Administrativ overprøving - patent

Alle kan kreve at et patent skal erklæres helt eller delvis ugyldig ved administrativ overprøving. Administrativ overprøving kan også kreves for EP-patenter som er validert i Norge.

Ordningen med administrativ overprøving er et raskt, enkelt og billig alternativ til søksmål ved domstolene.

Frist for levering

Det er ikke en frist for å sende inn krav om administrativ overprøving. Et krav om administrativ overprøving kan leveres når innsigelsesfristen er utløpt, og eventuelle innsigelsessaker er eller sak om patentbegrensning er endelig avgjort. Det samme gjelder så lenge en sak om patentet ved domstolene ikke er endelig avgjort.  En part som tidligere har anlagt sak for domstolene om gyldigheten av patentet kan normalt ikke kreve administrativ overprøving på et senere tidspunkt. 

Overprøving kan kreves i hele patentets levetid. Hvis du har rettslig interesse av å få spørsmålet prøvd, kan du også kreve administrativ overprøving selv om patentet er opphørt. 

Du kan også kreve administrativ overprøving selv om patentet er opphørt dersom du har rettslig interesse av å få spørsmålet prøvd. 

Hvis innsigelsesfristen fortsatt løper må det innleveres en innsigelse, eller du kan vente til innsigelsesfristen er utløpt og levere inn et krav om administrativ overprøving.

Pris

Når Patentstyret mottar kravet ditt, vil vi sende ut en faktura som må betales for at saken skal bli behandlet. Halve beløpet tilbakebetales hvis Patentstyret avviser kravet.

Ved opprettholdelse i endret form, skal innehaver betale et gebyr for å utarbeide nytt patentskrift.
Se prislisten.

Når kan du kreve administrativ overprøving

Du kan sende krav om overprøving hvis du mener at et patent er meddelt i strid med patentloven §§ 1 til 2.

Fra 1. juli 2019 kan du også begrunnet kravet ditt med at kravet om tydelig beskrivelse av oppfinnelsen, medregnet kravet om at det skal fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, ikke er oppfylt, jf. § 8 annet ledd tredje til femte punktum. Til forskjell fra ved en innsigelse, kan du imidlertid ikke begrunne kravet med at patentet er meddelt til en annen enn den som er berettiget til oppfinnelsen.

Hvis kravet er begrunnet med noe annet enn at patentet er meddelt i strid med patentloven §§ 1 til 2 eller § 8 annet ledd tredje til femte punktum, blir kravet avvist. Ugyldighetsgrunnene som er nevnt i patentloven § 52, første ledd, nr. 3) til 5) kan  ikke brukes i krav om administrativ overprøving.

Hvordan skrive et krav om administrativ overprøving

Et krav om administrativ overprøving skal leveres til Patentstyret. Det er noen formelle vilkår når det gjelder hva et krav om overprøving skal inneholde og hvordan det skal utformes.

 1. Det skal være skriftlig.
 2. Det skal være på norsk, dansk eller svensk.
 3. Kravet om overprøving skal være signert av den som krever overprøving eller dennes fullmektig.

Kravet om overprøving skal inneholde:

 1. Navn og adresse til den som har levert kravet, og navn og adresse til fullmektig hvis det brukes.
 2. Nummeret på patentet kravet gjelder.
 3. Opplysning om hvilke patentkrav overprøvingen gjelder.
 4. En begrunnelse på hvorfor du mener patentet er helt eller delvis ugyldig.
 5. Nødvendig dokumentasjon til støtte for kravet om overprøving.
 6. Hvis patentet er lisensiert, dokumentasjon på at den som har levert kravet har gitt melding om dette (i rekommandert brev) til alle registrerte lisenshavere.
 7. Fullmakt ved bruk av fullmektig, med mindre fullmektigen er advokat eller advokatfullmektig og representerer deg personlig.

Hvis vilkårene for tidspunkt for levering av kravet ikke er oppfylt, vil kravet avvises. For tidlig leveringstidspunkt er en mangel som bare kan rettes ved å levere et nytt krav.

Behandling av administrativ overprøving

Hvis kravet om overprøvingen ikke oppfyller de formelle vilkårene, sender Patentstyret brev med en frist for å rette manglene. Hvis du ikke retter manglene innen fristen, vil vi avvise kravet. Hvis du ikke leverer fullmakt, vil all videre kommunikasjon foregå direkte med deg.

Når de formelle vilkårene er oppfylt vil vi oversende kravet om overprøving til innehaveren av patentet som får tre (3) måneders frist til å uttale seg.

Under behandlingen av en administrativ overprøving skal kommunikasjonen med partene være på norsk. Hvis patentet er meddelt på engelsk, kan Patentstyret pålegge innehaveren av patentet å sende inn en oversettelse av patentskriftet til norsk. Vedkommende som har levert krav om overprøving (klager) kan be om at patentskriftet oversettes til norsk.

All kommunikasjon med en av partene skal innen rimelig tid oversendes den andre parten.

Hovedregelen er at klager og innehaveren skal uttale seg én gang hver før det tas en avgjørelse. Selve kravet om administrativ overprøving regnes som en uttalelse. Patentstyret kan imidlertid ta hensyn til forhold som ikke er berørt i kravet om overprøving (for eksempel nye mothold). Hvis det er tilfellet, skal partene få mulighet til å uttale seg om dette.

Når vi regner saken som tilstrekkelig opplyst foretar vi en ny vurdering som er uavhengig av vurderingen som ble gjort da patentet ble meddelt. Dette innebærer at saksbehandler og utvalg som skal behandle kravet om administrativ overprøving ikke har tatt del i tidligere behandling av søknaden eller patentet.

Hvor lang tid behandlingen tar er avhengig av kommunikasjonen mellom partene, og kan ta opptil ett år.

Mulige utfall ved behandlingen av et krav om overprøving

 • Kravet avslås, slik at det meddelte patentet blir opprettholdt uendret.
 • Kravet blir tatt til følge, patentet oppheves.
 • Kravet blir delvis tatt til følge, patentet opprettholdes i endret form.

Avgjørelsene i de to siste punktene har virkning fra den dagen patentsøknaden ble levert.

Klage på avgjørelsen av et krav om overprøving

Hvis kravet om overprøving blir avslått eller hvis klager bare får delvis medhold kan den som leverte kravet klage avgjørelsen inn til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Hvis kravet om overprøving fører til at patentet blir opphevet eller endret kan innehaveren av patentet klage avgjørelsen inn til KFIR. Klagefristen er to (2) måneder fra den dagen avgjørelsen blir sendt til partene. For å få klagen behandlet må du betale et klagegebyr.
Mer informasjon om Klagenemnda for industrielle rettigheter

Sakskostnader

Patentstyret kan tilkjenne en part i et krav om administrativ overprøving sakskostnader fra den andre parten.
Les mer om sakskostnader

Relevante bestemmelser

(lenker går til Lovdata)

Andre klageordninger for patent

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: