Representasjonsregler overfor EPO

Det er ikke representasjonsplikt overfor European Patent Office (EPO) for søkere fra medlemslandene. Du kan representere deg selv, og et foretak kan være representert ved en ansatt. Hvis du skal la en patentfullmektig representere deg, må fullmektigen være autorisert.

Egenrepresentasjon

Det er ikke fullmektigplikt for søkere fra EPC-medlemsland. Norge er medlem av EPC (European Patent Convention).

Alle fysiske og juridiske personer som har bopel eller hovedforretningsadresse i et EPC-medlemsland kan selv føre sin sak overfor EPO. Regelen om egenrepresentasjon gjelder alle forhold ved saken.

Representasjon ved en ansatt

Egenrepresentasjon innebærer også at ansatte kan opptre på vegne av foretaket. Den aktuelle ansatte må i tilfelle ha fullmakt fra signaturberettiget i foretaket til å opptre på vegne av det i patentsaker (konkret fullmakt eller generalfullmakt).

Regelen om egenrepresentasjon tillater ikke at en ansatt i et morselskap representerer datterselskaper i patentsaker der datterselskapet som står som eier av rettighetene.

Representasjon ved patentfullmektig

For å kunne representere en patentsøker overfor EPO, må man være oppført på listen over autoriserte fullmektiger.

Borgere av en medlemsstat kan kreve å bli oppført på listen etter å ha bestått en eksamen kalt European Qualifying Exam (EQE).

Du finner mer informasjon om dette på EPOs nettsider:

Representasjon ved en advokat med norsk advokatbevilling

Praktiserende advokater med norsk advokatbevilling trenger ikke å være autorisert og kan representere klienter overfor EPO. Disse er ikke oppfør på listen over autoriserte fullmektiger.

Den aktuelle advokaten må ha fullmakt fra klienten sin, enten en konkret fullmakt eller en generalfullmakt.

Har du spørsmål om representasjon?

Kontakt kundesenteret på telefon 22 38 73 00 eller via e-post