Administrativ overprøving - patent

Alle kan kreve at et patent skal erklæres helt eller delvis ugyldig ved administrativ overprøving. Administrativ overprøving kan også kreves for europeiske patenter som er validert i Norge.

Ordningen med administrativ overprøving er et raskt, enkelt og billig alternativ til søksmål ved domstolene.

Frist for levering

Det er ikke en frist for å sende inn krav om administrativ overprøving. Et krav om administrativ overprøving kan leveres når innsigelsesfristen er utløpt, og eventuelle innsigelsessaker er eller sak om patentbegrensning er endelig avgjort. Det samme gjelder så lenge en sak om patentet ved domstolene ikke er endelig avgjort.  En part som tidligere har anlagt sak for domstolene om gyldigheten av patentet kan normalt ikke kreve administrativ overprøving på et senere tidspunkt. 

Overprøving kan kreves i hele patentets levetid. Hvis du har rettslig interesse av å få spørsmålet prøvd, kan du også kreve administrativ overprøving selv om patentet er opphørt. 

Pris

Når Patentstyret mottar kravet ditt, vil vi sende ut en faktura som må betales for at saken skal bli behandlet. Halve beløpet tilbakebetales hvis Patentstyret avviser kravet.

Hvis Patentstyrets konklusjon er at patentet blir opprettholdt i endret form, skal innehaver betale et gebyr for å utarbeide nytt patentskrift.

Se prislisten for gebyrsatsene.

Når kan du kreve administrativ overprøving?

 • Hvis du mener patentet ikke er gyldig, fordi vilkårene i patentloven §§ 1 til 2 ikke er oppfylt.
 • Hvis du mener oppfinnelsen ikke er beskrevet så tydelig at en fagperson kan utøve den, jf. patentloven § 8, andre ledd, tredje til femte setning.
 • Hvis du mener at patentet strider mot offentlig orden eller moral, jf. patentloven § 1 b.

I motsetning til en innsigelse, kan du imidlertid ikke begrunne kravet med at patentet er meddelt til en annen enn den som er berettiget til oppfinnelsen.

Hvis kravet er begrunnet med noe annet enn at patentet er meddelt i strid med patentloven §§ 1 til 2 eller § 8 annet ledd tredje til femte punktum, blir kravet avvist. Ugyldighetsgrunnene som er nevnt i patentloven § 52, første ledd, nr. 3) til 5) kan ikke brukes i krav om administrativ overprøving, men må i stedet fremmes ved søksmål for domstolene. 

Hvordan skrive et krav om administrativ overprøving

Et krav om administrativ overprøving skal leveres til Patentstyret. Noen formelle vilkår må være oppfylt når det gjelder hvordan kravet skal utformes og kravets innhold.

 1. Det skal være skriftlig.
 2. Det skal være på norsk, dansk eller svensk.
 3. Kravet om overprøving skal være signert av den som krever overprøving eller dennes fullmektig.

Kravet om overprøving skal inneholde:

 1. Navn og adresse til den som har levert kravet, og navn og adresse til fullmektig hvis det brukes.
 2. Nummeret på patentet kravet gjelder.
 3. Opplysning om hvilke patentkrav overprøvingen gjelder.
 4. En begrunnelse på hvorfor du mener patentet er helt eller delvis ugyldig.
 5. Nødvendig dokumentasjon til støtte for kravet om overprøving.
 6. Hvis patentet er lisensiert, dokumentasjon på at den som har levert kravet har gitt melding om dette (i rekommandert brev) til alle registrerte lisenshavere.
 7. Fullmakt ved bruk av fullmektig, med mindre fullmektigen er advokat eller advokatfullmektig og representerer deg personlig.

Hvis vilkårene for tidspunkt for levering av kravet ikke er oppfylt, vil vi avvise kravet. For tidlig leveringstidspunkt er en mangel som bare kan rettes ved å levere et nytt krav.

Hvis kravet om overprøvingen ikke oppfyller de andre formelle vilkårene ovenfor, sender Patentstyret brev med én måned frist for å rette manglene. Hvis du ikke retter manglene innen fristen, vil vi avvise kravet.

Hvis du ikke leverer fullmakt, vil all videre kommunikasjon foregå direkte med deg.

For å levere et krav om overprøving til Patentstyret, anbefaler vi å bruke skjemaet vårt for korrespondanse i Altinn. Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no

Behandling av administrativ overprøving

Når Patentstyret har mottatt et krav om administrativ overprøving vil vi oversende dette til innehaveren av patentet, som får tre måneders frist til å uttale seg.

Hovedregelen er at kravstiller og innehaveren skal uttale seg én gang hver før Patentstyret avgjør saken, hvor selve kravet om administrativ overprøving regnes som en uttalelse. Når innehaveren har svart, vil vi vurdere om det er nødvendig med ytterligere uttalelser fra partene. Dette skjer kun unntaksvis.

Patentstyret kan også ta hensyn til forhold som ikke er berørt i kravet om overprøving (for eksempel  nye mothold). Hvis det er tilfellet, skal partene få mulighet til å uttale seg om dette.

Når vi regner saken som tilstrekkelig opplyst sender vi brev til partene om at saken tas opp til avgjørelse, og vi avgjør så saken i et utvalg bestående av tre personer.

Vurderingen i en administrativ overprøving er uavhengig av vurderingen som ble gjort da patentet ble meddelt. Dette innebærer at utvalget som skal behandle kravet om administrativ overprøving ikke har tatt del i tidligere behandling av søknaden eller patentet.

Mulige utfall ved behandlingen av et krav om overprøving

 • Kravet avslås, slik at det meddelte patentet blir opprettholdt uendret.
 • Kravet blir tatt til følge, patentet oppheves.
 • Kravet blir delvis tatt til følge, patentet opprettholdes i endret form.

Avgjørelsene i de to siste punktene har virkning fra den dagen patentsøknaden ble levert.

Klage på avgjørelsen av et krav om overprøving

Hvis kravet om overprøving blir avslått eller hvis klager bare får delvis medhold kan den som leverte kravet klage avgjørelsen inn til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Hvis kravet om overprøving fører til at patentet blir opphevet eller endret kan innehaveren av patentet klage avgjørelsen inn til KFIR. Klagefristen er to (2) måneder fra den dagen avgjørelsen blir sendt til partene. For å få klagen behandlet må du betale et klagegebyr.
Mer informasjon om Klagenemnda for industrielle rettigheter

Sakskostnader

Patentstyret kan tilkjenne en part i et krav om administrativ overprøving sakskostnader fra den andre parten.
Les mer om sakskostnader

Relevante bestemmelser

(lenker går til Lovdata)

Andre klageordninger for patent

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: