Sakskostnader patent

Patentstyret har fått adgang til å tilkjenne en part i et krav om administrativ overprøving sakskostnader fra den andre parten.

En part som helt eller i det vesentlige har fått medhold kan tilkjennes nødvendige sakskostnader fra motparten. Dette er en kan-regel, slik at parten som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold ikke automatisk har krav på dekning av sakskostnader.

Om sakskostnader skal tilkjennes avgjøres etter en vurdering hvor det blant annet legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.

Det er bare nødvendige kostnader som eventuelt kan tilkjennes, det vil si kostnader som fremstår som rimelig for å vareta parten sine interesser i saken.

Krav om dekning av sakskostnader må fremsettes før saken er avgjort. Patentstyret skal avgjøre spørsmålet om sakskostnader samtidig med selve kravet om overprøving.

Sakskostnadsoppgaven må angi detaljert hvilke kostnader som er påbeløpt, også antall timer og timepris som legges til grunn.

Ved bruk av advokat/fullmektigtjenester skal merverdiavgiften oppgis. For registrerte næringsdrivende og privatpersoner som representerer seg selv, kan denne avgiften ikke kreves dekket.

Eksempel på utforming av sakskostnadsoppgave:

Spesifikasjon Tidsbruk og timepris Kostnad Mva
Rådgivning og kontakt med klient X timer, timesats kr    

 

Eksempler på mulige kostnader, listen er ikke uttømmende:

  • rådgivning og kontakt med klienten
  • utarbeidelse av krav og tilsvar
  • kostnader til nødvendig oversettelse
  • kostnader til sakkyndig uttalelse
  • gebyr og avgift til Patentstyret knyttet til den administrative overprøvingen

Det er viktig å påpeke at det kun er «nødvendige» kostnader som kan kreves fra motparten. I denne vurderingen vil det bli lagt vekt på at ordningen med administrativ overprøving er ment å være et enkelt og billig alternativ til domstolsbehandling. Dette medfører større krav til effektivitet og rimelighet. Det antas derfor at kostnadskravene vil ligge betraktelig lavere enn ved domstolsbehandling. Det er opp til innsender av kravet å vurdere om sakskostnadsoppgaven trenger forklaring eller utdypning.

Klage

Avgjørelsen om tilkjenning av sakskostnader kan klages inn til Klagenemnda for industrieller rettigheter (KFIR).

Informasjon om administrativ overprøving

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: