig orden eller moral, jf. Patentloven § 1 b, kan du levere en innsigelse med det som begrunnelse. 

Innsigelser med denne begrunnelsen har en utvidet frist for levering og må leveres innen tre (3) år fra patentet ble meddelt. Hvis innsigelsen blir levert etter at det har gått ni (9) måneder fra patentet ble meddelt må du betale et fastsatt gebyr. 

Administrativ overprøving

Ordningen med administrativ overprøving er et raskt, enkelt og billig alternativ til søksmål for domstolene. 

Du kan be om at et patent skal erklæres helt eller delvis ugyldig ved administrativ overprøving. Du kan også be om administrativ overprøving for et europeisk patent som er validert i Norge.

For å be om administrativ overprøving, må du sende en skriftlig begrunnelse til Patentstyret. 

Hvis du mener at noe av dette er tilfelle, kan du levere administrativ overprøving:

 • Patentet er ikke er gyldig fordi oppfinnelsen ikke var ny eller skilte seg vesentlig fra det som var kjent før søknaden ble levert. Eller fordi noen av vilkårene i patentloven §§ 1 til 2 ikke er oppfylt. 

 • Oppfinnelsen er ikke beskrevet så tydelig at en fagperson kan utøve den. Se patentloven § 8, andre ledd, tredje til femte setning.

 • Patentet strider mot offentlig orden eller moral. Se patentloven § 1 b. 

Begrunnelsen du sender inn, må omfatter minst ett av punktene over. Hvis kravet bare er begrunnet med noe annet vil, vil det bli avvist. 

Det er ingen frist for å kreve administrativ overprøving. Du må vente med å sende inn et krav om administrativ overprøving til etter at fristen for å levere en innsigelse er utløpt. Hvis det er en patentbegrensning under behandling, må den avgjøres først. Dersom det er en sak om patentet ved domstolene, må den være endelig avgjort. En part som tidligere har anlagt sak for domstolene om gyldigheten av patentet, kan normalt ikke kreve administrativ overprøving på et senere tidspunkt.

Administrativ overprøving kan kreves i hele patentets levetid. Hvis du har rettslig interesse av å få spørsmålet prøvd, kan du kreve administrativ overprøving selv om patentet er opphørt. 

Du må skrive et brev til Patentstyret der du ber om administrativ overprøving. Det er noen formelle krav som må være oppfylt for at Patentstyret skal kunne behandle den administrative overprøvingen. 

Formelle krav til administrativ overprøving

 1. Den må være skriftlig. 
 2. Det skal være på norsk, dansk eller svensk. 
 3. Kravet om overprøving skal være signert av den som ber om overprøving eller dennes fullmektig. 

Kravet om administrativ overprøving må inneholde: 

 1. navn og adresse til den som har levert kravet, og navn og adresse til fullmektig hvis det brukes
 2. nummeret på patentet overprøvingen gjelder
 3. opplysning om hvilke patentkrav overprøvingen gjelder
 4. en begrunnelse på hvorfor du mener patentet er helt eller delvis ugyldig
 5. nødvendig dokumentasjon til støtte for kravet om overprøving
 6. hvis patentet er lisensiert, dokumentasjon på at den som har levert kravet har gitt melding om dette (i rekommandert brev) til alle registrerte lisenshavere
 7. fullmakt ved bruk av fullmektig, med mindre fullmektigen er advokat eller advokatfullmektig og representerer deg personlig

Hvis kravet om administrativ overprøving ikke oppfyller de formelle vilkårene nevnt ovenfor, sender Patentstyret brev med én (1) måned frist for å rette manglene. Hvis du ikke retter manglene innen fristen, vil vi avvise kravet. 

Hvis du ikke leverer fullmakt, vil all videre kommunikasjon foregå direkte med deg. 

Når Patentstyret har mottatt et krav om administrativ overprøving vil vi oversende dette til innehaveren av patentet, som får tre måneders frist til å uttale seg. 

Hovedregelen er at kravstiller og patenthaver skal uttale seg én gang hver før Patentstyret avgjør saken, hvor selve kravet om administrativ overprøving regnes som en uttalelse. Når patenthaver har svart, vil vi vurdere om det er nødvendig med ytterligere uttalelser fra partene. Dette skjer kun unntaksvis. 

Patentstyret kan også ta hensyn til forhold som ikke er berørt i kravet om overprøving (for eksempel nye dokumenter). Hvis det er tilfellet, skal partene få mulighet til å uttale seg om dette. 

Når vi regner saken som tilstrekkelig opplyst sender vi brev til partene om at saken tas opp til avgjørelse, og vi avgjør så saken i et utvalg bestående av tre personer. 

Vurderingen i en administrativ overprøving er uavhengig av vurderingen som ble gjort da patentet ble meddelt. Dette innebærer at personene som skal behandle kravet om administrativ overprøving ikke har tatt del i tidligere behandling av søknaden eller patentet. 

Et krav om administrativ overprøving koster kr 8 800. Når vi mottar kravet ditt, sender vi en faktura som må betales for at saken skal bli behandlet. Halve beløpet tilbakebetales hvis Patentstyret avviser kravet. 

Hvis Patentstyrets konklusjon er at patentet blir opprettholdt i endret form, skal patenthaver betale et gebyr for å utarbeide nytt patentskrift. 

De mulige utfallene av en behandling av en administrativ overprøving er:

 • Kravet avslås, slik at det meddelte patentet blir opprettholdt uendret. 
 • Kravet blir tatt til følge, patentet oppheves. 

 • Kravet blir delvis tatt til følge, patentet opprettholdes i endret form. 

Avgjørelsene i de to siste punktene har virkning fra den dagen patentsøknaden ble levert. 

Hvis kravet om overprøving blir avslått eller hvis klager bare får delvis medhold, kan den som leverte kravet klage avgjørelsen inn til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Hvis kravet om overprøving fører til at patentet blir opphevet eller endret, kan innehaveren av patentet klage avgjørelsen inn til KFIR. Klagefristen er to (2) måneder fra den dagen avgjørelsen blir sendt til partene. For å få klagen behandlet må du betale et klagegebyr. 

Administrativ begrensning

Hvis du som patenthaver ønsker å begrense vernet til patentet ditt, så kan du be om administrativ patentbegrensning. Kravet skal sendes til Patentstyret. 

Ved administrativ begrensning kan det, i motsetning til ved domstolsbehandling, gjøres endringer i beskrivelsen i tillegg til i patentkravene. Det er mulig å fremsette krav om begrensning etter at patentet er opphørt, fordi en begrensning gis virkning fra søknadens leveringsdag. Europeiske patenter som er validert i Norge kan også begrenses. 

I enkelte tilfeller har innehaveren av et patent et behov for å kunne begrense et for bredt patentvern. Dette behovet kan for eksempel oppstå i forbindelse med en ugyldighetssak. Det er da mulig for patenthaver å kreve administrativ begrensning. 

Det er ikke noe vilkår for begrensningen at patentet i sin meddelte form er ugyldig. 

Det er ingen frist for å kreve administrativ begrensning. Du må vente med å levere kravet om administrativ begrensning til innsigelsesfristen er utløpt, og eventuelle innsigelsessaker er endelig avgjort.

Du kan ikke be om begrensning før eventuelle søksmål er avgjort, men du kan be om administrativ begrensning etter at ugyldighetssak er reist for domstolen. Dersom du ønsker å begrense patentet før innsigelsesfristen er utløpt kan du levere en innsigelse mot ditt eget patent. 

Et krav om administrativ begrensning skal leveres til Patentstyret. Det er noen formelle vilkår for hva et krav om administrativ begrensning skal inneholde og hvordan det skal utformes.

Formelle krav

 1. Det skal være skriftlig. 
 2. Det skal være på norsk, dansk eller svensk. Det kan være på engelsk dersom patentet er på engelsk. 
 3. Kravet om begrensning skal være signert av den som krever begrensning eller dennes fullmektig. 

Kravet om begrensning skal inneholde: 

 1. navn og adresse til innehaveren av patentet, og navn og adresse til fullmektig hvis det brukes
 2. nummeret på patentet kravet gjelder
 3. angivelse av den begrensningen i patentkravene som kreves, sammen med et nytt fullstendig kravsett 
 4. hvis du i tillegg ønsker å endre beskrivelsen; en renskrevet versjon av beskrivelsen
 5. hvis patentet er meddelt på engelsk; en oversettelse av det nye kravsettet til norsk
 6. fullmakt ved bruk av fullmektig, med mindre fullmektigen er advokat eller advokatfullmektig og representerer deg personlig

Det er kun innehaveren av patentet som kan be om patentbegrensning. Krav fremsatt av andre enn innehaveren vil bli avvist. 

Dersom det ikke blir levert fullmakt, vil all videre kommunikasjon foregå direkte med deg. 

Patentstyret undersøker om de endrede patentkravene er klare, tydelige og har støtte i beskrivelsen, og om patentet i endret form omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, samt at begrensningen innebærer en begrensning av patentvernets omfang. 

Beskrivelsen kan kun endres dersom det også er en samtidig endring av patentkravene. 

Hvis du sender inn et krav om begrensning som ikke oppfyller de formelle vilkårene, sender Patentstyret brev med en frist for å rette manglene. Hvis du ikke retter manglene innen fristen, vil vi avvise kravet. 

Når de formelle vilkårene i kravet om begrensning er oppfylt vil vi sende et brev hvor vi bekrefter at vi har mottatt kravet om begrensning. 

Patentstyret tilstreber en så kort behandlingstid som mulig for krav om begrensning. Dette betyr at behandlingen av et krav gjøres uten unødig opphold etter avsluttet formaliakontroll. 

Under behandlingen av en administrativ begrensning er kommunikasjonen som hovedregel på norsk. Men hvis patentet er meddelt på engelsk og kravet om begrensning er skrevet på engelsk, skal kommunikasjonen være på engelsk. Dersom kravet om begrensning er skrevet på norsk, kan saksbehandler velge å skrive på engelsk hvis patenthaver ber om det. Hvis patentet er meddelt på norsk, men kravet om begrensning skrives på engelsk, kan Patentstyret kreve at kravet om begrensningen oversettes til norsk. 

 • Kravet om begrensningen avslås, slik at det meddelte patentet blir opprettholdt i uendret form. 

 • Kravet om begrensningen godtas, patentet begrenses i samsvar med det patenthaveren ba om. 

Et krav om administrativ begrensning koster kr 7 000. Vi sender en faktura som må betales for at saken skal bli behandlet. 

Hvis kravet om begrensning avslås kan innehaveren av patentet klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Klagen må leveres innen en (1) måned fra den dagen avgjørelsen ble sendt. For å få klagen behandlet må du betale et klagegebyr. 

Hvordan kan du klage på Patentstyrets avgjørelser?

Du kan klage på avgjørelser som er tatt av Patentstyret. Disse klagene behandles av Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Klagene leveres til Patentstyret som videreformidler dem til KFIR. 

Du kan ikke klage til KFIR på et meddelt patent, da må du levere innsigelse (innen ni (9) måneder etter meddelelse av et patent) eller krav om administrativ overprøving (senere enn ni (9) måneder etter meddelelse av et patent). 

Klager til KFIR leveres av den eller de personene som en avgjørelse i Patentstyret helt eller delvis er gått imot. En klage kan leveres gjennom en representant eller fullmektig. 

 • Avgjørelsen i en innsigelse. 
 • Avgjørelsen i en administrativ overprøving. 
 • Avgjørelsen i en administrativ patentbegrensning. 
 • Avslag på en patentsøknad. 
 • Endelig henleggelse av en søknad på grunn av manglende betaling av årsavgiften. 
 • Avgjørelse om at patentsøknaden omfatter to eller flere uavhengige oppfinnelser (uenhetlighet). 
 • Avslag på krav om gjenopptagelse. 
 • Avslag på krav om å ta en sak opp til behandling til tross for fristoversittelse. 
 • Avslag på validering av et EP-patent. 
 • Vedtak om overføring av et patent til en annen. 
 • Avslag på krav om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC). 
 • Avslag på krav om endring av supplerende beskyttelsessertifikats (SPC) gyldighetsperiode. 
 • Avslag på begjæring om hemmelighold av dokument. 
 • Avslag på krav om utlevering av prøve av biologisk materiale. 
 • Internasjonal søknad som anses som trukket på grunn av manglende levering av oversettelse. 
 • Tilkjenning av sakskostnader ved krav om administrativ overprøving. 

Fristen for å sende inn en klage til KFIR regnes fra den dagen avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret, og er normalt to (2) måneder. Frist for levering av en klage er i utgangspunktet absolutt, og klagen må være mottatt hos Patentstyret senest innen klagefristen. En klage som leveres for sent vil ikke bli behandlet. 

Det er noen formelle vilkår om hva en klage skal inneholde og hvordan den skal utformes.

Hvis klagen mottas innen klagefristen, vil du få en faktura for klagegebyr fra Patentstyret. Hvis du ikke betaler fakturaen vil klagen ikke bli behandlet. 

KFIR sjekker at de formelle vilkårene er fulgt og oversender deretter klagen til klagemotpart. 

KFIR foretar en ny vurdering av saken slik den blir lagt frem for KFIR, tidligere sakskorrespondanse vil derfor ikke automatisk bli innhentet fra Patentstyret. De som skal behandle saken kan likevel av eget initiativ kreve innsyn i tidligere sakskorrespondanse hos Patentstyret uten å opplyse klager om dette. De kan også ta hensyn til nye forhold som ikke var del av vurderingen da Patentstyret fattet vedtaket sitt. 

Avgjørelser tatt av Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) kan bare bringes inn for domstolene av en søker, en innehaver av et patent eller en innsiger som har fått en avgjørelse imot seg. 

Hovedregelen er at søksmål må være reist innen to (2) måneder, regnet fra den dagen avgjørelsen ble sendt fra KFIR. Hvis avgjørelsen ikke ankes vil Patentstyrets database bli oppdatert etter tre (3) måneder, og avgjørelsen kunngjøres i Norsk patenttidende. 

En avgjørelse fra Patentstyret hvor kravet om administrativ overprøving avvises eller avslås kan ikke bringes inn for domstolene. 

Søksmål til domstolene grunngitt i at patent er meddelt til en annen enn den som etter patentloven § 1 er berettiget til patentet, må reises innen ett (1) år fra du får kjennskap til at patentet er meddelt. 

Mer informasjon på nettsidene til KFIR

Har du spørsmål?

Du må gjerne kontakte kundesenteret vårt om du har spørsmål.

Organisasjonsnummer: 971 526 157
Postadresse: Patentstyret,
Postboks 4863 Nydalen,
N-0422 Oslo
Besøksadresse: Innspurten 11C, 0663 Oslo
E-post: post@patentstyret.no
Kundesenter: +47 22 38 73 00

Telefonhenvendelser mandag–fredag kl. 08.00–15.00.

Vi har stengt på offisielle høytidsdager.